OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Ett utländskt företag som får royalty eller en periodvis utgående avgift utbetalad från en näringsverksamhet med fast driftställe i Sverige anses i vissa fall ha inkomst från ett fast driftställe.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har förtydligats med hänvisning till hur royalty eller en periodvis utgående avgift definieras enligt svensk intern rätt. Avsnittet om begränsningar i skatteavtal har omarbetats för en ökad tydlighet. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.

Utländska företag beskattas för royalty eller en periodvis utgående avgift

Utländska företag som tar emot ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas från ett företag med fast driftställe i Sverige, ska beskattas för sådan ersättning (3 kap. 18 § andra stycket IL och 6 kap. 11 § andra stycket IL). Även om det utländska företaget inte har någon verksamhet här anses ersättningen vara inkomst från ett fast driftställe om företaget som betalar ut ersättningen har ett sådant i Sverige.

Svenska företag som betalar royalty eller en periodvis utgående avgift till utländska företag bedriver i normalfallet näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige.

Information om hur royalty eller en periodvis utgående avgift definieras enligt svensk intern rätt hittar du under Vad menas med royalty eller en periodvis utgående avgift?

Undantag inom EU: företag i intressegemenskap

Om de företag som betalar ut royalty eller en periodvis utgående avgift och det företag som mottar sådan ersättning är i intressegemenskap med varandra ska bestämmelsen i 6 kap. 11 § andra stycket IL i vissa fall inte tillämpas. Bestämmelser om undantag från skattskyldighet för ersättning till juridiska personer inom EU i form av royalty eller en periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas finns i 6 a kap. IL. Kapitlet är en implementering av EU:s ränte- och royaltydirektiv (Rådets direktiv 2003/49/EG).

Begränsningar i skatteavtal

Definitionen av royalty i skatteavtal kan skilja sig från definitionen av royalty eller en periodvis utgående avgift enligt svensk intern rätt. Eftersom ett skatteavtal kan begränsa Sveriges rätt att beskatta är det mycket viktigt att man läser varje enskilt skatteavtal för att komma fram till om Sverige har kvar beskattningsrätten till royaltybetalningar från Sverige.

I en del skatteavtal som Sverige har ingått är det endast mottagarens hemviststat som har rätt att beskatta royalty. Ett sådant skatteavtal innebär att vi inte har kvar beskattningsrätten till royaltybetalningar från Sverige som utan skatteavtalet hade kunnat beskattas med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 18 § andra stycket IL och 6 kap. 11 § andra stycket IL.

I andra skatteavtal som Sverige har ingått får både hemviststaten och källstaten beskatta royalty. Källstatens rätt att beskatta har då ofta begränsats till en viss procent av royaltybetalningen. Det innebär att royaltybetalningar från Sverige endast får beskattas med den procentsats som anges i skatteavtalet.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater [1]

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster