OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteavdrag vid utbetalning till idrottsutövare

Ersättning som betalas ut till en idrottsutövare av en ideell idrottsförening ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag om beloppet sammanlagt är lägre än ett halvt prisbasbelopp under ett kalenderår (10 kap. 4 § 4 SFL). Om utbetalningarna till idrottsutövaren är ett halvt prisbasbelopp eller mer, ska skatteavdrag göras på resterande utbetalningar under kalenderåret. Hänsyn ska alltså inte tas till att belopp tidigare betalats ut utan skatteavdrag. Skatteavdrag ska göras i samband med utbetalningen (10 kap. 2 § stycke 2 SFL). Det finns därför ingen skyldighet att göra något ytterligare skatteavdrag för tidigare utbetalningar.

En förutsättning för att skatteavdrag inte ska göras är att ersättningen till idrottsutövaren kommer från en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 4–6 och 10 §§ IL och att föreningen har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet.

På motsvarande sida under Arbetsgivaravgifter förklaras vad som menas med idrottslig verksamhet och vem som kan anses vara idrottsutövare.

Observera att föreningen som betalar ut ersättningen är skyldig att lämna kontrolluppgift på den utbetalda ersättningen även om föreningen inte ska göra skatteavdrag. Beloppsgränsen för kontrolluppgiftsskyldighet är 100 kr.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Övrigt

  • Prisbasbelopp på Statistiska centralbyrån [1]