OBS: Detta är utgåva 2022.6. Sidan är avslutad 2023.

En överföring av en vara från Sverige till ett annat EU-land utan att äganderätten övergår likställs under vissa förutsättningar med en omsättning. En sådan omsättning är undantagen från skatteplikt.

Överföring likställs med omsättning

Under vissa förutsättningar ska en överföring av en vara till ett annat EU-land likställas med en omsättning. Denna s.k. fiktiva omsättning vid överföring av varor motsvaras av ett fiktivt unionsinternt förvärv i det land till vilket varorna transporteras. Läs mer om förvärv vid överföring av varor.

För att en överföring ska likställas med en omsättning ska följande förutsättningar vara uppfyllda (2 kap. 1 § andra stycket ML):

  • varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver inom EU
  • överföringen görs för denna verksamhet
  • överföringen ska beskattas som ett unionsinternt förvärv i det EU-land till vilket varan överförs.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 17.1 i mervärdesskattedirektivet.

Redovisning i periodisk sammanställning

Överföringar som ska förvärvsbeskattas i destinationslandet ska den i Sverige som överför varorna redovisa i en periodisk sammanställning (5 § i SKVFS 2019:19).

I de fall en överföring inte ska förvärvsbeskattas (se artikel 17.2 i mervärdesskattedirektivet jämfört med 2 a kap. 7 § andra stycket ML) ska inte heller uppgifter lämnas i en periodisk sammanställning (6 § i SKVFS 2019:19).

Överföring till Avropslager

Även om överföringen uppfyller kraven enligt 2 kap. 1 § andra stycket ML ska sådan överföring som sker till avropslager inte likställas med en omsättning av varan (2 kap. 1 c § ML).

Överföringen ska medföra ett unionsinternt förvärv

En av förutsättningarna för att en överföring ska likställas med en omsättning är att den ska beskattas som ett unionsinternt förvärv i det andra EU-landet. Den reglering av överföringar mellan EU-länder som finns i mervärdesskattedirektivet är obligatorisk och ska ha införts i EU-ländernas lagstiftning. Läs om i vilka fall förvärv vid överföring av varor ska beskattas.

Det kan inte uteslutas att bestämmelserna tolkas på olika sätt i olika EU-länder. Även om en överföring till Sverige i en viss situation hade bedömts som ett unionsinternt förvärv här så är bedömningen om en överföring från Sverige ska likställas med omsättning i en identisk situation beroende av den bedömning som sker i det land dit varorna transporteras. Om överföringen inte medför att det föreligger ett unionsinternt förvärv i det landet föreligger inte heller en omsättning i Sverige. I ett sådant fall ska överföringen inte heller redovisas i en periodisk sammanställning.

Omsättningsland

I och med att en överföring likställs med en omsättning blir bestämmelserna i 5 kap. ML om omsättningsland tillämplig även för överföringar.

Undantag från skatteplikt

En överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land undantas från skatteplikt om överföringen hade omfattats av undantaget från skatteplikt vid gränsöverskridande transport av varor enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1-3 ML om den hade gjorts till en annan beskattningsbar person (3 kap. 30 a § andra stycket ML jämfört med artikel 138.2 c mervärdesskattedirektivet). Det gäller varor i allmänhet (3 kap. 30 a § första stycket 1 ML), punktskattepliktiga varor (3 kap. 30 a § första stycket 2 ML) och nya transportmedel (3 kap. 30 a § första stycket 3 ML).

När det gäller varor i allmänhet ställs det krav på att köparen är registrerad i ett annat EU-land och har meddelat säljaren sitt registreringsnummer samt att säljaren har lämnat korrekta uppgifter i en periodisk sammanställning för att få tillämpa undantaget (3 kap. 30 a § första stycket 1 ML). Läs mer på sidan Undantag när köparen är registrerade i ett annat EU-land. Det innebär att den som överför varorna ska vara registrerad till mervärdesskatt i det land dit varorna förs och ska redovisa överföringen i en periodisk sammanställning med angivandet av sitt eget VAT-nummer i det land till vilket varorna förs (se 5 och 10 §§ i SKVFS 2019:19).

Import av varor som efter importen ska överföras till ett annat EU-land kan omfattas av undantaget i 3 kap. 30 § andra stycket ML under vissa förutsättningar. Läs mer om undantag vid import på sidorna Import av vara för omsättning och Mervärdesskatt vid import.

Exempel: överföring till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land

Ett svenskt tillverkningsföretag, SE, har ett fast etableringsställe i Tyskland som sköter försäljningen av SE:s varor i Tyskland. SE för över varor till lagret i Tyskland. SE är registrerad för mervärdesskatt i Tyskland.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet får det förutsättas att SE:s överföring till Tyskland ska beskattas som ett unionsinternt förvärv där. Det innebär att överföringen är undantagen från skatteplikt i Sverige. SE ska redovisa överföringen i mervärdesskattedeklarationen. Dessutom ska SE lämna en periodisk sammanställning där uppgifter om överföringen lämnas. Som mottagarens VAT-nummer anges SE:s tyska VAT-nummer.

Exempel: överföring till annat EU-land utan att ett fast etableringsställe finns i det landet

Ett svenskt byggföretag, SE, har inte fast etableringsställe i något annat land. SE uppför en villa i Danmark åt en privatperson. SE tar med sig byggmaterial från Sverige. SE är registrerad för mervärdesskatt i Danmark.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet får det förutsättas att överföringen blir ett unionsinternt förvärv i Danmark. Det innebär att överföringen är en omsättning i Sverige som är undantagen från skatteplikt. SE ska redovisa överföringen i mervärdesskattedeklarationen. Dessutom ska SE lämna en periodisk sammanställning där uppgifter om överföringen lämnas. Som mottagarens VAT-nummer anges SE:s danska VAT-nummer.

Överföringar i samband med arbete på vara

Skatteverket har redogjort för sin bedömning av situationer då varor överförs till eller från Sverige i samband med att varan ska genomgå bearbetning. Skatteverket anser att bestämmelserna i 2 kap. 1 § andra stycket ML och 2 a kap. 7 § andra stycket 2 ML ska tolkas i enlighet med mervärdesskattekommitténs riktlinje från 1996 om arbetsbeting och överföring av varor mellan EU-länder. Läs mer om förvärv vid överföring av varor.

Överföring till auktion

Äganderätten till en vara som överförts av en svensk säljare till ett annat EU-land för att säljas på auktion i det landet övergår till köparen vid klubbslaget. Varan finns inte i Sverige utan i det andra EU-landet när transporten till köparen påbörjas. Detta innebär att försäljningen inte är en omsättning i Sverige enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 ML jämfört med 5 kap. 1 § första stycket ML. Den svenske säljaren kan därför vara skyldig att registrera sig i auktionslandet för att redovisa överföringen av varorna samt för sin omsättning där.

Överföring i stället för unionsintern försäljning

I vissa EU-länder är det möjligt för en säljare att av förenklingsskäl hantera en unionsintern försäljning som en överföring av varor. I vissa fall är det en förutsättning för att en säljare ska kunna tillämpa det aktuella förenklingsförfarandet i destinationslandet att det land från vilket varorna transporteras intygar att förfarandet godtas. Enligt Skatteverkets uppfattning är det inte möjligt för verket att utfärda ett sådant intyg (Skatteverket ställningstagande Förenklad redovisning – överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning? [1]