OBS: Detta är utgåva 2022.6. Sidan är avslutad 2023.

Utländska beskickningar m.fl. som är stationerade i ett annat EU-land har under vissa förutsättningar rätt att köpa varor och tjänster från Sverige utan mervärdesskatt.

Försäljning till utländska beskickningar m.fl. stationerade i andra EU-länder

EU-institutioner, EU-organ, utländska beskickningar, organisationer m.fl. stationerade i andra EU-länder har rätt att köpa varor och tjänster från Sverige utan att betala mervärdesskatt.

Undantaget från skatteplikt gäller endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges för en motsvarande omsättning i det EU-land där köparen finns (3 kap. 30 c § tredje stycket ML).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha återbetalningsrätt för ingående skatt som är hänförlig till de skattefria försäljningarna.

Säljaren ska styrka skattefriheten genom att i sina räkenskaper ha ett av köparen lämnat intyg som visar att frihet från skatt gäller i motsvarande situation i det EU-land där köparen är stationerad, d.v.s. där kontoret eller anläggningen finns. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där köparen är stationerad (14 c § första stycket MF).

Gränsöverskridande transport

För att undantaget från skatteplikt ska vara tillämpligt vid försäljning av varor krävs en gränsöverskridande transport. När det gäller försäljning inom EU där köparen transporterar ut varan ur landet ska säljaren i sin bokföring ha ett intyg från köparen att denne har för avsikt att i nära anslutning till försäljningen transportera ut varan från Sverige till ett annat EU-land (14 c § andra stycket MF).

Försäljning av varor och tjänster till EU-institutioner och EU-organ

Från skatteplikt undantas försäljning av varor och tjänster till ett annat EU-land om köparen är ett kontor eller en anläggning som tillhör någon av följande:

En uppräkning av vilka EU-institutioner, EU-organ och byråer som omfattas av skattefrihet finns på sidan skattefrihetens omfattning.

Undantaget från skatteplikt gäller endast i den omfattning det inte leder till snedvridning av konkurrensen (3 kap. 30 c § fjärde stycket ML). Denna konkurrensregel blir i huvudsak tillämplig för de så kallade gemensamma företagen. Även om dessa företag i princip inte har någon affärsverksamhet kan det undantagsvis förekomma kommersiell forskningsverksamhet. En sådan verksamhet kan då leda till att konkurrensen snedvrids (jfr prop. 2010/11:28 s.37).

Undantaget i 3 kap. 30 c § första stycket 2, andra stycket 1 a och fjärde stycket ML motsvaras av artikel 151.1 första stycket aa i mervärdesskattedirektivet.

Försäljning till EU-kommissionen eller andra EU-organ av varor som förvärvas i syfte att hantera covid-19-pandemin

Omsättning av varor till Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har inrättats enligt unionsrätten undantas från skatteplikt om följande villkor är uppfyllda:

1. varorna sänds eller transporteras från Sverige till ett annat EU-land,

2. Europeiska kommissionen, byrån eller organet förvärvar varorna för att utföra uppgifter som har tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, och

3. Europeiska kommissionen, byrån eller organet inte säljer de förvärvade varorna vidare, vare sig direkt eller vid en senare tidpunkt.

Om villkoren för undantaget upphör att vara uppfyllda, ska Europeiska kommissionen, byrån eller organet som har förvärvat varorna underrätta Skatteverket. Omsättningen av varorna till Europeiska kommissionen, byrån eller organet ska då beskattas enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då villkoren för undantaget upphörde att vara uppfyllda (3 kap. 31 c § ML)

Reglerna motsvaras av artikel 151. 1 första stycket ab i mervärdesskattedirektivet.

Försäljning av varor och tjänster till andra internationella organisationer

Från skatteplikt undantas försäljning av varor och tjänster till ett annat EU-land om köparen är någon av följande:

  • ett kontor eller en anläggning i ett annat EU-land som tillhör en annan internationell organisation än de ovan angivna EU-institutionerna och organen
  • en medlemsstats ombud vid en sådan organisation
  • en person med tjänst hos en sådan organisation
  • en person med uppdrag hos en sådan organisation (3 kap. 30 c § första stycket 3 samt andra stycket 1 b och 2 ML).

Undantaget i 3 kap. 30 c § första stycket 3, andra stycket 1 b och 2 ML motsvaras av artikel 151.1 första stycket b i mervärdesskattedirektivet.

Försäljning av varor till beskickningar, konsulat, diplomater m.fl.

Försäljning av varor som ska transporteras från Sverige till ett annat EU-land är undantagen från skatteplikt om köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat (3 kap. 30 c § första stycket 1 ML). Undantaget är tillämpligt även vid omsättning av varor som ska transporteras från Sverige till svenska beskickningar i andra EU-länder och svensk diplomatisk personal vid dem.

Undantaget i 3 kap. 30 c § första stycket 1 ML motsvaras av artikel 151.1 första stycket a i mervärdesskattedirektivet.

Försäljning av tjänster till beskickningar, konsulat, diplomater m.fl.

Försäljning av tjänster till en beskickning eller ett konsulat eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat undantas inte från skatteplikt. Det innebär att svensk mervärdesskatt ska tas ut i de fall tjänsterna är omsatta inom landet enligt 5 kap. ML. Däremot kan en beskickning eller ett konsulat få skattebefrielse genom återbetalningsrätt i vissa fall.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor [1]

Övrigt

  • Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier [1]