OBS: Detta är utgåva 2022.6. Sidan är avslutad 2023.

Skattefrihet finns för varor och tjänster som säljs till väpnade styrkor som tillhör NATO och till styrkor stationerade på Cypern. Från och med den 1 juli 2022 finns skattefrihet även för viss försäljning till väpnade styrkor som deltar i EU:s försvarsinsatser och import som görs av sådana styrkor.

Styrkor som tillhör Nato

Försäljning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland undantas från skatteplikt om omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat som är part i Nato än destinationslandet. Varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som tillhör dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Dessutom krävs att styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Skattefriheten medges endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande försäljning (3 kap. 31 § ML, som motsvaras av artikel 151.1 första stycket d och andra stycket i mervärdesskattedirektivet).

Köparen måste överlämna ett intyg till säljaren utfärdat av en behörig myndighet i värdlandet för att styrka skattefriheten. Om det är köparen som utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (14 c § MF).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha återbetalningsrätt för ingående skatt som är hänförlig till de skattefria försäljningarna.

Styrkor stationerade på Cypern

Försäljning av varor och tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor stationerade på Cypern undantas från mervärdesskatt. Skattefriheten gäller endast om varorna eller tjänsterna är avsedda för och ska användas av dessa väpnade styrkor eller av den civilpersonal som tillhör dem eller ska användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier (3 kap. 31 a § ML, som motsvaras av mervärdesskattedirektivets artikel 151.1 e).

Om det är köparen som utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (14 c § andra stycket MF).

Nytt: 2022-06-21

Styrkor som deltar i EU:s förvarsinsatser för den gemensamma säkerhets- och försvarspoliktiken (gäller från och med den 1 juli 2022)

Från och med den 1 juli 2022 införs bestämmelser om undantag från skatteplikt för viss försäljning av varor och tjänster till väpnade styrkor som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Även import som görs av sådana styrkor omfattas av undantaget. Jämför SFS 2022:160 och prop. 2021/22:61 s. 291 f..

Försäljning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland undantas från skatteplikt om försäljningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande något annat land än destinationslandet. Varorna eller tjänsterna ska vara avsedda för att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Styrkorna måste samtidigt delta i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Undantag medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande försäljning (3 kap. 31 b § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 151.1 bb i mervärdesskattedirektivet.

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha återbetalningsrätt för ingående skatt som är hänförlig till de skattefria försäljningarna.

Även import av varor undantas från skatteplikt när importen görs av väpnade styrkor tillhörande andra medlemsstater. Varorna ska vara avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Styrkorna måste samtidigt delta i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (3 kap. 30 § sjunde stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 143.1 ga i mervärdesskattedirektivet.

Med marketenteri avses ett försäljnings- och serveringsställe vid en militärförläggning (prop. 2021/22:61 s. 291 f.).

När det gäller varor och tjänster som förvärvas inom Sverige av denna typen av styrkor eller dess civilpersonal tillhörande andra EU-länder så kan det i stället finnas rätt till återbetalning.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskatteförordning (2023:328) [1] [2]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2]