OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

När ska beslut om skattetillägg normalt meddelas?

Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts (52 kap. 8 § första stycket SFL).

Tidsfristen för att besluta om skattetillägg förkortas om ansvar för skatteavdrag beslutats

Förutom skattetillägget kan den som underlåter att göra skatteavdrag också bli ansvarig för den skatt som borde ha dragits av.

Sexårsregeln har en begränsning som innebär att ett beslut om skattetillägg måste meddelas samtidigt med ett beslut om ansvar för den skatt som inte har dragits av enligt 59 kap. SFL (52 kap. 8 § andra stycket SFL). Ett beslut om skattetillägg förutsätter inte att även ett beslut om ansvar fattas, men om så sker ska besluten meddelas samtidigt (prop. 2010/11:165 s. 969). Det innebär att Skatteverkets möjlighet att besluta om skattetillägg upphör efter det att Skatteverket har meddelat ett beslut om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts.

Tidsfristen är inte förkortad när en tillfällig spärr upphör p.g.a. underrättelse från åklagare

Om en tillfällig spärr att fatta beslut om skattetillägg har upphört på grund av ett beslut eller en åtgärd från åklagare (49 kap. 10 a § andra stycket SFL) får ett beslut om skattetillägg meddelas även om Skatteverket redan har meddelat ett beslut om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts (52 kap. 8 § andra stycket andra meningen SFL). Ett sådant beslut ska meddelas inom sex månader från den dag då Skatteverket får en underrättelsen från en åklagare om att t.ex. förundersökningen gällande felaktigheten eller underlåtenheten har lagts ned (52 kap. 8 a § SFL) Bestämmelsen innebär att Skatteverket alltid har minst sex månader på sig att meddela ett beslut om skattetillägg. Tridsfristen ska räknas från det att åklagaren underrättar om den åtgärd som innebär att den tillfälliga spärren upphörde. Regeln innebär att ett skattetilläggsbeslut kan meddelas även efter sexårsfristen i 52 kap. 8 § första stycket SFL (prop. 2014/15:131 s. 107, 228 och 252).

Meddelas ett beslut om ansvar efter det att den tillfälliga spärren har upphört ska ett beslut om skattetillägg meddelas senast samtidigt med detta beslut. Därefter får något beslut om skattetillägg för underlåtna skatteavdrag inte meddelas.

Exempel: beslut om ansvar har meddelats innan underrättelse från åklagare

En arbetsgivare har inte gjort något skatteavdrag, trots att det skulle ha skett i januari 2017. Skatteverket har i juni 2017 meddelat ett beslut om ansvar för det skatteavdrag som inte har gjorts i januari 2017. Eftersom Skatteverket brottsanmält arbetsgivaren i maj 2017 för det underlåtna skatteavdraget kan något skatttillägg inte tas ut. I augusti 2017 underrättar en åklagare att förundersökningen gällande den aktuella passiviteten har lagts ned. Skatteverket kan i denna situation besluta om ett skattetillägg pga underlåtna skatteavdrag trots att beslut om ansvar för skatteavdrag redan har meddelats om beslutet meddelas inom sex månder från åklagarens underrättelse (52 kap. 8 a § SFL).

Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare i vissa fall

Även om en åklagare har skickat en underrättelse till Skatteverket om att t.ex. en förundersökning lagts ned anser Skatteverket att det i vissa fall på grund av förbjuden retroaktivitet kan finnas hinder mot att ta ut skattetillägg p.g.a. underlåtna skatteavdrag (Skatteverkets ställningstagande Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare). Ett sådant fall föreligger om möjligheten för Skatteverket att ta ut skattetillägg har löpt ut senast vid utgången av 2015 enligt den då gällande lagstiftningen. Något skattetillägg kan då inte tas ut trots att det i 52 kap. 8 § andra stycket SFL sägs att beslut om enbart skattetillägg får meddelas även om beslut om ansvar när skatteavdrag inte har gjorts redan har beslutats.

Exempel: beslut om ansvar när skatteavdrag inte har gjorts har meddelats före utgången av 2015

En arbetsgivare har inte gjort skatteavdrag och beslut om ansvar har meddelas före utgången av 2015. Möjligheten att ta ut skattetillägg har då upphört i och med Skatteverkets beslut. Eftersom möjligheten upphörde före ikraftträdandet av den nya lydelsen av 52 kap. 8 § andra stycket SFL (före 1 januari 2016) är det inte möjligt att vid en senare tidpunkt tillskapa en ny möjlighet att ta ut ett skattetillägg. Skattetillägg kan därför inte tas ut trots den utökade möjligheten att ta ut skattetillägg i 52 kap. 8 § andra stycket andra meningen SFL.

Kan sexmånadersfristen tillämpas om brottsanmälan görs först efter beslut om ansvar

Skatteverket anser att om en brottsanmälan görs först efter det att ett beslut om ansvar enligt 59 kap. SFL har meddelats kan sexmånadersfristen i 52 kap. 8 a § SFL inte tillämpas. Anledningen till det är att det vid tidpunkten för anmälan inte hade varit möjligt att besluta om skattetillägg eftersom den möjligheten upphörde i och med beslutet om ansvar. En brottsanmälan ska inte i en sådan situation kunna tillskapa en möjlighet att ta ut ett skattetillägg då den möjligheten dessförinnan har upphört.

Brottsanmälan måste ha skett innan beslut om ansvar för att 52 kap. 8 a § SFL ska kunna tillämpas och skattetilägg ska kunna tas ut.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare [1]
  • Tillämpning av sexmånadersfristen i 52 kap. 8 a § SFL när brottsanmälan görs först efter Skatteverkets beskattnings-beslut [1]