OBS: Detta är utgåva 2022.8. Sidan är avslutad 2023.

I avrundningslagen finns regler om hur en fakturas slutsumma kan avrundas. Detta gäller dock inte vid beräkningen av mervärdesskatten.

I skatteförfarandelagen finns regler om hur avrundning ska ske vid redovisning i mervärdesskattedeklaration.

Avrundning vid beräkning av mervärdesskatten

Mervärdesskatt beräknas på beskattningsunderlaget enligt gällande skattesats. Det innebär att mervärdesskattebeloppet i en faktura kan komma att anges i kronor och ören. Öretalet anges då med två decimaler. Om beräkningen av mervärdesskatten resulterar i ett belopp som innehåller fler än två decimaler måste det därför avrundas till ett tal med två decimaler. Den avrundningen kan göras genom den matematiskt vanligaste metoden. Vid en sådan avrundning är det den tredje decimalen som bestämmer hur talet uttryckt i två decimaler ska anges. Om den tredje decimalen är 0, 1, 2, 3 eller 4 görs avrundningen nedåt. Om den tredje decimalen är 5, 6, 7, 8 eller 9 görs avrundningen uppåt.

Skatteverket anser att en säljare som vid faktureringen beräknar mervärdesskatten till ett belopp som består av kronor och ören inte ska avrunda det beräknade mervärdesskattebeloppet till hela krontal (Skatteverkets ställningstagande Beräkning av mervärdesskatt vid öresavrundning).

Exempel: avrundning av mervärdesskatten till två decimaler

Anna som har en trädgårdskonsultfirma har anlagt en ny rabatt hos AB X och ska nu fakturera det arbetet. Växterna kostar 3 500 kr, utfört arbete kostar 720 kr och milersättningen är 247 kr och 75 öre. Anna beräknar mervärdesskatten på summan av dessa belopp (=beskattningsunderlaget), d.v.s. 25 % x 4 467,75 = 1 116,9375. Eftersom Anna vid beräkningen av mervärdesskatten fick ett belopp med fyra decimaler avrundar hon det till två decimaler, d.v.s. 1 116,94.

I fakturan anger Anna följande:

Växter: 3 500,00

Plantering: 720,00

Milersättning: 247,75

Summa exkl. mervärdesskatt: 4 467,75

Mervärdesskatt: 25 % x 4 467,75 = 1 116,94.

Summa att betala: 5 584,69

Avrundning enligt avrundningslagen

Vid faktureringen kan fakturans slutsumma, d.v.s. summa att betala, avrundas till hela krontal. En sådan avrundning ska då göras enligt avrundningslagen. Det innebär att öretalet ska avrundas till närmaste hundratal. Vid avrundningen ska då slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och slutsiffrorna femtio till och med nittionio avrundas uppåt (2 § avrundningslagen).

Om avrundning till hela krontal tillämpas vid faktureringen får sådan avrundning enligt Skatteverkets uppfattning inte göras på vare sig beskattningsunderlaget eller mervärdesskattebeloppet (Skatteverkets ställningstagande Beräkning av mervärdesskatt vid öresavrundning). Det innebär att det i fakturan uppkommer en differens mellan summan av beskattningsunderlaget och mervärdesskatten och den till hela krontal avrundade slutsumman. En sådan differens kan lämpligtvis anges på en separat rad eller plats i fakturan såsom ”öresavrundning”.

Exempel: avrundning av fakturans slutsumma till helt krontal

Anna som i exemplet ovan fakturerade 5 584,69 kr att betala skulle alltså kunna avrunda fakturans slutsumma till hela krontal enligt avrundningslagen, d.v.s. till 5 585 kr att betala. I fakturan anger Anna då följande:

Växter: 3 500,00

Plantering: 720,00

Milersättning: 247,75

Summa exkl. mervärdesskatt: 4 467,75

Mervärdesskatt: 25 % x 4 467,75 = 1 116,94.

Öresavrundning: 0,31

Summa att betala: 5 585 kr

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp [1]

Ställningstaganden

  • Beräkning av mervärdesskatt vid öresavrundning [1] [2]