OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

En tillfälligt registrerad varumottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett tillfälligt godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt ta emot tobaksvaror vid en särskilt angiven flyttning under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land.

Vad menas med tillfälligt registrerad varumottagare?

En tillfälligt registrerad varumottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett tillfälligt godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt ta emot tobaksvaror vid en särskilt angiven flyttning under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land (jfr 14 § LTS).

Bestämmelserna om tillfälligt registrerad varumottagare har sin grund i artikel 4.9 och 19.3 i punktskattedirektivet.

Bestämmelserna om tillfälligt registrerad varumottagare innebär att den som i sin näringsverksamhet mera undantagsvis vill ta emot tobaksvaror under skatteuppskov från ett annat EU-land får möjlighet att göra det utan att vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare.

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad varumottagare tar emot tobaksvaror som flyttats enligt ett uppskovsförfarande är skattskyldig (9 § första stycket 2 LTS).

Förutsättningar för godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare (14 § första stycket LTS). Det är alltså endast den som avser att ta emot varor som avsänds enligt ett uppskovsförfarande från ett skatteupplag i ett annat EU-land eller av en registrerad avsändare från en importplats i ett annat EU-land som kan godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare.

För att kunna godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare ska den sökande ha ställt säkerhet för skattens betalning hos Skatteverket (14 § tredje stycket LTS).

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Ingen lämplighetsprövning ska göras

Skatteverket ska inte göra någon lämplighetsprövning av den som ansöker om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare. Istället för lämplighetsprövning ska säkerhet ställas inför varje varumottagande (jfr prop. 2009/10:40 s. 166).

Det anges dock i förarbetena att för tillfälligt registrerade varumottagare bör slarv med mottagningsrapporter i EMCS påverka möjligheten att på nytt bli godkänd som tillfälligt registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 177).

Ansökan om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Ansökan om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (11 § FTS). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan/Anmälan, Tillfälligt registrerad varumottagare – Alkoholskatt – Tobaksskatt – Skatt på energi” (SKV 5371).

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska begränsas till att endast gälla mottagandet av varorna vid den i ansökan särskilt angivna flyttningen (jfr 14 § första stycket LTS). Det måste därför framgå av ansökan vilken flyttning som sökanden avser att godkännandet ska omfatta. Exempelvis ska följande framgå:

 • Uppgifter om avsändaren.
 • Uppgifter om lastningsplatsen.
 • Uppgifter om mottagningsplatsen.
 • Beräknad avsändningsdag och mottagningsdag.
 • Uppgifter om kvantitet och varuslag.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (8 § FTS).

Beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av tillfälligt registrerade varumottagare (6 § FTS). Om Skatteverket bedömer att förutsättningar för godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare.

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska begränsas till att endast gälla mottagandet av varorna vid den i ansökan angivna flyttningen (jfr 14 § första stycket LTS). Det måste därför framgå av beslutet vilken flyttning som godkännandet omfattar. Exempelvis ska följande framgå:

 • Uppgifter om avsändaren.
 • Uppgifter om lastningsplatsen.
 • Uppgifter om mottagningsplatsen.
 • Beräknad avsändningsdag och mottagningsdag.
 • Uppgifter om kvantitet och varuslag.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (8 § FTS).

I samband med godkännandet tilldelar Skatteverket den tillfälligt registrerade varumottagaren ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i förordning (EU) nr 389/2012 (12 § FTS). Detta punktskattenummer framgår av beslutet.

Beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 41 § LTS.

Ett beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare är sekretessbelagt.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare ska enligt 9 § FTS anmäla till Skatteverket om

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännandet

Ett beslut att godkänna någon som tillfälligt registrerad varumottagare är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildas nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare finns sådana föreskrifter i 14 § fjärde stycket och 12 § första stycket LTS.

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare får återkallas av Skatteverket under samma förutsättningar som för en upplagshavare, d.v.s. om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 • ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 • varumottagaren begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (14 § fjärde stycket och 12 § tredje stycket LTS).

Eftersom ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare gäller per varuflyttning, kommer det enbart att vara aktuellt att återkalla godkännandet före det att varorna tagits emot (jfr prop. 2009/10:40 s. 166).

Beslut om återkallelse av godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 41 § LTS.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare är sekretessbelagt.

Godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare vid konkurs

Om en tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet (14 a § första stycket LTS).

Det är samma godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare som övergår till konkursboet. Det är alltså inte fråga om att konkursgäldenärens godkännande återkallas och ersätts med ett godkännande för konkursboet. I det s.k. SEED-registret kommer därmed endast kontaktuppgifterna för godkännandet att ändras. I övrigt behåller godkännandet sina identifikationsuppgifter i SEED-registret. Om konkursförvaltaren inte önskar att godkännandet ska kvarstå kan förvaltaren begära att godkännandet återkallas (jfr prop. 2013/14:10 s. 119 och 120).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2] [3]
 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]