OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om tobaksskatt och de flesta beslut om återbetalning av tobaksskatt. För de övriga besluten som överklagas med stöd av lagen om tobaksskatt (LTS) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL.

Beslut om skatt enligt LTS överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2022-09-05

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar (34 a § tredje stycket LTS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LTS kan överklagas med stöd av 41 § LTS.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 41 § LTS?

De beslut som kan överklagas med stöd av 41 § LTS är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldiga, sökanden och av säljare som avses i 5 § LTS (41 § första stycket LTS).

Nytt: 2022-09-05

Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för skatt vid oegentligheter enligt 34 a § tredje stycket LTS och de tillämpliga bestämmelserna i 59 kap. SFL, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen (67 kap. 4 § SFL).

Tiden för överklagande m.m.

För de flesta beslut som överklagas med stöd av 41 § LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande av dessa beslut är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Från och med den 1 januari 2022 ska ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 31 d § LTS eller 40 § andra stycket LTS komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (41 § tredje stycket LTS). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL). De nya reglerna tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter den 1 januari 2022

Behörig domstol

Beslut enligt LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (41 § första stycket LTS).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar