OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om alkoholskatt (LAS) och beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LAS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om alkoholskatt, LAS (34 och 34 a §§ LAS).Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 28, 29 eller 30 § LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2022-09-05

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (34 a § andra och tredje stycket LAS).

Övriga beslut som Skatteverket fattar enligt LAS eller förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LAS och FIOSP?

De beslut som fattas med stöd av LAS eller FIOSP är följande:

Nytt: 2022-09-05

Särskilt om förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när varor avviker från en uppskovsflyttning genom en oegentlighet (26 § LAS och 26 a § LAS) eller när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare (27 § LAS).

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 26, 26 a eller 27 § LAS (34 a § första stycket LAS).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 26, 26 a eller 27 § LAS av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § SFL, 37 kap. 10 § SFL och 41 kap. SFL gäller i tillämpliga delar (34 a § andra stycket LAS). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (34 a § tredje stycket LAS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar