OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om tobaksskatt (LTS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LTS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2022-09-05

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (34 a § andra och tredje stycket LTS).

Skatteverkets övriga beslut enligt LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LTS?

De beslut som fattas med stöd av LTS är följande:

Nytt: 2022-09-05

Särskilt om förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när varor avviker från en uppskovsflyttning genom en oegentlighet (27 § LTS och 27 a § LTS) eller när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare (28 § LTS).

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 27, 27 a eller 28 § LTS (34 a § första stycket LTS).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 27, 27 a eller 28 § LTS av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § SFL, 37 kap. 10 § SFL och 41 kap. SFL gäller i tillämpliga delar (34 a § andra stycket LTS). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (34 a § tredje stycket LTS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar