OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Hur många år en inkomst ska fördelas på i olika situationer när man ska beräkna den statliga skatten på en ackumulerad inkomst kan du läsa om här.

Huvudregel

Huvudregeln är att inkomsten fördelas med lika stora belopp på det antal år som inkomsten hör till. Ackumulerad inkomst ska dock inte i något fall fördelas på mer än tio år (66 kap. 5 § andra stycket IL).

Har man kommit fram till att en inkomst har tjänsts in under exempelvis sex år är fördelningstiden sex år. Någon annan fördelningstid ska inte användas även om det är förmånligare för den skattskyldige. Att fördelningstiden bör motsvara anställningstiden, dock högst tio år, framgår av RÅ 1974 ref. 69.

Om en skattskyldig får ut ersättning som gäller flera år, men dessa år inte är i följd, ska inkomsten ändå fördelas på det antal år som den hör till. Ett sådant exempel är ersättning för sparad semester som avser t.ex. åren 2014, 2016, 2017, 2018 och 2020. Ersättningen ska i detta fall fördelas på fem år.

Fördelningstid i näringsverksamhet

För vissa intäkter i näringsverksamhet finns specialbestämmelser för hur inkomsten ska fördelas vid beräkning av ackumulerad inkomst.

Kompletteringsregler

Den skattskyldige ska själv utreda hur många år inkomsten hör till. Kan han eller hon inte göra detta ska Skatteverket beräkna den ackumulerade inkomsten som att den hör till tre år (66 kap. 10 § IL).

Denna bestämmelse innebär dock inte att man ska fördela på tre år om det är uppenbart att inkomsten hör till exempelvis minst sex år, men det är oklart om antalet år i själva verket är sju. I ett sådant fall bör man fördela inkomsten på sex år.

Man kan inte heller fördela på tre år om den skattskyldige är osäker på om inkomsten hör till ett eller två år. Däremot kan man fördela på tre år om man är tveksam över om inkomsten avser två eller tre år.

Undantag från kompletteringsreglerna

Det finns vissa undantag från regeln att ackumulerad inkomst i brist på utredning ska fördelas på tre år.

Engångsbelopp i stället för årlig pension

Om man får ett engångsbelopp i stället för årlig pension ska man i allmänhet fördela beloppet på tio år (66 kap. 8 § första stycket IL). Man ska dock fördela på det faktiska antalet år om det klart framgår att utbetalningen avser pension för färre än tio år.

Skadestånd vid ogiltig uppsägning

Det skadestånd som arbetsgivare ska betala till arbetstagare vid en ogiltig uppsägning ska fördelas på antalet år som arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren, men högst tio (RÅ 1981 1:48).

Fördelningstid för vissa ersättningar, dock högst 10 år

Avgångsvederlag fördelas i de allra flesta fall utifrån anställningstiden.

Vid försäljning av aktier i fåmansföretag bör fördelningen ske på det antal år som den skattskyldiga eller någon närstående har varit verksam i bolaget.

Semesterersättning fördelas på det antal år som ersättningen hör till.

Utbetalning från en vinstandelsstiftelse fördelas i allmänhet på det antal år som avsättningar gjorts.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1974 ref. 69 [1]
  • RÅ 1981 1:48 [1]

Lagar & förordningar