OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Sidan är ännu inte uppdaterad med ändringar som trätt i kraft 2023. Sidan kommer att uppdateras i samband med att ny lagstiftning träder i kraft den 13 februari.

Den som i egenskap av godkänd varumottagare tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av registrerad eller tillfälligt registrerad varumottagare

Den som, i egenskap av godkänd varumottagare enligt 13 § LTS eller 14 § LTS, tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (9 § första stycket 2 LTS). Skattskyldig enligt denna bestämmelse är alltså den som godkänts som registrerad varumottagare respektive den som godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare.

En godkänd varumottagare är skattskyldig enligt bestämmelserna i 9 § första stycket 2 LTS endast när denne hanterar varor på sådant sätt som utgör grunden för godkännandet. Om varorna hanteras utanför uppskovsförfarandet är det andra bestämmelser som ligger till grund för skattskyldigheten. Om den som godkänts som registrerad varumottagare t.ex. för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land till Sverige är denne skattskyldig enligt bestämmelserna i 9 § första stycket 5 LTS. Detta innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning som den registrerade varumottagaren ska lämna i punktskattedeklarationen. Istället ska skatten redovisas i en särskild skattedeklaration när varorna förs in till Sverige (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 och prop. 2011/12:155 s. 97).

Skattskyldighet då varumottagare försätts i konkurs

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten enligt 20 § första stycket 2 LTS inträder efter konkursbeslutet (14 a § första stycket LTS).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för varorna istället för konkursboet (14 a § andra stycket LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]