OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Fria hemresor som anställda erhåller under pågående tjänsteresa är privata resor.

Hemresor under pågående tjänsteresa

När en tjänsteresa pågår en längre tid är det vanligt att arbetsgivaren ersätter den anställda för hens hemresor. En sådan hemresa, t.ex. över en helg, är en privat resa. Om arbetsgivaren betalar resan får den anställda en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärde, vilket i regel är det pris som arbetsgivaren har betalat för resan.

Hemresor med arbetsgivarens bil

Hemresor som görs med arbetsgivarens bil under pågående tjänsteresa är privata resor. Omständigheter såsom att det saknas kollektivtrafik, att arbetsgivaren inte betalar för hemresa med kollektivtrafik eller att arbetsgivaren inte erbjuder logi och traktamente under helger, påverkar inte den privata karaktären av hemresan. Resan ses ändå som en privat resa.

Resorna ska i första hand bedömas enligt reglerna om bilförmån.

Om bilen förutom tjänsteresor bara används för hemresor kan det i vissa fall i stället för bilförmån bli frågan om skattepliktig förmån av fria hemresor. Det kan bli aktuellt framförallt

  • vid samåkning med flera personer
  • när inga andra privata resor än hemresor får göras och inte heller har gjorts
  • om bilen garageras hos den som kört bilen.

Exempel: samåkning till hemmet i arbetsgivarens bil

Marko, Jesper och Lisa är tillsvidareanställda och arbetar på ett stort och långvarigt bygge i Malmö. De har bostaden som tjänsteställe. Alla tre bor i Halmstad och de får låna arbetsgivarens bil för hemresor vid ledigheter. De turas om att parkera bilen hemma hos sig vid ledigheten.

Om de inte har rätt att använda bilen privat under ledigheterna och heller inte gör det, ska de inte beskattas för bilförmån. I stället beskattas de för förmån av fria hemresor efter­som hemresan jämställs med hemtransport, som värderas efter vad motsvarande resa med buss, tåg eller taxi kostar.

Om det finns risk för stöld eller skada

Den omständigheten att arbetsgivaren allmänt hänvisar till risk för stöld eller skada på bilen vid tjänstestället under exempelvis kvällar och helger, innebär inte att hemresor med arbetsgivarens bil är tjänsteresor. Resorna ses ändå som privata resor.

Om arbetsgivaren kan visa på särskild risk för stöld eller skada på bilen kan detta motivera att bilen transporteras till lämpligt förvar över helgen. Motsvarande kan gälla vid särskild skaderisk för viss utrustning eller last, t.ex. för temperaturkänsligt eller brandfarligt material. Då kan en körning till arbetsgivarens garage eller annan lämplig plats anses vara en tjänsteresa för den anställda.

Om bilen används för materialtransport

Även i den situationen när den anställda använder bilen för hemresor med hänvisning till att bilen behövs för transport av material eller annat, kan resan ha karaktär av privat hemresa för den anställda. Om det på grund av verksamheten finns ett reellt behov av att hämta och transportera skrymmande material eller utrustning kan dock en sådan resa vara en tjänsteresa för den anställda. Det är då arbetsgivaren som ska kunna visa att sådant behov funnits för de aktuella resorna, och att motsvarande transport eller materialbehov inte lämpligen kunnat lösas via företagets övriga inköps- eller transportrutiner. Den anställda bör göra noteringar i körjournalen om vilket material eller vilken utrustning som lastats och transporterats. Noteringarna ska vara så detaljerade att det i efterhand går att avgöra om biltransport krävts, d.v.s. det räcker inte med att enbart hänvisa till ”materialtransport” eller liknande.

Rätt till avdrag

Den anställda kan ha rätt till avdrag för hemresorna (12 kap. 24 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]