OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare har uppehållsrätt som studerande om hen är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige, har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

När har en EES-medborgare uppehållsrätt som studerande

För att en EES-medborgare ska ha uppehållsrätt som studerande måste hen uppfylla följande krav (3 a kap. 3 § 3 UtlL):

  • Vara inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige.
  • Enligt en försäkran om detta ha tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.
  • Ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Inskriven på en erkänd utbildningsanstalt

Med en erkänd utbildningsanstalt menas en utbildningsanstalt vars gymnasieprogram, högskole- och universitetsstudier har statligt eller kommunalt bidrag. Grundskolestudier omfattas dock inte (prop. 2005/06:77 s. 185). Enligt Skatteverkets bedömning omfattas inte heller vuxenutbildning för invandrare (sfi).

Rättsfall: Studier inom den kommunala vuxenutbildningen, SFM-studier, kan inte jämställas med studier vid erkänd utbildningsanstalt

Kammarrätten konstaterar att förarbetena till utlänningslagen inte kan tolkas på annat sätt än att med en erkänd utbildningsanstalt avses en utbildningsanstalt där det bedrivs studier enligt ett program på gymnasienivå, studier vid en högskola eller vid ett universitet och som får statligt eller kommunalt bidrag. SFM-studier (svenska för medicinsk personal) som bedrivs inom den kommunala verksamheten kan inte jämställas med sådana studier oavsett om studierna är studiemedelsberättigade eller inte och kan därmed inte ligga till grund för uppehållsrätt som studerande (KRNS 2022-03-03, mål nr 6804-21).

Tillräckliga tillgångar för sin försörjning

För att ha uppehållsrätt som studerande behöver en EES-medborgare, som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt, även lämna en försäkran till Skatteverket om att hen har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning (3 a kap. 3 § 3 UtlL).

Heltäckande sjukförsäkring

För att ha uppehållsrätt som studerande behöver EES-medborgaren dessutom ha en heltäckande sjukförsäkring för sig och eventuella familjemedlemmar som gäller i Sverige (3 a kap. 3 § 3 UtlL). Om eventuella familjemedlemmar inte har heltäckande sjukförsäkring har den studerande EES-medborgaren inte uppehållsrätt, även om hen har en heltäckande sjukförsäkring för sin egen räkning.

Doktorander och post doktorer

En doktorand eller post doktor har i de flesta fall uppehållsrätt som arbetstagare.

När folkbokför Skatteverket en person som har uppehållsrätt som studerande?

Skatteverket ska folkbokföra en EES-medborgare med uppehållsrätt som studerande om det kan antas att personen kommer att vara bosatt i Sverige under minst ett år (3 och 4 §§ FOL). Bedömningen av om personen ska folkbokföras innefattar även ett antagande om uppehållsrättens varaktighet. Skatteverket ska alltså bedöma om villkoren för uppehållsrätt är uppfyllda och om uppehållsrätten kan antas komma att bestå i minst ett år (prop. 2012/13:120 s. 148). Det finns inte något krav på att en EES-medborgare som har uppehållsrätt som studerande ska ha antagits till studier med en minsta varaktighet för att folkbokföras, men det måste kunna antas att personen kommer att vistas i Sverige med uppehållsrätt under minst ett år.

Skatteverket bedömer att det normalt inte finns anledning att ifrågasätta en studerandes regelmässiga dygnsvila i Sverige enbart utifrån den omständigheten att hens europeiska sjukförsäkringskort har en kort giltighetstid.

Rättsfall: den studerandes avsikt påverkar om hen ska folkbokföras

Kammarrätten har prövat ett mål där en EES-medborgare var registrerad som studerande vid universitet och läste fristående kurser med avsikt att ta en kandidatexamen. EES-medborgaren visade att han var registrerad på kurser under höstterminen 2017 och hade sökt kurser för vårterminen 2018. Det framgick vidare att mannen hade för avsikt att läsa ytterligare en kurs under höstterminen 2018. Enligt kammarrätten saknades det anledning att ifrågasätta mannens uppgifter om hans avsikt att studera och ta en kandidatexamen. Det kunde därför enligt kammarrätten antas att mannen skulle komma att vistas i landet under minst ett år. Mannen skulle därför folkbokföras (KRNS 2018-06-12, mål nr 419-18).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2018-06-12, mål nr 419-18 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1]