OBS: Detta är utgåva 2023.10. Visa senaste utgåvan.

Leverans av konstverk kan antingen omfattas av skattesatserna 12 eller 25 procent eller vara undantagen från skatteplikt. Även vinstmarginalbeskattning kan bli tillämplig.

Skattesats på vissa konstverk m.m.

Under förutsättning att medlemsstaterna tillämpar reducerad skattesats på någon av kategorierna i bilaga III till mervärdesskattedirektivet, får de även tillämpa reducerad skattesats på import av konstverk, samlarföremål och antikviteter. Om denna möjlighet utnyttjas får reducerad skattesats även tillämpas på leverans av konstverk som görs av upphovsmannen eller dennes dödsbo (artikel 103 i mervärdesskattedirektivet). Sverige har utnyttjat denna möjlighet (9 kap. 6 § ML).

Import av konstverk, samlarföremål och antikviteter

Mervärdesskatt tas ut med 12 procent vid import av konstverk, samlarföremål och antikviteter. Definitioner av konstverk, samlarföremål och antikviteter finns i 20 kap. 7-9 §§ ML (9 kap. 6 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 103.1 i mervärdesskattedirektivet.

Sverige har infört reducerad skattesats på import av konstverk m.m. i syfte att förhindra snedvridning av konkurrensen som skulle uppstå om normalskattesats används vid import medan reglerna om vinstmarginalbeskattning används inom EU (prop. 1994/95:202 s. 52).

Nytt: 2023-08-30

Unionsinternt förvärv – 25 procent

Unionsinternt förvärv av konstverk, samlarföremål och antikviteter omfattas av skattesatsen 25 procent. Det gäller även unionsinternt förvärv av konstverk som levereras från ett annat EU-land av upphovsmannen eller dennes dödsbo.

Leverans av vissa konstverk

Skattesatsen 12 procent gäller vid leverans av vissa konstverk, såsom vissa tavlor, skulpturer och handvävda tapisserier som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Till skillnad från vad som gäller vid import gäller inte reducerad skattesats vid leverans av samlarföremål och antikviteter. Definitionen av konstverk är densamma som i reglerna om vinstmarginalbeskattning i 20 kap. 7 § ML. Bestämmelsen motsvaras av artikel 103.2 a i mervärdesskattedirektivet.

Vem kan sälja konstverk med den lägre skattesatsen 12 procent?

Skattesatsen 12 procent gäller bara när det är upphovsmannen eller dennes dödsbo som levererar konstverket. Med upphovsman menas konstnären, d.v.s. den fysiska person som har skapat verket.

En juridisk person kan inte vara upphovsman

Ett aktiebolag som förvärvat upphovsrätt till ett konstverk kan inte anses som upphovsman till verket. Ett bolags försäljning av konstverk omfattas därför av skattesatsen 25 procent (RÅ 2000 not. 65).

När någon annan än upphovsmannen eller dennes dödsbo levererar konstverk kan reglerna om vinstmarginalbeskattning i 20 kap. ML tillämpas om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Gallerier som förmedlar i eget namn – 25 procent

När ett galleri förmedlar konstverk i eget namn omfattas hela försäljningssumman av skattesatsen 25 procent, jfr 5 kap 3 § andra stycket 3 ML (RÅ 2003 ref. 39).

Undantag från skatteplikt

Leverans av konstverk kan undantas från skatteplikt när den görs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. Detta gäller bara om beskattningsunderlagen för beskattningsåret understiger 300 000 kronor (10 kap. 31 § ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2000 not. 65, mål nr 8086-1998 [1]
  • RÅ 2003 ref. 39 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av beskattade varor, m.m. [1]