Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2019-01-15 Omsättning av vara och leverans, mervärdesskatt
2022-10-25 Jämkningsskyldighet vid överlåtelse av fastighet
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2022-12-20 Registreringens betydelse för egenskapen av beskattningsbar person och rätten till avdrag, mervärdesskatt
2020-01-22 Överföring av varor till ett avropslager, mervärdesskatt
2017-12-21 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt
2021-10-26 Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2016-11-29 Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2016-11-29 Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2019-12-19 Bytestransaktioner, mervärdesskatt
2020-09-23 Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet
2020-01-23 Bilagor i tryckta publikationer, mervärdesskatt
2014-09-30 Estetiska operationer och behandlingar – mervärdesskatt
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
2022-12-15 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv och a conton innan den frivilliga skattskyldigheten
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2018-09-06 Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2015-04-02 Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt
2017-05-10 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
2021-12-10 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2023-05-05 Ställningstagandet ”Medlemsavgifter” ska inte längre tillämpas
2012-01-26 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 10 februari 2004 avseende skattskyldighet till mervärdesskatt för bolagsmän i kommanditbolag
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2023-07-03 Ställningstagandet ”Faktura vid exekutiv försäljning” ska inte längre tillämpas
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2022-01-11 Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder
2015-05-18 Inträde till anläggning eller evenemang, mervärdesskatt
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder” ska inte längre tillämpas
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2016-04-26 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt
2023-06-01 Ställningstagandet ”Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-05-31 Ställningstagandet ” Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99” ska inte längre tillämpas
2019-12-06 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt
2016-05-20 Skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet, mervärdesskatt
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2019-04-10 Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2021-08-25 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2018-11-26 Vouchrar, mervärdesskatt
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2023-06-26 Kravet på direkt utförsel vid export och vissa frågor vid leverans av varor när förvärvaren ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt
2020-01-16 Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt
2017-06-29 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt
2023-03-10 Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet, mervärdesskatt
2014-07-11 Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2017-01-27 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder
2021-01-29 Tjänster som har omedelbart samband med utövande av idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2021-01-20 Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2023-12-18 Prispengar och liknande ersättningar till deltagare i tävlingar, mervärdesskatt
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2016-11-29 Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt
2019-10-25 Vilka aktörer som har möjlighet att tillhandahålla från skatteplikt undantagen sjukvård, mervärdesskatt
2016-05-20 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2004-10-15 Medlemsavgifter
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2015-11-23 Tidning med medföljande vara, mervärdesskatt
2015-04-15 Undantag från skatteplikt – bikostnad vid import
2023-08-15 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt och elcertifikat” ska inte längre tillämpas
2021-12-10 Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2016-12-21 Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation
2018-12-05 Principen om förbud mot förfarandemissbruk, mervärdesskatt
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2017-06-14 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2017-07-12 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2012-06-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.
2016-11-29 Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt
2020-11-09 Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2023-05-31 Ställningstagandet ” Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige” ska inte längre tillämpas
2023-05-31 Ställningstagandet ” Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led” ska inte längre tillämpas
2017-12-19 Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2022-01-18 Export vid omsättning i flera led med endast en transport av varan ut ur EU, mervärdesskatt
2019-05-27 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
2019-10-09 Hur ska omprövnings- och överklagandetiden beräknas för ett beslut om mervärdesskatt som avser en redovisningsperiod som sträcker sig över två beskattningsår?
2016-12-14 Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2023-05-31 Ställningstagandet ”Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall” ska inte längre tillämpas
2023-06-08 Ställningstagandet ” Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader” ska inte längre tillämpas
2023-05-26 Ställningstagandet ”Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-12-21 Skattesats på elektroniska publikationer, mervärdesskatt
2023-05-08 Ställningstagandet ”Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-15 Ställningstagandet ”Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03” ska inte längre tillämpas
2014-02-04 Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2023-03-21 Ställningstagandet ”Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad” ska inte tillämpas
2019-05-28 Skattesats för nikotinfritt snus, mervärdesskatt
2013-02-27 Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige
2017-08-21 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
2023-10-19 Ställningstagandet ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag” ska inte tillämpas
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2014-02-14 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2022-02-15 Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt
2023-12-01 Ställningstagandet ”Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2019-04-30 Omvärdering när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag, mervärdesskatt
2022-12-12 Internprissättning och vinstallokerings påverkan på beskattningsunderlaget, mervärdesskatt
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2020-01-17 Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdesskatt
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2023-05-26 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättningen sker i flera led, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2020-01-24 Underrättelse om ett beslut om en kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2017-02-15 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor
2017-06-21 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2019-01-16 Skattesats för ätfärdiga växter i kruka, mervärdesskatt
2019-03-29 Underlag för att styrka rätt till ersättning för mervärdesskatt som avser särskilda boendeformer
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2022-07-11 Premier inom trav- och galoppsporten, mervärdesskatt
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2023-03-24 Tillhandahållande till anställda mot ersättning, mervärdesskatt
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2023-05-26 Ställningstagandet ”Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.” ska inte längre tillämpas
2023-06-26 Krav på uppgift om löpnummer i en faktura, mervärdesskatt
2019-12-17 Uthyrning av personal, mervärdesskatt
1998-11-20 Hemtjänster
2017-12-18 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2023-06-15 Ställningstagandet ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet” ska inte längre tillämpas
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2023-06-08 Ställningstagandet ”Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden” ska inte längre tillämpas
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2023-10-19 Laddstationer för elfordon – fast eller lös egendom; mervärdesskatt
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2017-06-14 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2021-10-29 Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt till konsument, mervärdesskatt
2017-06-01 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt
2013-06-25 Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag
2016-06-17 Verksamhetsöverlåtelse
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2023-05-08 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-12-01 Beskattningsland vid direktsända interaktiva framträdanden som tillhandahålls via internet, mervärdesskatt
2020-09-25 Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn, mervärdesskatt
2020-10-22 Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion, mervärdesskatt
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2023-06-07 Ställningstagandet ”Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2016-02-02 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet­ – mervärdesskatt
2016-12-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet – frågor och svar nr 1
2015-06-05 Undantaget från skatteplikt för sjuktransporter; mervärdesskatt
2018-01-25 Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering, mervärdesskatt
2023-06-15 Ställningstagandet ”Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel” ska inte längre tillämpas
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2004-08-18 Purchasing Card
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2021-10-26 Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt
2019-12-17 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på vissa tjänster i samband med byggnation
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
2023-06-16 Leveranser av vara i flera led med endast en transport av varan ut ur EU, mervärdesskatt
2022-03-30 Undantag från skatteplikt för krigsfartyg samt återbetalningsrätt; mervärdesskatt
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2023-04-26 Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar, mervärdesskatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster” ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas
2020-01-13 Betaltjänster och undantaget från skatteplikt, mervärdesskatt
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2023-05-17 Ställningstagandet ”Estetiska operationer och behandlingar, mervärdesskatt ska inte längre tillämpas
2017-01-30 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt
2023-06-09 Ställningstagandet ”Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2016-11-08 Mervärdesskatt för egenanställningsföretag
2023-06-16 Ställningstagandet ”Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-09 Ställningstagandet ”Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon” ska inte längre tillämpas
2012-07-04 Avregistrering på Skatteverkets initiativ; mervärdesskatt
2023-06-08 Ställningstagandet ” Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger” ska inte längre tillämpas
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2023-06-15 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen” ska inte längre tillämpas
2017-01-27 Artistframträdanden, mervärdesskatt
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2023-05-03 Ställningstagandet ”Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen, Mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-07 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2018-08-24 Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt
2019-05-13 Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården, mervärdesskatt
2022-12-21 Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt
2023-06-08 Ställningstagandet ”Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod” ska inte längre tillämpas
2023-06-09 Ställningstagandet ”Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.” ska inte längre tillämpas
2015-06-10 Rätt till avdrag för mervärdesskatt på utbildningskostnader
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2019-05-14 Vårdberedskap vid evenemang, mervärdesskatt
2013-11-21 Begreppet särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede; mervärdesskatt
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2014-09-30 Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster – mervärdesskatt
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2017-01-10 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2017-06-14 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark
2018-01-22 Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2020-09-02 Undantag från skatteplikt för tjänster som avser krediter samt kreditgarantier och andra säkerheter, mervärdesskatt
2023-04-27 Ställningstagandet ”Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar ska inte längre tillämpas
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2023-03-22 Ställningstagandet ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2023-05-03 Ställningstagandet ”Omsättningsland – tränartjänster m.m.” ska inte längre tillämpas
2023-05-03 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand” ska inte längre tillämpas
2017-06-14 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2017-06-22 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt
2022-12-13 Direkt tillsyn av Finansinspektionen kan krävas för att ingå i en mervärdesskattegrupp
2023-06-15 Ställningstagandet ”Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt” ska inte längre tillämpas
2017-12-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2023-06-19 Fast etableringsställe för säljaren vid överföring av varor till avropslager i Sverige, mervärdesskatt
2023-11-10 Krav på uppgift om mängd, omfattning och art i en faktura, mervärdesskatt
2016-11-29 Konferensarrangemang, mervärdesskatt
2014-09-30 Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt
2014-05-23 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2021-01-29 När svensk mervärdesskatt kan redovisas genom tredjelandsordningen, mervärdesskatt
2021-03-30 När uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord?
2008-01-31 Turistförsäljning
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2023-12-13 Begreppet stadigvarande användning m.m. vid frivillig beskattning; mervärdesskatt
2023-01-12 Ställningstagandet ”Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2021-12-10 Sjuk- eller tandvård som tillhandahålls i ett läkarhus lokaler, mervärdesskatt
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2019-05-17 Undantag från skatteplikt för fertilitetsbehandlingar, mervärdesskatt
2019-04-10 Museiverksamhet; mervärdesskatt
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2019-06-13 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2021-06-21 Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet, mervärdesskatt
2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2019-11-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet
2023-06-16 Ställningstagandet ”Förströelsespelsautomater” ska inte längre tillämpas
2014-01-13 Kommunens ersättning för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen - mervärdesskatt
2021-04-13 Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt
2018-12-06 Fakturering och redovisning av vouchrar, mervärdesskatt
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2016-05-31 Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2023-03-22 Ställningstagandet ”Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer” ska inte längre tillämpas
2014-02-13 Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show), mervärdesskatt
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2016-07-05 Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2012-01-13 Innebörden av begreppet Slutlig användning eller förbrukning i reglerna om varor i vissa lager
2018-12-05 Brister i fakturans innehåll, mervärdesskatt
2021-02-05 Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod
2020-10-05 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2012-06-15 Skattesats på spritdrycker, vin och starköl, mervärdesskatt
2023-05-17 Ställningstagandet ”Undantaget från skatteplikt för tandvård, mervärdesskatt ska inte längre tillämpas
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2016-04-28 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2022-02-15 Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar, mervärdesskatt
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2023-06-08 Ställningstagandet ” Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning” ska inte längre tillämpas
2020-11-02 Avdragsrätt för ingående skatt i samband med avhjälpande av skador
2015-05-18 Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2018-10-25 Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2023-03-22 Ställningstagandet ”Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2020-09-25 Förmedling av varor i annans namn för dennes räkning, mervärdesskatt
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
2023-06-07 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för krigsfartyg samt återbetalningsrätt; mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-12-11 Framställning av periodiska publikationer och kringtjänster, mervärdesskatt
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2022-02-25 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt
2023-05-29 Ställningstagandet ”Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2018-02-27 Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2020-01-17 Beräkning av mervärdesskatt vid öresavrundning
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2021-02-12 Transaktioner mellan delägare och HB/KB, mervärdesskatt
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2023-05-03 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin” ska inte längre tillämpas
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt
2016-11-29 Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2023-05-12 Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-08 Ställningstagandet ”Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster” ska inte längre tillämpas
2023-03-22 Ställningstagandet ”Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet – mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2015-12-18 Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt
2023-06-26 Ställningstagandet ”Mervärdesskattebeloppet i faktura” ska inte längre tillämpas
2017-01-17 Konsumtion ombord, mervärdesskatt
2023-03-22 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt - pensionsstiftelser” ska inte längre tillämpas
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2023-06-15 Ställningstagandet ”Hyresgaranti – skattskyldighet för mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-10-13 Ställningstagandet ”Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning” ska inte längre tillämpas
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2018-02-19 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2017-04-21 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2023-06-08 Ställningstagandet ”Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern” ska inte längre tillämpas
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2020-10-09 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod
2023-05-22 Ställningstagandet ”Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt” ska inte tillämpas
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2023-06-26 Krav på uppgift om datum för leverans eller tillhandahållande i en faktura, mervärdesskatt
2023-06-16 Ställningstagandet ”Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2013-07-01 Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2023-03-22 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för fertilitetsbehandlingar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2020-11-02 Prispengar i andra tävlingar än idrottstävlingar, mervärdesskatt
2023-06-09 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt
2023-04-24 Tillhandahållande till anställda mot ersättning, mervärdesskatt
2015-03-10 Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster, mervärdesskatt
2021-06-17 Social omsorg, mervärdesskatt
2015-08-25 Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund
2023-06-09 Leverans av vissa tillgångar när den ingående skatten vid förvärvet inte varit avdragsgill, mervärdesskatt
2019-06-12 Skattesats på tryckta böcker med mera, mervärdesskatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik” ska inte längre tillämpas
2021-01-27 Pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut, mervärdesskatt
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2021-01-29 Krav på en särskild uppgift i fakturan; mervärdesskatt
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2023-05-03 Ställningstagandet ”Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-12-21 Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt
2023-06-09 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar” ska inte längre tillämpas
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Omsättningsgränsen för redovisning av mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden” ska inte längre tillämpas
2018-01-29 Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2019-12-05 Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand, mervärdesskatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för ideella föreningar” ska inte längre tillämpas
2014-06-02 Redovisning av mervärdesskatt per beskattningsår - EU-handel
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2022-06-17 Upplåtelse av en garanterad kontorsarbetsplats med vissa varor och tjänster; mervärdesskatt
2022-04-21 Omsättningsgränsen för redovisning av mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2017-12-19 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2023-03-22 Ställningstagandet ”Omsättningsland - persontransporttjänster” ska inte längre tillämpas
2014-10-07 Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”, mervärdesskatt
2023-11-30 Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning; mervärdesskatt
2016-05-26 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2022-09-20 Krav på uppgift om säljarens och köparens namn och adress i en faktura, mervärdesskatt
2018-11-29 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2018-06-20 Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt
2023-05-03 Ställningstagandet ”Överföring av varor för värdering eller bearbetning” ska inte längre tillämpas
2022-12-13 Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening; mervärdesskatt
2018-11-29 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet” ska inte längre tillämpas
2021-05-04 Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, mervärdesskatt