Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2006-04-07 SRN 2006-04-07, Tillhandahållande av personlig träning
2020-06-26 KNRG, mål nr 6162-19 och 6163-19, Avdragsrätt för ingående skatt i bidragsfinansierat projekt
2017-07-05 KRNSU, mål nr 1803–16, Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
2020-06-24 SRN 2020-06-08, dnr 64-19/I, Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hänförlig till anläggning för el och vatten i ett bostadshus.
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2014-01-14 Försäljning av dotterbolagsaktier
2017-05-22 KRNG, mål nr 1024-15, 1026–1031-15, Jämkning/återbetalning av ingående mervärdesskatt när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör
2015-02-17 KRNJ – Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen
2023-03-28 HFD 2023 ref. 10, Skattskyldigheten för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som uppförs i egen regi har ansetts upphöra vid köparens tillträde av fastigheten
2023-06-21 KRNG mål nr 3116-21 – Holdingbolags avdrag för ingående skatt
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2015-12-10 KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang
2015-04-30 KRNS, mål nr 5564-11, Försäljning av dotterbolagsaktier – ingå i priset
2023-10-19 HFD mål nr 1041-1043-22 – Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2006-04-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Förvärv av leasingbilar
2019-04-15 KRNS, mål nr 120-123-18 och mål nr 124-127-18 – Avdrag för mervärdesskatt avseende investering av en solcellsanläggning
2012-09-12 Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
2023-12-19 SRN, dnr 38-23/I – Ekonomisk verksamhet
2020-03-18 HFD 2019 ref. 68, prispengar och garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet samt förfarandemissbruk
2017-02-21 KRNS, mål nr 5877-15, framförande i form av musikteater
2007-04-25 Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad
2016-05-09 KRSU, mål nr 2896-15, kommuners rätt till ersättning för mervärdesskatt avseende representationskostnader
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
2015-11-25 HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad
2017-02-27 KRNG, mål nr 2088-2089-16 – Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät
2018-11-06 HFD, mål nr 1887-18, Uthyrning av moduler; mervärdesskatt
2021-10-15 HFD mål nr 3562-19 och 3563-19 - Registreringens betydelse vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt
2018-01-23 KRNS, mål nr 5986-15 och 5987-15, Avdrag för ingående mervärdesskatt vid försäljning av dotterbolagsaktier
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2020-11-30 EU-domstolens dom C-787/18 den 26 november 2020, övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder
2007-05-29 RR 2007-05-29, mål nr 2728-06, Tillhandahållande av personlig träning
2016-06-23 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder
2013-04-17 Konsultkostnader i samband med förpackning av fastighet
2019-06-27 KRNS, mål nr 10056 —10057-18, Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2022-12-16 HFD 2022 ref. 29 – skattskyldighet för konkursbo, mervärdesskatt
2022-02-24 KRNS mål nr 6581-6584-20 - registreringens betydelse för rätten till avdrag av ingående skatt
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
2022-01-28 HFD, målnr 4610-21 – mellanbanksavgift vid kortbetalning
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2023-05-15 KRNG mål nr 599–601-22 - registreringens betydelse för rätten till avdrag av ingående skatt
2023-05-22 HFD mål nr 5329-22, frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning kan inte vägras enbart därför att flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta
2022-02-07 HFD, mål nr 3809-3811-21; Ändringsanstånd vid återkrav av tidigare tillgodoräknad överskjutande ingående mervärdesskatt
2016-07-25 HFD, mål nr 1113-15 – frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler
2019-06-25 KRNS, mål nr 4092-4093-18 - Stadigvarande bostad/Frivillig skattskyldighet
2005-06-23 Omsättning
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2019-03-07 SRN – En hyresvärds försäljning av el och/eller vatten; mervärdesskatt
2019-12-09 HFD, mål nr 1595-19 – En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållande av el respektive vatten; mervärdesskatt
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
2021-03-12 HFD 2021 ref 6 I och II, tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster; mervärdesskatt
2023-11-06 HFD mål nr 7254-7255-22 – Uppdelning av ingående mervärdesskatt
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
2016-04-07 HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2017-04-06 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2019-07-04 SRN 2019-05-29, Dnr 39-18/I, Avdrag för ingående mervärdesskatt för anläggning av våtmark
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2020-12-07 HFD 2020 ref 51 – Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande
2015-10-01 KRNG, mål nr 2601-14, Upplåtelse av idrottslokal
2018-05-23 KRNS, mål nr 2104-2107-17 och 2108-2111-17, Avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor
2021-07-13 HFD mål nr 4302-17 – Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt; mervärdesskatt