OBS: Detta är utgåva 2023.10. Visa senaste utgåvan.

Undantagets omfattning

Tillhandahållande av en tjänst som avser införande eller ackvisition av annonser i sådana periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 10 kap. 20–21 §§ ML är undantagna från skatteplikt (10 kap. 26 § första stycket 1 ML).

Undantaget gäller även annonsering i kassettidning.

Ackvisition är anskaffning eller förmedling.

Införande och ackvisition av annons innebär alltså försäljning av annonsutrymme oavsett om kunden själv hör av sig eller anskaffas.

Undantaget gäller även om en del av upplagan av ett medlemsblad eller av en personaltidning säljs till utomstående.

Bilagor i trycka publikationer

För att kunna bedöma om tillhandahållandet av en bilaga i en tryckt publikation omfattas av ett undantag från skatteplikt för vissa periodiska publikationer eller en reducerad skattesats, måste det först avgöras om bilagan är en del av publikationen eller om den är en separat vara i förhållande till publikationen. Detsamma gäller för att kunna bedöma om tjänster som avser införande eller ackvisition av annonser i en bilaga till en skattefri periodisk publikation omfattas av undantaget från skatteplikt. Läs mer på sidan En eller flera transaktioner under rubriken Bilagor i tryckta publikationer.

Ingen avdragsrätt

Undantaget är i likhet med undantaget för periodiska publikationer okvalificerat, d.v.s. det ger inte avdragsrätt enligt 13 kap. 10 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]