OBS: Detta är utgåva 2023.10. Visa senaste utgåvan.

Även andra tjänster än utbildning och varor kan omfattas av undantaget. Det gäller om tillhandahållandet eller leveransen görs som ett led i utbildningen.

Hur ska led i utbildningen tolkas?

Tjänster som inte i sig är sådana utbildningstjänster som undantas från skatteplikt omfattas av undantaget om de tillhandahålls som ett led i en utbildning som är undantagen från skatteplikt. Även leveranser av varor omfattas av undantaget från skatteplikt om leveransen görs som ett led i en undantagen utbildning (10 kap. 17 § ML).

En tjänst är tillhandahållen som ett led i utbildningen om det är fråga om en tjänst med nära anknytning till utbildning enligt mervärdesskatte­direktivet.

Skatteverket anser att det är fråga om ett led i utbildning när följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Varorna eller tjänsterna ska tillhandahållas av en utbildnings­anordnare som också tillhandahåller sådana utbildningstjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildning.
  • Varorna eller tjänsterna ska vara absolut nödvändiga för att de från skatteplikt undantagna utbildningstjänsterna ska kunna tillhandahållas.
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda anser Skatteverket att det är fråga om en leverans av en vara eller ett tillhandahållande av en tjänst där leveransen eller tillhandhållandet görs som ett led i utbildning och att transaktionen därmed kan omfattas av undantaget från skatteplikt (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Säljaren ska visa att syftet inte är att vinna intäkter

Det är säljaren som ska visa att det tredje kriteriet är uppfyllt, d.v.s. att syftet med tillhandahållandet är något annat än att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Skatteverket anser att uthyrning av personal normalt görs i konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Endast i undantagsfall kan det finnas ett annat grundläggande syfte än att vinna ytterligare intäkter (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Exempel: restaurangtjänster till elever är ett led i utbildningen

Skollunch till eleverna i skolans matsal betraktas som ett led i utbildningen. Detsamma gäller dagliga måltider som tillhandahålls elever på en internatskola under förutsättning att tillhandahållaren är en utbildnings­anordnare och köparna är elever.

Exempel: restaurangtjänster till allmänheten är inte ett led i utbildningen

En restaurangskola som har öppet för allmänheten under lunchtid tillhandahåller inte sådana restaurangtjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt. Skolans tillhandahållande görs inte som ett led i utbildningen eftersom restaurangtjänsterna tillhandahålls i konkurrens med kommersiella företag.

Exempel: logi på elevhem är ett led i utbildningen

Tillhandahållande av logi på ett elevhem på en internatskola kan ses som ett tillhandahållande som görs som ett led i en utbildning när tillhandahållandet sker direkt till eleverna. Det är dock inte fråga om ett led i utbildningen när logi tillhandahålls eleverna på annat sätt än på ett elevhem, t.ex. på ett hotell.

Led i utbildning både till och från utbildaren

Ett tillhandahållande av tjänster eller en leverans av varor kan ses som ett led i utbildningen såväl vid tillhandahållandet till som från den som ger utbildningen (utbildaren).

Rättsfall: tillhandahållande till utbildare

Om en utbildningsanordnare lånar ut lärare mot ersättning till ett utbildningsinstitut kan tillhandahållandet vara undantaget från skatteplikt i egenskap av en tjänst som är nära anknuten till utbildningen. För att omfattas av undantaget ska tjänsten förutom att tillhandahållas av en erkänd utbildnings­anordnare även vara nödvändig för den undantagna utbildningstjänsten hos utbildaren. Tjänsten får heller inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt (C-434/05, Horizon College, punkt 46).

Rättsfall: tillhandahållande från utbildare

Ett colleges restaurang- och underhållningstjänster som tillhandahålls ett begränsat antal tredje män inom ramen för studenternas utbildning kan anses utgöra ett tillhandahållande som har nära anknytning till den huvudsakliga utbildningstjänsten. För att omfattas av undantaget ska tjänsten förutom att tillhandahållas från en erkänd utbildnings­anordnare även vara nödvändig för den undantagna utbildningstjänsten hos utbildaren. Tjänsten får heller inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt (C-699/15, Brockenhurst College, punkt 43).

Läroböcker, skrivmaterial och kompendier

Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av undantaget från skatteplikt. Om sådana varor säljs som ett led i en utbildning som undantas från skatteplikt omfattas de däremot av undantaget. Tillämpningen ska dock vara restriktiv. Undantaget från skatteplikt ska inte ges en sådan omfattning att det blir en konkurrensfördel gentemot sådana subjekt som enbart bedriver skattepliktig verksamhet (prop. 1996/97:10 s. 58).

Försäljningen av kompendier som framställts inom skolan eller institutionen till elever vid den aktuella utbildningen kan däremot ses som ett led i utbildningen. Det gäller under förutsättning att de tre kriterierna som anges ovan under rubriken Hur ska led i utbildningen tolkas? är uppfyllda (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-434/05 [1]
  • EU-dom C-699/15 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1] [2] [3]