OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Avdrag medges normalt sett inte för utgifter för att söka ett nytt arbete. Om en arbetslös person måste söka arbete för att få behålla en skattepliktig ersättning kan dock avdrag medges för vissa utgifter.

Huvudregeln är att avdrag inte medges

Utgifter för att söka arbete är som huvudregel inte avdragsgilla. Sådana utgifter är privata levnadskostnader, och avdrag medges inte enligt 9 kap. 2 § IL.

Undantag: om det finns krav på att aktivt söka arbete

I vissa fall måste en arbetslös person aktivt söka arbete för att få behålla en skattepliktig ersättning. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att med hänsyn till kravet att en arbetslös person aktivt ska söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning, har en person medgetts avdrag för utgifter som uppkommit i samband med att hen sökt arbete (RÅ 2008 ref. 31). Skatteverket anser att en arbetslös person kan få avdrag för resor till arbetsförmedlingen, för andra resor och andra utgifter i samband med att söka arbete.

Motsvarande gäller också för arbetslösa personer med annan ersättning, t.ex. aktivitetsstöd i jobb- och utvecklingsgarantin, om det finns ett krav på att personen aktivt ska söka arbete för att få behålla ersättningen.

Vilka avdrag kan medges?

Avdrag medges för resor till arbetsförmedlingen samt för andra resor och utgifter för att söka lämpliga arbeten i Sverige.

Nytt: 2023-09-18

Avdrag medges också för skäliga utgifter för de samtalsavgifter för telefon och uppkopplingskostnader till internet som personen har haft för att söka arbete (RÅ 2008 ref.31). Kostnad för mobiltelefonabonnemang med fast månadsavgift får i regel anses hänförlig till den privata användningen. Samma gäller bredbandsuppkoppling som numera finns i de flesta hem och som utgångspunkt får anses vara en privat levnadskostnad. Kan den arbetssökande visa att hen haft ökade samtals- eller trafikavgifter på grund av sitt arbetssökande är dessa kostnader dock avdragsgilla.

Tidigare:

Avdrag medges också för skäliga utgifter för de samtalsavgifter för telefon och uppkopplingskostnader till internet som personen har haft för att söka arbete.

Exempel på andra avdragsgilla kostnader kan vara utgifter för brevpapper, kuvert, porto, betygskopior m.m. Avdrag för resor m.m. förutsätter naturligtvis att personen inte fått skattefri ersättning för att täcka kostnaderna.

Däremot kan den som är arbetslös inte få avdrag för kostnader av privat karaktär, som exempelvis kläder och smink vid anställningsintervjuer och flyttkostnader i samband med ett nytt jobb.

Avdrag om det ställs krav på att söka arbete i andra närliggande länder

Avdrag kan i vissa speciella fall även medges för utgifter för att söka arbete i andra närliggande länder. En arbetssökande måste söka och ta ett lämpligt arbete med beaktande av tillgången av arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Av dom från HFD (RÅ 2008 ref. 45) framgår att det i vissa speciella fall kan ställas krav på att den arbetslöse även söker arbete i andra närliggande länder för att erhålla ersättning från svensk arbetslöshetskassa. Avdrag för kostnader utomlands kan bara medges om det finns sådant krav på att söka arbete i närliggande länder.

Ovanstående ska inte förväxlas med möjligheten för en arbetssökande att i vissa fall frivilligt kunna söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med bibehållen arbetslöshetsersättning under tre månader. Avdrag för kostnader för resor och boende m.m. kan inte medges om den arbetssökande på eget initiativ har begett sig till ett annat land för att där söka arbete. Detta gäller även om personen under den tiden har rätt till arbetslöshetsersättning. Att något avdrag inte kan medges i dessa situationer beror på att det inte har funnits något krav på att söka arbete utomlands för att få behålla den skattepliktiga ersättningen.

Avdragen ska dras av som övriga utgifter

Den som är arbetslös ska dra av alla kostnader, även resekostnader, som övriga utgifter. Detta beror på att sådana resekostnader varken är tjänsteresor eller arbetsresor.

Övriga utgifter omfattas av avdragsbegränsningen i 12 kap. 2 § tredje stycket IL, vilket innebär att utgifterna ska dras av bara till den del kostnaderna för beskattningsåret överstiger 5 000 kr.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader [1]
  • Avdrag för utgifter för att söka arbete [1] [2]