OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om vad ersättningsfonder får utnyttjas för, t.ex. inventarier, byggnader och markanläggningar, mark och djurlager i jordbruk och till renskötsel. Först får du veta vad som gäller generellt kring tid, turordning och beskattning.

Tidsaspekten

En ersättningsfond får utnyttjas för till­gångar som anskaffas och för arbeten som utförs efter utgången av det beskattningsår då avsättningen gjorts, enligt 31 kap. 14 § IL.

Fonden får också användas för byggnader, markanlägg­ningar och mark som anskaffas under samma beskatt­ningsår som ersättningen tas upp till beskattning. I sådana fall anses fonden ha utnyttjats omedelbart efter det att avsättningen till ersättningsfonden gjorts.

Om arbete på byggnader eller markanläggningar sträcker sig över flera beskattningsår får fonden användas för avskrivning under det sista beskatt­ningsåret arbetet utförs. Fonden får också användas för utgifter för underhåll och reparationer av byggnader eller markanläggningar under de aktuella åren, förutsatt att utgifterna inte redan dragits av under dessa år (31 kap. 15 § IL). Samma sak gäller ny- eller ombygg­nad av fartyg och luftfartyg och byggnadsinventarier och mark­inventarier.

Turordning

En tidigare avsättning anses ha använts före en senare avsättning till samma slags ersättningsfond (31 kap. 16 § IL).

Beskattningskonsekvenser

När en ersättningsfond utnyttjas enligt bestämmelserna i 31 kap. IL räknas det utnyttjade beloppet inte som en skattepliktig intäkt. Man behöver inte utnyttja hela fonden, även en del av en fond kan utnyttjas.

Å andra sidan får de utgifter som fonden använts till inte dras av, om utgifterna annars skulle ha dragits av omedelbart (31 kap. 18 § IL). Om fonden används för avskrivning av inven­ta­rier, bygg­nader eller markanläggningar räknas enbart den del av utgifter­na som inte täcks av det använda beloppet som anskaff­ningsvärde.

Det är i och med själva anskaffningen som ersättnings­fonden utnyttjas för mark, inte genom någon av­skriv­nings­åtgärd. Anskaffningsutgiften för ersättningsfastig­heten redu­ceras med det utnyttjade beloppet. Den skattemässiga effekten av att utnyttja ersättningsfonden uppkommer normalt först när man i framtiden avytt­rar fastigheten. Om fonden har använts till lager­anskaffning ska lagret anses ned­skrivet med det utnytt­jade belop­pet.

Anskaffning genom byte eller fastighetsreglering

En ersättningsfond kan utnyttjas för byggnader, markanläggningar och mark som anskaffats genom byte enligt 4 kap. JB eller fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL (SRN 119-16/D).

Vad kan man utnyttja fonderna för?

En ersättningsfond för inventarier får utnyttjas för

  • avskrivning av och utgifter för underhåll och reparation av inventarier
  • nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel, med de begränsningar som gäller för fond för djurlager.

En ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får utnyttjas för

  • avskrivning av och utgifter för underhåll och reparation av byggnader och markanläggningar som är kapitaltillgångar
  • avskrivning av och utgifter för underhåll och reparation av inventarier
  • nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel, med de begränsningar som gäller för fond för djurlager.

Fond för djurlager

En ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får utnyttjas för nedskrivning av ett sådant djurlager. Fonden får användas med högst ett belopp som motsvarar utgifterna under beskattningsåret för anskaffning av djur till ett sådant lager. Ned­skriv­ningen får inte leda till att lagret vid beskattningsårets utgång får ett lägre värde i sin helhet än vad som annars skulle ha godtagits.

Fond för mark

En ersättningsfond för mark får utnyttjas för anskaffning av mark som är en kapitaltillgång. Med mark avses inte bara ”råmark” utan också växande skog, täkter och annat som omfattas av reglerna om beskattning av fastighetsvinst, och som inte avser byggnader och markanläggningar.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN dnr 119-16/D [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetsbildningslag (1970:988) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Jordabalk (1970:994) [1]