OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Bokföring och redovisning behandlar de civilrättsliga reglerna om bl.a. den löpande bokföringen och vad som gäller när ett företag upprättar ett årsbokslut eller en årsredovisning, t.ex. hur olika poster i balansräkningen ska värderas. Avsikten med sidorna under Bokföring och redovisning är att texten ska spegla lag och redovisningsnormgivning vid ingången av det år som den rättsliga vägledningen avser. Skatteverkets tolkningar och överväganden när det gäller hur redovisningen och god redovisningssed påverkar beskattningen beskrivs under respektive annat ämnesområde, t.ex. inkomstskatt.

Uppdaterat