OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Utgångspunkten är att avfallet ska vägas, men om det finns särskilda skäl kan man använda andra metoder för att bestämma skatten.

Nytt: 2023-12-14

Skrivelsen Avfallsskatt den 5 mars 2004 (dnr 130-2199-04/1152) ska inte längre tillämpas. Innehållet i skrivelsen är i vissa delar inaktuellt. I övriga delar har skrivelsen ersatts av texter i rättslig vägledning samt av följande två ställningstaganden.

  • Avfallsskatt - undantag från krav på vägning av avfall då avfallsmängden är av mindre omfattning, dnr 8-2581405.
  • Avfallsskatt - vid vilken tidpunkt ska det bedömas om avfall inom en s.k. industrianläggning kan undantas från skatteplikt enligt 6 § LSA?, dnr 8-2581460.

Med anledning av att skrivelsen inte längre ska tillämpas har skrivelsens schablon för omräkning från volym till vikt tagits bort. Möjligheten att räkna om volym till vikt beskrivs i stället under avsnittet Annan möjlig grund för att beräkna skatten. Exemplet med en våg som är tillfälligt ur funktion har flyttats in under Vissa andra särskilda skäl.

Skattebelopp

För 2023 ska skatt betalas med 634 kronor per ton avfall (1 § förordningen (2022:1592) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2023).

Bestämmelser om skattebelopp finns i 4 § LSA. Det skattebelopp som anges i 4 § första stycket LSA gäller till och med den 31 december 2018.

Skattebeloppet ska för 2019 och efterföljande kalenderår räknas om på det sätt som anges i 4 § andra stycket LSA.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår (4 § fjärde stycket LSA).

Tidigare skattebelopp:

250 kr per ton

från och med den 1 januari 2000

288 kr per ton

från och med den 1 januari 2002

370 kr per ton

från och med den 1 januari 2003

435 kr per ton

från och med den 1 januari 2006

500 kr per ton

från och med den 1 januari 2015

520 kr per ton

från och med den 1 januari 2019

540 kr per ton

från och med den 1 januari 2020

555 kr per ton

från och med den 1 januari 2021

573 kr per ton

från och med den 1 januari 2022

Avfallets vikt ska bestämmas genom vägning

Huvudregeln är att avfallsskatten ska bestämmas genom att man väger avfallet (5 § första stycket LSA). Ett alternativ till att ha en egen våg på anläggningen är att utnyttja en annan verksamhets våg. Sådana vågar kan finnas till exempel på vägstationer, asfaltverk, grustag m.fl. anläggningar eller på transportfordon (prop. 1998/99:84 s. 110).

Undantag från kravet på vägning vid särskilda skäl

I vissa fall får avfallsskatten bestämmas på annan grund än genom vägning. Detta gäller om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning är av mindre omfattning eller om det av någon annan anledning finns särskilda skäl (5 § andra stycket LSA).

Avfallsmängd av mindre omfattning

Nytt: 2023-12-14

Skatteverket anser följande om begreppet ”mindre omfattning” i 5 § andra stycket LSA. Om mängden avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning, exklusive avfall enligt 11 § LSA, understiger 5 000 ton per år är mängden av mindre omfattning.

Ställningstagandet ersätter svaret om tillämpningen av begreppet ”mindre omfattning” i 5 § andra stycket LSA i skrivelsen Avfallsskatt den 5 mars 2004 (dnr 130 2199-04/1152). Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets uppfattning i materiellt hänseende.

.

Tidigare:

Enligt Skatteverkets uppfattning är avfallsmängden av mindre omfattning om den understiger 5 000 ton per år. I avfallsmängden ska sådant avfall som berättigar till avdrag enligt 11 § första stycket LSA inte räknas med.

Vissa andra särskilda skäl

Andra särskilda skäl för att bestämma skatten på annan grund än vägning kan vara

  • att de aktuella avfallsslagen visserligen ska redovisas i deklarationen men inte ska få några beskattningskonsekvenser på grund av att de berättigar till avdrag enligt 10 eller 11 § LSA
  • att de aktuella avfallsslagen är homogena och det går att bestämma vikten tillförlitligt genom omräkning från avfallets volym (prop. 1998/99:84 s. 111).

Ett ytterligare exempel på när det finns särskilda skäl är om vågen tillfälligt är ur funktion på grund av tekniskt fel eller någon annan oförutsedd händelse som den skattskyldiga inte kunnat råda över.

Annan möjlig grund för att beräkna skatten

En möjlig grund för att beräkna skatten kan vara att tillämpa den maximivikt per år som anges i tillståndet. Detta gäller åtminstone för anläggningar som tar emot en begränsad mängd avfall.

Vidare bör en omräkning från volym till vikt kunna ske i den mån det på en anläggning endast deponeras ett eller ett fåtal homogena slag av branschspecifikt avfall eller för ett visst avfallsslag om det deponeras separat (prop. 1998/99:84 s. 111).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2022:1592) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2023 [1]
  • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:84 Lag om skatt på avfall [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Avfallsskatt - vid vilken tidpunkt ska det bedömas om avfall inom en s.k. industrianläggning kan undantas från skatteplikt enligt 6 § LSA? [1]
  • Skrivelsen Avfallsskatt ska inte längre tillämpas [1]