OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

En person som är EES-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt i fem år utan avbrott har permanent uppehållsrätt. Även personens familjemedlemmar kan ha permanent uppehållsrätt om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Vad innebär permanent uppehållsrätt?

Permanent uppehållsrätt inträder med automatik när en EES-medborgare eller dennes familjemedlem har uppehållit sig lagligt i Sverige med uppehållsrätt under minst fem år utan avbrott (3 a kap. 6 § UtlL). En person som har permanent uppehållsrätt behöver inte längre uppfylla villkoren för uppehållsrätt i 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL (prop. 2005/06:77 s. 187).

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare

En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år (3 a kap. 6 § UtlL).

Intyg om permanent uppehållsrätt

En EES-medborgare kan ansöka hos Migrationsverket om att få ett intyg om att personen har permanent uppehållsrätt (3 a kap. 12 a § 1 UtlL).

Tillfälliga vistelser utanför Sverige

EES-medborgaren ska enligt 3 a kap. 8 § UtlL anses ha vistats i Sverige utan avbrott, trots att hen vistats utomlands, i något av följande fall:

  • Om EES-medborgaren tillfälligt har vistats utanför Sverige och den sammanlagda vistelsetiden inte överstiger sex månader per år.
  • Om vistelsen utanför Sverige har skett på grund av obligatorisk militärtjänstgöring.
  • Om EES-medborgaren har vistats utanför Sverige under en sammanhållen period om högst tolv månader på grund av graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, utstationering på grund av arbete i ett annat land eller om det annars finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan föreligga om vistelsen utanför landet beror på omständigheter som personen själv inte kunnat råda över (prop. 2005/06:77 s. 186)

Samma bedömning gäller oavsett om EES-medborgaren har primär eller sekundär uppehållsrätt.

Permanent uppehållsrätt för familjemedlemmar som inte är EES-medborgare

En familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt som inte själv är EES-medborgare (tredjelandsmedborgare) kan ha permanent uppehållsrätt om denne har vistats lagligt i Sverige under minst fem år utan avbrott tillsammans med EES-medborgaren (3 a kap. 7 § UtlL).

Permanent uppehållskort

En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare kan ansöka om ett permanent uppehållskort hos Migrationsverket (3 a kap. 12 a § 3 UtlL).

Tillfälliga vistelser utanför Sverige

Tredjelandsmedborgaren ska på samma sätt som en EES-medborgare anses ha vistats i Sverige utan avbrott även om hen vistats utomlands i de fall som följer av 3 a kap. 8 § UtlL.

Kravet på att tredjelandsmedborgaren ska ha levt tillsammans med en EES-medborgare gäller inte om relationen har upphört p.g.a. dödsfall eller skilsmässa och tredjelandsmedborgaren har bibehållen uppehållsrätt.

Upphörande av permanent uppehållsrätt

Personens permanenta uppehållsrätt kan endast upphöra efter en utlandsvistelse som är längre än en sammanhängande tid om två år (3 a kap. 9 § UtlL).

När folkbokför Skatteverket en person som har permanent uppehållsrätt?

Skatteverket ska folkbokföra en EES-medborgare med permanent uppehållsrätt om personen kan visa att hen inte har vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år (3 a kap. 9 § UtlL), samt om personen anses bosatt i Sverige, dvs. om det kan antas att personen kommer att vara bosatt i Sverige under minst ett år (3 § FOL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1] [2]