OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig fysisk person som är delägare i ett fåmansföretag kan vara skattskyldig i Sverige för vissa inkomster från företaget. Utdelning från ett svenskt fåmansföretag till en begränsat skattskyldig delägare beskattas enligt kupongskattelagen. Kapitalvinst kan vara skattepliktig enligt IL viket innebär att fåmansföretagsreglerna är tillämpliga om andelarna är kvalificerade. En begränsat skattskyldig delägare kan även vara skattskyldig enligt SINK för lön eller annan ersättning för arbete från ett svenskt fåmansföretag.

Syftet med avsnittet är att ge en samlad beskrivning av hur en begränsat skattskyldig fysisk person som är delägare i ett fåmansföretag beskattas i Sverige för utdelning, kapitalvinst och vissa andra ersättningar från fåmansföretaget.

Fåmansföretagsreglerna kan vara tillämpliga för en begränsat skattskyldig person som äger kvalificerade andelar

De s.k. fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL tillämpas vid beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Skattskyldigheten i Sverige för en fysisk person kan vara obegränsad eller begränsad.

En person som varken är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige kan vara obegränsat skattskyldig här om personen har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit obegränsat skattskyldig här.

Ett direkt eller indirekt innehav av andelar i ett fåmansföretag kan medföra att det finns en väsentlig anknytning och att skattskyldigheten i Sverige är obegränsad. Men andelar i ett fåmansföretag kan vara kvalificerade även om det är fråga om ett innehav som i sig inte medför väsentlig anknytning till Sverige, d.v.s. vid begränsad skattskyldighet i Sverige

Om andelsinnehavet i sig inte ger väsentlig anknytning och andra anknytningsfaktorer saknas är delägaren endast begränsat skattskyldig i Sverige. När en person är begränsat skattskyldig innebär det att endast vissa inkomster som har anknytning till Sverige beskattas här.

Innehav av kvalificerade andelar

Gränsbelopp vid inflyttning till Sverige

Vid beskattning av kapitalvinst och utdelning på en kvalificerad andel enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL är gränsbeloppet av betydelse.

Skatteverket anser att en person som flyttar till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig har rätt att beräkna årets gränsbelopp för kvalificerade andelar som denne äger vid årets ingång.

Skatteverket anser att en person som äger ett utländskt fåmansföretag och som tidigare år varit bosatt i annat land inom EES vid beräkningen av gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme har rätt att beakta omständigheter under den tid som hen varit begränsat skattskyldig.

Beskattning av utdelning till begränsat skattskyldiga

Kupongskatt tas ut på utdelning som lämnas från svenskt aktiebolag till begränsat skattskyldiga personer. Det innebär att en begränsat skattskyldig delägare i ett svenskt fåmansföretag som tar emot utdelning på sina andelar i företaget ska betala kupongskatt.

Det har inte någon betydelse vid beskattningen om andelarna i fåmansföretaget är kvalificerade eller inte. Kupongskattelagen innehåller inte några regler om fördelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital.

Sveriges beskattningsrätt till en utdelning kan begränsas av bestämmelser i ett skatteavtal.

Skatteverket anser att blankett K10 inte behöver lämnas för att redovisa utdelningen.

Tioårsregeln

En begränsat skattskyldig fysisk person som säljer andelar i ett fåmansföretag är skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige om förutsättningarna enligt tioårsregeln är uppfyllda.

En begränsat skattskyldig person som säljer kvalificerade andelar inom en tioårsperiod ska fördela eventuell kapitalvinst mellan tjänst och kapital enligt reglerna i 57 kap. IL.

Om andelarna i fåmansföretaget inte är kvalificerade sker beskattning av kapitalvinsten enligt det regelverk som gäller för onoterade andelar.

Sveriges beskattningsrätt till en kapitalvinst kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Skatteverket anser att en begränsat skattskyldig som avyttrar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska lämna blankett K10 för att redovisa kapitalvinsten.

Likvidation, inlösen och återköp

Med utdelning enligt kupongskattelagen avses ersättning som betalas i samband med bl. a. likvidation av ett svenskt aktiebolag samt vid inlösen och återköp av aktier i ett svenskt bolag.

Utbetalning till en fysisk person i samband med ett bolags likvidation samt inlösen och återköp av bolagets aktier beskattas enligt intern rätt olika beroende på om mottagaren är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Om mottagaren är begränsat skattskyldig har det också betydelse om det utbetalande bolaget är svenskt eller utländskt.

Sveriges beskattningsrätt till en ersättning kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Lön och annan ersättning för arbete från ett svenskt fåmansföretag

När ett svenskt fåmansföretag betalar ut lön och annan ersättning för arbete till en delägare som är begränsat skattskyldig i Sverige kan den vara skattepliktig enligt SINK. Skatteplikten förutsätter att inkomsten har förvärvats genom verksamhet i Sverige (5 § första stycket 2 SINK). Med annan ersättning avses inte belopp som beskattas inom inkomstslaget tjänst enligt fåmansföretagsreglerna (se ovan).

Sveriges beskattningsrätt till en ersättning kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Styrelsearvode från ett svenskt fåmansföretag

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig enligt SINK (5 § första stycket 3 SINK) om mottagaren är begränsat skattskyldig i Sverige. En begränsat skattskyldig delägare i ett svenskt fåmansföretag som sitter i företagets styrelse och uppbär styrelsearvode ska därmed beskattas enligt SINK.

Sveriges beskattningsrätt till en ersättning kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]

Ställningstaganden

  • Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal [1]
  • Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området [1]
  • Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige [1]
  • Ska begränsat skattskyldig delägare i fåmansföretag fördela utdelning och kapitalvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital samt lämna blankett K10? [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster