OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete om en enskilds personliga förhållande samt affärs- och driftsförhållanden omfattas som utgångspunkt av sekretess.

En egen verksamhetsgren inom beskattningsverksamheten

Ärenden om korttidsarbete ingår i beskattningsverksamheten, men är en egen verksamhet inom verksamhetsgrenen. Verksamheten är inte en självständig verksamhetsgren inom Skatteverket enligt TF och OSL.

Vilken sekretessbestämmelse är tillämplig?

För att avgöra vilken sekretess som gäller för uppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete får man se till vilken typ av verksamhet som uppgifterna ingår i. Att handlägga ett ärende om stöd vid korttidsarbete är att handlägga ett ärende rörande ekonomiskt stöd som betalas ut till arbetsgivare i samband med att arbetstagare går ned i arbetstid och lön. Det innebär att ärendehandläggningen avser s.k. anställningsfrämjande åtgärder inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Sekretessen regleras därmed i 28 kap. 11–12 §§ OSL (prop. 2021/22:77 s. 22 f.).

Sekretessens föremål, räckvidd och styrka

Enligt 28 kap. 11 § OSL gäller sekretess i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilda lider men om uppgiften röjs.

Enligt 28 kap. 12 § OSL gäller sekretess i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgifter om en enskilds affärs- och driftsförhållanden, om det kan antas att den enskilda lider skada om uppgiften röjs.

Dessa bestämmelser har ett rakt skaderekvisit. Utgångspunkten är därför att uppgifterna är offentliga.

Beslut om stöd vid korttidsarbete är offentliga

Beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete är offentliga (28 kap. 12 § andra stycket OSL).

Beskattningssekretessen är inte tillämplig i ärenden om stöd vid korttidsarbete

När Skatteverket hanterar uppgifter och handlingar i ärenden om stöd vid korttidsarbete omfattas dessa inte av bestämmelsen om sekretess i 27 kap. 1 § första stycket OSL, trots att ärendena ingår i beskattningsverksamheten. Sekretess enligt denna bestämmelse gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt. När Skatteverket hanterar ett ärende om stöd vid korttidsarbete bestämmer Skatteverket inte skatt eller underlag för skatt. Beskattningssekretessen är därför inte tillämplig på korttidsstödsärendena.

Skatteverket får i kontrollsyfte kontrollera mot uppgifter i beskattningsdatabasen

Skatteverket behöver kontrollera att de uppgifter som har lämnats i ansökan om stöd vid korttidsarbete är korrekta. Många av de uppgifter som Skatteverket behöver för kontrollen finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet, t.ex. att den sökande är och har varit registrerad som arbetsgivare och individuppgifter om anställdas inkomster. Eftersom ärendena om stöd vid korttidsarbete tillhör beskattningsverksamheten så behövs det inte några sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning för att inom verksamhetsgrenen lämna uppgifter som behövs för kontroll av stöd vid korttidsarbete (prop. 2021/22:77 s. 21 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete [1] [2]