OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt

Datum: 2023-11-30

Dnr: 8-2644647

1 Sammanfattning

Installation av solceller, installation av batterier och installation av laddningspunkter räknas som separata installationer förutsatt att avsikten är att de ska anslutas till elnätet. Det innebär att när respektive installation är utförd och slutbetalad kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktion kan medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el, se 67 kap. 38 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs därför att fastigheten har en anläggning för egenproduktion av förnybar el eller att installation av batterier sker i samband med en installation av en anläggning för egenproduktion av förnybar el eftersom batterierna ska vara kopplade till en sådan anläggning.

Om installation av batterier görs innan det finns en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el eller inte sker i samband med en installation av en anläggning för egenproduktion av förnybar el kan utbetalning avseende installation av batterierna inte medges

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om installation av batterier ger rätt till skattereduktion i de fall en anläggning för egenproducerad el saknas på fastigheten.

3 Gällande rätt m.m.

Rätt till skattereduktion för installation av grön teknik har den som under någon del av beskattningsåret varit obegränsat skattskyldig, vid årets utgång har fyllt 18 år och har haft utgifter för utförd installation av grön teknik. Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt, 67 kap. 36 § IL.

En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har betalats, 67 kap. 37 § IL.

Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL.

För installation av batterier gäller att de ska vara kopplade till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Installationen av batteriet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet, 67 kap. 38 § första stycket 2. a) och b) IL.

4 Bedömning

I ställningstagandet Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation, 2022-10-24, Dnr 8-1963873, framgår att installation av solceller, installation av batterier och installation av laddningspunkter räknas som separata installationer och att utföraren kan begära utbetalning när installationen är utförd och betalad. Även om det är frågan om separata installationer vad gäller utförarens rätt att ansöka om utbetalning krävs att varje installation faller inom definitionerna för grön teknik i 67 kap. 38 § IL.

Av 67 kap. 38 § första stycket 2 IL framgår att en installation av batterier ska vara kopplad till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. För att skattereduktion för installation av batterier ska kunna medges krävs att en anläggning för egenproduktion av förnybar el redan är installerad på fastigheten eller att installation av sådan anläggning sker i samband med installationen av batterierna.

Eftersom batterierna ska lagra egenproducerad elenergi kan skattereduktion inte medges för batterier som installeras på en fastighet som saknar anläggning för egenproduktion av förnybar el. Skattereduktion för installation av batterier kan dock medges om installation av anläggning för egenproducerad el sker i samband med installationen av batterier.

Om batterier installeras utan att det finns en anläggning för egenproduktion av förnybar el på fastigheten eller utan att en installation av anläggning för egenproduktion av förnybar el är påbörjad är kraven för skattereduktion inte uppfyllda och utföraren kan inte medges utbetalning för installation av batterier.