OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Tillträde till idrottsligt evenemang kan omfattas av undantag från skatteplikt eller av skattesatsen 6 procent.

Tillträde till idrottsligt evenemang

En tjänst som avser tillträde till ett idrottsligt evenemang omfattas av undantaget från skatteplikt när tjänsten tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML (3 kap. 11 a § ML, jämför artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet).

Om tjänsten inte tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML, är tjänsten skattepliktig med skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML).

Medlemsstaterna får under en övergångsperiod fortsätta att undanta tillträde till idrottsligt evenemang från skatteplikt (artikel 371.1 del B i bilaga X till mervärdesskattedirektivet). Sverige har i artikel 380 i mervärdesskattedirektivet fått rätt att tillämpa detta undantag så länge någon av de tidigare medlemsstaterna gör det.

Medlemsstaterna får enligt artikel 98 i mervärdesskattedirektivet tillämpa reducerade skattesatser. På vilka omsättningar av varor och tjänster som reducerade skattesatser får tillämpas framgår av bilaga III i mervärdesskattedirektivet. Genom rådets direktiv (EU) 2022/542 från den 5 april 2022 har mervärdesskattedirektivet ändrats vad gäller reglerna om skattesatser. Läs mer på sidan Normalskattesats 25 procent och skattesatsernas struktur. Från och med den 6 april 2022 framgår enligt en ny lydelse av punkt 13 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet att medlemsstaterna har rätt att tillämpa en reducerad skattesats på tillträde till sportevenemang, utnyttjande av sportanläggningar och tillhandahållande av lektioner inom sport eller fysisk träning. Av punkt 13 framgår även att reducerad skattesats gäller direktströmning av sportevenemang och lektioner inom sport eller fysisk träning. Denna del av punkt 13 som gäller direktströmning av sportevenemang får medlemsstaterna tillämpa först från och med den 1 januari 2025 (se artikel 3.1 i rådets direktiv [EU] 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 2006/112/EG och [EU] 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser).

Begreppet idrottsligt evenemang

Med begreppet idrottsligt evenemang avses ett särskilt arrangemang med utövande av idrott eller fysisk träning som äger rum vid en viss tidpunkt och som pågår under en begränsad tid på en viss plats.

Begreppet tillträde

Skatteverket anser att begreppet tillträde innebär att en person ges rätt att närvara på ett evenemang som publik eller som deltagare i utbyte mot t.ex. en biljett eller en tävlingsavgift. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren har inte någon betydelse. Ett exempel på en omsättning av en tjänst som avser tillträde till idrottsligt evenemang är försäljning av biljetter som ger publiken tillträde till en fotbollsmatch. Ett annat exempel är deltagaravgifter för tävlande i en arrangerad skidtävling eller i en fotbollsturnering (Skatteverkets ställningstagande Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt).

Uthyrning av loger

Skatteverket anser att ett avtal som medför att kunden kan ta del av idrottsevenemang och få tillgång till en loge i en idrottsanläggning för konferensmöjligheter samt tillgång till reklamplats kan utgöra tillhandahållande av en enda eller flera separata tjänster. Avgörande är avtalets innebörd, främst vilka tjänster som ingår och hur dessa får användas av kunden. Se vidare på sidan Upplåtelse av fastighet och exempel med rubriken Uthyrning av loger – tillträde till idrottsevenemang.

Tillträde till visning av idrottsligt evenemang

Skatteverket anser att även tillträde till visning av en utsändning av idrottsligt evenemang kan omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 a § ML eller av skattesatsen 6 procent i 7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML. Så är fallet om visningen sker inför publik direkt när evenemanget äger rum. Det saknar betydelse om utsändningen är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs (Skatteverkets ställningstagande Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt).

Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen av utsändningen av evenemanget inte har bearbetats, redigerats eller klippts. Om filmen har bearbetats, redigerats eller klippts omfattas tillhandahållandet inte av undantaget från skatteplikt eller av skattesatsen 6 procent utan omfattas av skattesatsen 25 procent.

Rättsfall: tillträde till visning av kulturella föreställningar i efterhand

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tillträde till en visning av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning som framfördes inför publik i efterhand omfattas av skattesatsen 6 procent. Av bestämmelsens ordalydelse kunde inte utläsas något om i vilken form eller på vilken plats som publiken skulle ta del av en föreställning för att den skulle omfattas av den reducerade skattesatsen. Av de förarbetsuttalanden som gjordes i samband med att biografföreställningar togs bort från tillämpningsområdet (se prop. 2015/16:1, s. 321 f.), framgick att avsikten varit att vissa föreställningar skulle omfattas av den reducerade skattesatsen oavsett om publiken tog del av dem på den plats där de äger rum eller på en annan plats genom projicering på en bioduk. Avgörande skulle i stället vara föreställningens innehåll (HFD 2018 ref. 77).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2018 ref. 77 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 2006/112/EG och (EU) 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning [1]
  • Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt [1] [2]