Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2015-04-01 Återbetalning av koldioxidskatt vid begränsning av koldioxidutsläpp kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2023-11-30 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2016-06-21 Fördelning av de bränslen som förbrukats för framställning av skattepliktig och icke skattepliktig el
2016-06-22 Användning av fartyg eller luftfartyg för annat än privat ändamål - aktiebolag vars enda ägare är en eller flera kommuner
2015-04-01 Skattepliktig kvantitet vid förekomst av vatten i bränslet
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2018-02-08 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2022-10-20 Skatt på energi; bränsle som en upplagshavare förvarar i ett utrymme som är upplagshavarens skatteupplag
2018-02-08 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2017-10-06 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning
2018-02-08 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2023-07-04 Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få energiskatt på el återbetald
2018-09-19 En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran
2016-06-21 Användning av fartyg för annat än privat ändamål – Transport mot ersättning även när ersättningen för transporten ingår i ersättningen för en annan tjänst
2018-12-19 Transportföretagets säte saknar betydelse för skattskyldigheten enligt ”för in eller tar emot”-bestämmelsen
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2023-06-07 Ingen avdragsrätt enligt 7 kap. 3 § lagen om skatt på energi för biogas och biogasol som den skattskyldiga har sålt till en återförsäljare
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2018-07-11 Användning av luftfartyg, skepp och båtar för annat än privat ändamål – stiftelser som styrs av bara kommuner och landsting
2022-11-24 Fördelning av elförbrukning vid framställning av el och värme i en anläggning med ORC-enhet
2023-02-13 Tillämpningen av ställningstagandet ”Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi” begränsas
2023-07-10 Begreppet ”industriell verksamhet” i lagen om skatt på energi
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2015-04-01 Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt
2021-02-23 Beskattning av vätgas som förbrukas i motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2020-06-25 Förbrukning av el och bränsle samt leveranser av värme och kyla som ska hänföras till tillverkningsprocessen
2018-02-22 Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2022-10-14 Fråga om skatteplikt för spillolja som säljs i avsikt att köparen ska återvinna den till eldningsolja för uppvärmningsändamål
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2021-12-20 Framställning av energiprodukter-biogas
2015-10-22 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2018-02-08 Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2017-10-06 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2018-04-09 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2023-12-20 Skatt på energi – godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag
2018-02-08 Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2018-02-08 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-28 Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2022-08-18 Metallurgisk process – elförbrukning i skänkar och liknande kärl
2021-02-02 Elförbrukning i samband med bandrift
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2014-01-30 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts
2018-08-22 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter
2022-05-31 Metallurgisk process – el respektive bränsle som förbrukas i ugnen när den inte innehåller något material
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2020-06-01 Gas som för en godkänd lagerhållares räkning anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2018-09-19 Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen
2021-03-18 Skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde