OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

När en vara tas ut från ett skatteupplag ska normalt beskattning ske.

Mervärdesskatt ska betalas när varan tas ut

Mervärdesskatt ska betalas när varan tas ut ur skatteupplaget (9 c kap. 4 § ML). Från denna huvudregel finns undantag.

I samband med att varan tas ut ur skatteupplaget ska värdet av tjänsterna på varan beskattas om omsättningen av tjänsterna varit undantagen från skatteplikt enligt 9 c kap. 1 § första stycket 2 och 4 ML.

Undantag från beskattning när varan tas ut

Undantag från beskattning gäller

  • när varan transporteras mellan skatteupplag inom Sverige
  • vid unionsintern försäljning till ett annat EU-land
  • vid export enligt ML:s allmänna regler.

Om varan transporteras till ett annat skatteupplag i Sverige ska beskattning inte ske

Mervärdesbeskattning ska inte ske om en vara tas ut från ett skatteupplag för att direkt transporteras till ett annat skatteupplag i Sverige. Det gäller oavsett om varan omsatts i skatteupplaget eller inte.

Om varan transporteras till ett annat EU-land ska beskattning inte ske

När en vara tas ut för att transporteras till ett annat EU-land kan bestämmelserna om unionsintern försäljning bli tillämpliga (jfr 3 kap. 30 a § ML). Det innebär att beskattning inte sker i Sverige i det fall köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är beskattningsbar person och som ska beskattas för sitt förvärv i ett annat EU-land. Säljaren ska redovisa omsättningen i sin mervärdesskattedeklaration och i en periodisk sammanställning. Även vissa fall av överföringar av en vara mellan EU-länder, d.v.s. utan att den säljs, ska likställas med en unionsintern försäljning. Läs mer om beskattningsland för varor som transporteras till ett annat EU-land.

Om varan exporteras ska beskattning inte ske

Om en vara tas ut för att direkt transporteras till en plats utanför EU kan mervärdesskattelagens (ML) allmänna regler om export bli tillämpliga. Är det fråga om export uppkommer aldrig någon skattskyldighet enligt 9 c kap. 4 § ML.

Vem som är skattskyldig

Skattskyldig är den som ser till att varan tas ut ur skatteupplaget (1 kap. 2 § sjätte stycket och 9 c kap. 5 § ML). Endast den köpare eller ägare eller den säljare som ser till att varan lämnar lagret kan vara skattskyldig.

Beskattningsmyndighet vid uttaget

För varor som tas ut från ett skatteupplag och tjänster avseende sådana varor är Skatteverket alltid beskattningsmyndighet (18 a § första stycket MF). Redovisningen sker enligt de allmänna reglerna för mervärdesskatt.

Hur beskattningsunderlaget ska beräknas

Skatten ska beräknas på sätt som anges i 9 c kap. 6 § ML. Hur beräkningen ska göras beror på om varan har omsatts under lagringstiden eller inte.

Värdet av en tjänst på en vara i skatteupplag ska beskattas vid uttaget endast om omsättningen av tjänsten varit undantagen från skatteplikt enligt 9 c kap. 1 § ML. Det innebär att det är väsentligt att ha information om tidigare omsättningar för den som tar ut varan från skatteupplaget. Informationen måste innehålla uppgift om hur tjänsten bedömts när det gäller beskattningsland och om omsättningen undantagits från skatteplikt.

Beskattningsunderlag när varan inte omsatts under lagringstiden

Om varan i ett skatteupplag i Sverige inte har omsatts under lagringstiden ska skatten beräknas till (9 c kap. 6 § 1 ML):

  • den mervärdesskatt som skulle ha tagits ut för den import, omsättning eller unionsinternt förvärv som föranledde att varan placerades på upplaget med tillägg av
  • den mervärdesskatt som skulle ha tagits ut vid omsättning av tjänst om omsättningen inte varit undantagen enligt de här aktuella bestämmelserna.

Exempel: beräkning av beskattningsunderlaget när varan inte omsatts under lagringen

Ett parti aluminium importeras från USA till Sverige av en företagare som är etablerad i Sverige. Beskattningsunderlaget för importen är 100 000 kr. Aluminiumet placeras i ett skatteupplag i Sverige. Under den tid varan finns i skatteupplaget rengörs varan av en företagare med etablering i Polen till en kostnad av 7 500 kr. För lagringstjänsten tar det svenska lagringsföretaget ut 20 000 kr exklusive mervärdesskatt.

Både rengöringstjänsten och lagringstjänsten är omsatta inom landet men omsättningarna är undantagna från skatteplikt. Det innebär att det svenska företaget inte ska redovisa mervärdesskatt på förvärvet av rengöringstjänsten och mervärdesskatt ska inte debiteras av upplagshavaren för lagringstjänsten.

När varan upphör att vara placerad i skatteupplaget ska mervärdesskatt redovisas till Skatteverket i den ordning som gäller för mervärdesskatt, d.v.s. i den skattskyldiges mervärdesskattedeklaration. Skatten ska motsvara den mervärdesskatt som skulle ha beräknats för importen plus den mervärdesskatt som skulle ha beräknats på omsättning av de tjänster som undantagits. Den skatt som ska redovisas uppgår till totalt 31 875 kr (25 % av 100 000 + 7 500 + 20 000).

Beskattningsunderlag när vara omsatts under lagringen

Om varan i ett skatteupplag i Sverige har omsatts under lagringstiden ska skatten beräknas till (9 c kap. 6 § 2 ML):

  • den mervärdesskatt som skulle ha tagits ut för den sista av de undantagna omsättningarna som gjordes medan varan låg i lagret med tillägg för
  • den mervärdesskatt som skulle ha tagits ut vid omsättning av tjänst och som utförts efter den sista omsättningen men när varan fortfarande var placerad i lagret.

Exempel: beräkning av beskattningsunderlaget när varan omsatts under lagringen

Ett parti aluminium importeras från USA till Sverige av en företagare som är etablerad i Sverige. Beskattningsunderlaget för importen är 100 000 kr. Aluminiumet placeras i ett skatteupplag i Sverige. Under den tid varan finns i lagret rengörs varan av en företagare som är etablerad i Polen till en kostnad av 7 500 kr. För lagringstjänsten tar det svenska lagringsföretaget ut 20 000 kr. Både rengörningstjänsten och lagringstjänsten är omsatta inom landet eftersom köparen är en svensk företagare men omsättningarna är undantagna från skatteplikt. Detta innebär att det svenska företaget inte ska redovisa mervärdesskatt på förvärvet av rengöringstjänsten och mervärdesskatt ska inte debiteras av upplagshavaren för lagringstjänsten.

I skatteupplaget säljs det rengjorda aluminiumet till en annan svensk företagare för 150 000 kr. För lagringstjänsten tar den svenske upplagshavaren ut 20 000 kr av den nye ägaren till aluminiumet utan att debitera mervärdesskatt.

När varan upphör att vara placerad i skatteupplaget ska mervärdesskatt redovisas i mervärdesskattedeklarationen i Sverige. Eftersom varan omsatts under lagringstiden ska skatten motsvara den mervärdesskatt som skulle ha beräknats för den omsättning som gjorts i skatteupplaget plus den mervärdesskatt som skulle ha beräknats på omsättning av de tjänster som undantagits från beskattning och som utförts efter den gjorda omsättningen. Den skatt som ska redovisas i mervärdesskattedeklarationen uppgår till totalt 42 000 kr (25 % av 150 000 + 20 000 kr).

När skattskyldigheten inträder

Skattskyldigheten inträder när varan tas ut ur skatteupplaget (9 c kap. 4 § ML). Varan måste således fysiskt förflyttas ut ur skatteupplaget för att skattskyldigheten ska inträda.

Redovisning av utgående skatt och avdragsrätt

Den köpare (ägare) eller säljare som blir skattskyldig på grund av att varan tas ut ur upplaget ska redovisa skatten till Skatteverket så som utgående skatt. Den som har full avdragsrätt får göra avdrag för ingående skatt med motsvarande belopp så som vid förvärvsbeskattning (8 kap. 2 § andra stycket ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar