OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Om köparen är privatperson eller någon annan icke beskattningsbar person beskattas tjänsterna i Sverige om de fysiskt utförs här.

Beskattningsland bestäms av var tjänsten utförs

Tjänster med anknytning till transportverksamhet som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige (5 kap. 12 § ML).

Det gäller oberoende av var säljaren och köparen av tjänsterna är etablerade eller bosatta.

Paragrafen innehåller exempel på vad som är transportanknutna tjänster:

  • lastning
  • lossning
  • godshantering
  • liknande tjänster.

Själva transporttjänsten omfattas inte av denna bestämmelse.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.2 a i mervärdesskattedirektivet.

Om köparen är en beskattningsbar person omfattas tjänsterna i stället av huvudregeln för beskattningsbara personer i 5 kap. 5 § ML.

Nya bestämmelser från och med 1 juli 2021 för redovisning av tjänster genom de särskilda ordningarna

Från och med den 1 juli 2021 omfattar de särskilda ordningarna försäljningar av alla tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer i stället för endast elektroniska tjänster. Det innebär att en säljare som tillhandahåller tjänster med anknytning till transportverksamhet och som inte är etablerad i det land där omsättningen sker i vissa fall kan redovisa mervärdesskatt på försäljningen genom unionsordningen eller tredjelandsordningen.

Tjänst i samband med export

En transportanknuten tjänst, t.ex. en lastning, som fysiskt utförs i Sverige kan ha samband med export och därför vara omsatta utomlands enligt 5 kap. 19 § 2 ML. Läs mer om beskattningsland för tjänster i samband med export m.m.

Bikostnad vid import

En tjänst är undantagen från skatteplikt om ersättningen för tjänsten är en sådan bikostnad som enligt 7 kap. 8 § ML ska ingå i beskattningsunderlaget för import (3 kap. 32 § ML). Information om bikostnad vid import hittar du på sidan Skattefrihet vid import.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar