OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

En folkbokförd person som flyttar inom Sverige ska anmäla det till Skatteverket inom en vecka från flytten.

En översiktlig beskrivning av vilka bestämmelser som reglerar var en person ska anses bosatt och därmed folkbokförd kan du läsa på sidan Grundläggande om bosättning.

Nytt: 2023-11-10

Sidan har skrivits om och informationen rör nu endast anmälan. Information om folkbokföringsort och datum finns på sidan Folkbokföringsdatum, adress och distrikt.

Skyldighet att anmäla flytt

När en folkbokförd person har flyttat är hen skyldig att inom en vecka skriftligen anmäla det till Skatteverket (23 § första stycket FOL och 25 § första stycket FOL).

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att en anmälan ska lämnas vid personlig inställelse (23 § andra stycket FOL).

Flyttanmälan ska lämnas av den person som flyttar, d.v.s. den som är part i ärendet.

En part kan välja att företrädas av ett ombud eller få hjälp av ett biträde (14 § första stycket FL). Ett ombud har fullmakt att föra talan i partens ställe, medan ett biträde endast får agera när parten är med (prop. 2016/17:180 s. 91 och 300).

En part kan även företrädas av till exempel förvaltare, god man eller anhörig under vissa förutsättningar. Bestämmelser om detta finns i föräldrabalken (11 och 17 kap. FB).

Läs mer under Förvaltningsrätt & förfarande om part och företrädare, partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation samt ombud och biträde.

Anmälningar för barn

När ett barn flyttar har vårdnadshavare för barnet en skyldighet att anmäla flytt för barnet. Om barnet har två vårdnadshavare ska anmälan göras gemensamt av dem båda. Ett barn som har fyllt 16 år har rätt att själv anmäla flytt (30 § första stycket FOL).

Uppgifter som anmälan ska innehålla

En anmälan om flytt inom Sverige ska innehålla följande uppgifter (28 § första stycket FOL):

  • namn och personnummer
  • datum för ändring av bostadsadress
  • ny bostadsadress och dess beräknade giltighetstid
  • nya bostadens registerbeteckning samt lägenhetsnummer om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter med samma adress
  • vem som upplåtit den nya bostaden.

Föreläggande att göra anmälan

Skatteverket får, enligt 31 § FOL, förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan om flytt inom Sverige att

  • göra en sådan anmälan, eller
  • lämna de uppgifter eller visa upp de handlingar som behövs för att fullgöra sin anmälningsskyldighet.

Vitesföreläggande

Om en person inte följer ett föreläggande enligt 31 § FOL kan Skatteverket besluta om ett vitesföreläggande (37 § FOL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]