OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Om en person anmäler flytt i rätt tid folkbokförs personen från och med inflyttningsdagen. Skatteverket registrerar den adress som är kopplad till fastigheten som en person folkbokförs på och i vilket distrikt personen är bosatt.

En översiktlig beskrivning av vilka bestämmelser som reglerar var en person ska anses bosatt och därmed folkbokförd kan du läsa på sidan Grundläggande om bosättning.

Nytt: 2023-11-10

Sidan har tillkommit för att samla information gällande folkbokföringsdatum, adress och distrikt under en sida.

Folkbokföringsdatum

En person ska folkbokföras från och med inflyttningsdagen om anmälan görs inom en vecka från det att personen flyttade in. Om anmälan kommer in senare än inom en vecka från inflyttningsdagen gäller folkbokföringen i stället från och med den dag då anmälan kom in (35 § första stycket FOL).

Om Skatteverket ändrar folkbokföring för en person utan att någon anmälan har kommit in gäller folkbokföringen från och med dagen för beslutet. Om ett sådant beslut gäller ett barn som har två vårdnadshavare och beslutet innebär att barnet folkbokförs på samma fastighet som den ena vårdnadshavaren har flyttat till, får Skatteverket bestämma att barnets nya folkbokföring ska gälla från och med den dag då vårdnadshavaren folkbokfördes på fastigheten (35 § andra stycket FOL).

Adress och distrikt

En person folkbokförs på en fastighet och en eventuell lägenhet samt i den kommun där hen enligt folkbokföringslagen är att anse som bosatt (6 § första och andra stycket FOL). Kommunerna har en skyldighet att fastställa en belägenhetsadress för varje entré i en bostad (10 § lag [2006:378] om lägenhetsregister). Det finns därmed normalt en adress kopplad till den fastighet en person är folkbokförd på och den adressen registreras i folkbokföringsdatabasen.

Skatteverket registrerar också uppgift om distrikt. Vilket distrikt som registreras för en person avgörs av personens belägenhetsadress på den fastighet där personen är folkbokförd med stöd av 6 § FOL (5 a § FdbF). Det är Lantmäteriet som överför distriktsindelningen med tillhörande belägenhetsadresser ur fastighetsregistret till Skatteverket (4 § förordning [2015:493] om distrikt). Distriktsindelningen av Sverige baseras på den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 (1 § förordning [2015:493] om distrikt).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
  • Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
  • Förordning (2015:493) om distrikt [1] [2]
  • Lag (2006:378) om lägenhetsregister [1]