OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Det är Skatteverket som beslutar om återkrav av ett felaktigt tillgodofört belopp. Ett sådant beslut ska normalt föregås av kommunikation.

Skatteverket får besluta om återkrav

Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgifter om det belopp som företaget ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas (17 § LOM).

Skatteverket kan besluta om återkrav oavsett orsak till felet (prop. 2019/20:181 s. 57).

Ett beslut om återkrav ska föregås av kommunikation

Om Skatteverket bestämmer sig för att återkräva ett felaktigt tillgodofört belopp ska ett sådant beslut föregås av kommunikation. Skatteverket ska alltså, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta företaget om allt material av betydelse för beslutet och ge företaget tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet.

Skatteverket får dock avstå från sådan kommunikation om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart (prop. 2019/20:181 s. 58 f. och 25 § FL).

Det finns inget krav på förslag till beslut

I ärenden om omställningsstöd finns det inget krav på att Skatteverket ska kommunicera ett beslut i ärendet genom att skriva ett förslag till beslut och där redogöra för verkets rättsliga argumentering, d.v.s. de skäl som verket överväger att lägga till grund för sitt beslut. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket gör på det viset, men det riskerar att fördröja handläggningen. Det viktiga är att företaget får allt material av betydelse för beslutet och att företaget ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Skälen för Skatteverkets beslut ska sedan redogöras för i motiveringen av beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]