Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana ställningstaganden som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste ställningstagandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2021-01-13 Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2018-04-09 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2005-05-03 Delgivning av testamente
2018-03-08 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2022-03-14 Prövningen av godkännande för stöd vid korttidsarbete vid tillfälligt slopad karens
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2015-07-02 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg
2023-06-14 Får Skatteverket använda uppgifter, som det fått genom informationsutbyte för beskattningsändamål, till att ta ut socialavgifter eller fastställa pensionsgrundande inkomst?
2021-11-16 Underårigs företrädare vid bouppteckningsförrättning när den underåriga och en förmyndare för den underåriga har del i samma dödsbo
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2017-09-11 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar