OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Vid beräkningen av omställningsstödet ska en särskild beräkningsformel användas. Företaget kan även ha rätt till omställningsstöd för administrativa kostnader.

Maximalt stöd beräknas med en särskild formel

Det omställningsstöd som ett företag maximalt kan få ska räknas fram enligt en särskild beräkningsformel:

((nettoomsättningen för referensperioden - nettoomsättningen för stödperioden) / nettoomsättningen för referensperioden) x 0,75

Omställningsstöd ges alltså med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för maj respektive för juni och juli 2020 (stödperioderna). Andelen fasta kostnader för respektive stödperiod ska beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för stödperioderna jämfört med maj respektive juni och juli 2019 (referensperioderna), multiplicerad med 0,75. Det innebär att andelen fasta kostnader som stöd kan ges med utgörs av 75 procent av det procentuella omsättningstappet multiplicerat med företagets fasta kostnader (12 § FOM2).

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang

Beräkningen av stödet sker i realiteten i två olika steg

Det första steget i beräkningen enligt 12 § första stycket FOM2 syftar till att räkna fram om företagets procentuella nedgång i nettoomsättning för stödperioderna maj respektive för juni och juli 2020 jämfört med referensperioderna maj respektive juni och juli 2019 är högre än 40 procent (maj) respektive är högre än 50 procent (juni och juli). Annars har företaget inte rätt till omställningsstöd (4 och 5 §§ FOM2).

Det andra steget i beräkningen enligt 12 § första stycket FOM2 syftar till att räkna fram den andel (75 procent) av de fasta kostnaderna ställda i relation till den procentuella nedgången i nettoomsättning som företaget kan få stöd för.

Exempel 1: beräkna stödet för stödperioden maj 2020

Ett företag har för perioden maj 2020 fasta kostnader som uppgår till 500 000 kr. Företaget hade under perioden maj 2019 en nettoomsättning om 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden maj 2020 var 550 000 kr.

Steg ett i beräkningen

((1 000 000 kr - 550 000 kr) / 1 000 000 kr) = 0,45 (45 %)

I detta steg av beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning för perioden maj 2020 (550 000 kr) är 45 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 1 000 000 kr.

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM2 är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under maj 2020 är mer än 40 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två i beräkningen

((0,45 x 0,75 = 0,3375) x 500 000 kr) = 168 750 kr

Omställningsstöd för fasta kostnader medges med maximalt 75 procent av den procentuella omsättningsminskningen. Därför ska nettoomsättningens minskning om 45 procent (0,45) i steg två multipliceras med 0,75 (75 procent).

I steg två beräknas den procentuella andel av företagets fasta kostnader om 500 000 kr för vilket stöd maximalt kan medges med. Enligt formeln kan företaget med en 45-procentig minskning av nettoomsättningen bara få stöd med 33,75 procent (0,45 x 0,75 = 0,3375) av sina fasta kostnader för maj 2020. Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 168 750 kr (500 000 kr x 0,3375).

Effekten av detta sätt att beräkna andelen är att om ett företag haft ett omsättningstapp om 45 procent så blir den andel som de ska få ersättning för 33,75 procent. Om omsättningstappet i stället är 100 procent får företaget ersättning för 75 procent av de fasta kostnaderna.

Exempel 2: beräkna stödet för stödperioden maj 2020

Ett företag har för perioden maj 2020 fasta kostnader på 500 000 kr. Företaget hade under perioden maj 2019 en nettoomsättning på 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden maj 2020 var 0 kr.

Steg ett i beräkningen

((1 000 000 kr – 0 kr) / 1 000 000 kr) = 1,0 (100 %)

I detta steg av beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning för perioden maj 2020 (0 kr) är 100 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den var 1 000 000 kr.

Steg två i beräkningen

((1,0 x 0,75 = 0,75) x 500 000 kr) = 375 000 kr

Omställningsstöd för fasta kostnader medges med maximalt 75 procent av den procentuella omsättningsminskningen. Därför ska nettoomsättningens minskning om 100 procent (1,0) i steg två multipliceras med 0,75 (75 procent).

I steg två beräknas den procentuella andel av företagets fasta kostnader på 500 000 kr som stöd maximalt kan medges för. Enligt formeln kan företaget med en 100-procentig minskning av nettoomsättningen bara få stöd med 75 procent (1,0 x 0,75 = 0,75) av sina fasta kostnader för maj 2020. Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 375 000 kr (500 000 kr x 0,75).

Den andel av de fasta kostnaderna som företaget får ersättning för är alltså linjär i förhållande till det procentuella omsättningstappet.

Exempel 1: beräkna stödet för stödperioden juni och juli 2020

Ett företag har för perioden juni och juli 2020 fasta kostnader som uppgår till 500 000 kr. Företaget hade under perioden juni och juli 2019 en nettoomsättning om 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden juni och juli 2020 var 400 000 kr.

Steg ett i beräkningen

((1 000 000 kr - 400 000 kr) / 1 000 000 kr) = 0,6 (60 %)

I detta steg av beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning för perioden juni och juli 2020 (400 000 kr) är 60 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 1 000 000 kr.

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM2 är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under juni och juli 2020 är mer än 50 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två i beräkningen

((0,6 x 0,75 = 0,45) x 500 000 kr) = 225 000 kr

Omställningsstöd för fasta kostnader medges med maximalt 75 procent av den procentuella omsättningsminskningen. Därför ska nettoomsättningens minskning om 60 procent (0,6) i steg två multipliceras med 0,75 (75 procent).

I steg två beräknas den procentuella andel av företagets fasta kostnader om 500 000 kr för vilket stöd maximalt kan medges med. Enligt formeln kan företaget med en 60-procentig minskning av nettoomsättningen bara få stöd med 45 procent (0,6 x 0,75 = 0,45) av sina fasta kostnader för juni och juli 2020. Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 225 000 kr (500 000 kr x 0,45).

Effekten av detta sätt att beräkna andelen är att om ett företag haft ett omsättningstapp om 60 procent så blir den andel som de ska få ersättning för 45 procent. Om omsättningstappet i stället är 100 procent får företaget ersättning för 75 procent av de fasta kostnaderna.

Exempel 2: beräkna stödet för stödperioden juni och juli 2020

Ett företag har för perioden juni och juli 2020 fasta kostnader på 500 000 kr. Företaget hade under perioden juni och juli 2019 en nettoomsättning på 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden juni och juli 2020 var 500 000 kr.

Steg ett i beräkningen

((1 000 000 kr – 500 000 kr) / 1 000 000 kr) = 0,5 (50 %)

I detta steg av beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning för perioden juni och juli 2020 (500 000 kr) endast är 50 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den var 1 000 000 kr. Företaget uppfyller därför i detta exempel inte kravet i 5 § andra stycket FOM2 att företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden ska understiga 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden. Företaget kan då inte få något omställningsstöd.

Rätt till stöd för administrativa kostnader

Om stödet för en stödperiod är på minst 100 000 kr ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kr per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för (12 § andra stycket FOM2). Omställningsstödet som beräknas på de fasta kostnaderna och de administrativa kostnaderna har dock ett takbelopp på 75 miljoner kronor för stödperioden maj och på 8 miljoner kronor för stödperioden juni och juli, eller om stödet begränsas av reglerna i 16-20 §§ FOM2, aldrig bli högre än detta belopp.

De administrativa kostnader som ger rätt till omställningsstöd är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsintyg som ska lämnas tillsammans med ansökan. Även kostnader för andra tjänster kan dock ersättas enligt bestämmelsen, t.ex. kostnader för en redovisningskonsult som tagit fram underlag för ansökan (Fm 2020:8 s. 12). Vid en tillämpning av denna förordning är utgångspunkten att när den i sak överensstämmer med förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 så kan förordningsmotiven (FM 2020:8) i väsentliga delar användas som vägledning (Fi2020/03582/S2, s. 16-17).

Exempel: stöd för administrativa kostnader

Företag A har enligt 12 § första stycket FOM2 rätt till 150 000 kr i omställningsstöd, men har även haft kostnader för revisorsinintyg på 20 000 kr. Företaget kan enligt 12 § andra stycket FOM2 få maximalt stöd med 160 000 kr (150 000 kr + 10 000 kr).

Omställningsstödet tas fram genom följande steg

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste utföra en beräkning av sitt stöd enligt 12-19 §§ FOM2 för respektive stödperiod. Denna beräkning innefattar en tillämpning av följande moment:

 • Stödet beräknas med den särskilde beräkningsformel som beskrivs på denna sida för att kontrollera om företaget överhuvudtaget kvalificerar sig för att få ta del av stödet samt räkna fram storleken på stödet (12 § FOM2).
 • Nettoomsättningen tas fram för referensperioden respektive stödperioden periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (7 § FOM2).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 12 § baseras på ett korrekt underlag (13-14 §§ FOM2).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till respektive stödperiod (maj respektive juni och juli 2020) med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (15 § FOM2).
 • Om företaget för en stödperiod har sökt sådant stöd för administrativa kostnader som beskrivs på denna sida med upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (12 § andra stycket FOM2).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (16 § FOM2).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 75 miljoner kr för stödperiod maj respektive på 8 miljoner kr för stödperiod juni och juli.
 • För stödperioden juni och juli kan takbeloppet behöva minskas med sådant hyresstöd som avses i 18 § andra stycket FOM2.
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (19 § FOM2).
 • Kontroll av om företaget är ett förlustföretag (20 § FOM2).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]