OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Skatteverket behandlar personuppgifter och andra uppgifter vid handläggning av ärenden om omställningsstöd. Behandlingen görs i en egen verksamhetsgren inom beskattningsverksamheten.

Det finns dessutom regler om sekretess för uppgifter om omställningsstöd

Skatteverkets behandling av uppgifter vid handläggning av ärenden om omställningsstöd

En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt och ska bl.a. innehålla uppgifter om företagets minskade nettoomsättning och de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd. Skatteverket behandlar personuppgifter om sökande företag som är fysiska personer samt ytterligare uppgifter för att bedöma rätten till stöd och i efterkontroll- och återkravsärenden.

Vilka dataskyddsbestämmelser är tillämpliga?

Den personuppgiftsbehandling som sker hos Skatteverket omfattas av EU:s dataskyddsförordning. För Skatteverkets beskattningsverksamhet gäller SdbL och SdbF.

Handläggningen av ärenden om omställningsstöd är en verksamhet inom beskattningsverksamheten. Stödet för att personuppgiftsbehandling får ske hos Skatteverket gällande ärenden om omställningsstöd finns i 1 kap. 1 § SdbL.

Utöver SdbL gäller alltid grundläggande bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning.

Hur får personuppgifter behandlas?

När Skatteverket behandlar personuppgifter i ärenden om omställningsstöd i beskattningsverksamheten måste verket följa de grundläggande principerna om laglighet (rättslig grund), korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet i artikel 5 EU:s dataskyddsförordning.

Rättslig grund

Skatteverkets rättsliga grund för behandlingen är i första hand att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Skatteverkets myndighetsutövning (artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning). Den aktuella grunden för behandlingen är fastställd i den nationella rätten i LOM och i FOM3 på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i EU:s dataskyddsförordning (prop. 2019/20:181 s. 90).

Ändamålsbegränsning

Skatteverket får bara behandla uppgifter i beskattningsverksamheten för särskilda, i förväg uttryckligt bestämda och berättigade ändamål. Dessa framgår av ändamålsbestämmelserna i 1 kap. 4 § och 5 § SdbL. De angivna ändamålen gäller för behandling av uppgifter både i och utanför beskattningsdatabasen.

För behandling av uppgifter i ärenden om omställningsstöd anges därför särskilt i 1 kap. 4 § 6 f SdbL att Skatteverkets beskattningsverksamhet får behandla uppgifter för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för handläggning enligt LOM. Skatteverket har också möjlighet att behandla uppgifter för att få fram ett urval av kontrollobjekt vid handläggning av omställningsstöd enligt 1 kap. 4 § 4 SdbL och 2 § 2 SdbF.

För att Skatteverket ska få fram ett lämpligt urval av företag för manuell kontroll i ärenden om omställningsstöd där det bedöms vara hög risk för att stöd kommer att betalas ut eller har betalats ut på felaktiga grunder, kommer Skatteverket att samköra uppgifter i ansökningarna om stöd mot redan befintliga beskattningsuppgifter i databasen. Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får inte senare behandlas för något annat ändamål som är oförenligt med insamlingsändamålen (finalitetsprincipen). Dessa principer följer av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Regeringen har bedömt att den som lämnar uppgifter till Skatteverket för beskattningsändamål i t.ex. inkomstdeklarationen måste kunna räkna med att sådana uppgifter sedan kan komma att användas för andra ändamål, såsom för kontroll av olika förmåner och stöd. I detta fall är flera av de uppgifter som lämnats för beskattningsändamål relevanta för Skatteverkets kontroll och för att välja ut kontrollobjekt vid myndighetens hantering av omställningsstöd. Skatteverkets samkörning av uppgifterna i beskattningsdatabasen är därför förenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlats in (prop. 2019/20:181 s 92).

Uppgiftsminimering

I hanteringen av omställningsstöd får Skatteverket endast behandla sådana uppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (principen om uppgiftsminimering artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen).

Bevara eller gallra personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen (principen om lagringsminimering). De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i arkivlagen, arkivförordningen och Riksarkivets föreskrifter, RA-FS och RA-MS. Förutom de grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring av personuppgifter finns det särskilda bestämmelser för Skatteverkets beskattningsverksamhet i SdbL och SdbF.

Krav från EU om uppgiftslämning, rapportering och register

Omställningsstödet har fått ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. Kommissionens beslut innehåller ett krav på att i minst tio år från den dag då stödet beviljades föra detaljerade register med den information och de styrkande handlingar som behövs för att fastställa att alla villkor för förenlighet med den inre marknaden är uppfyllda (12 a § lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler).

Tillämpliga bestämmelser i SdbL och SdbF

Eftersom omställningsstöden behandlas i beskattningsdatabasen blir bestämmelserna om gallring i 2 kap. 11–13 §§ SdbL tillämpliga för dessa ärenden. En utbetalning av omställningsstöd är skattepliktig och gallringsfristen ska därför beräknas utifrån det beskattningsår som stödet beslutas och i annat fall det föregående beskattningsåret. Om stöd inte beviljas eller ett företag inte är skattskyldigt för stödet, anses företaget ha ansökt om stöd för det beskattningsår som beslutet fattas. Eftersom det finns EU-regler för statsstöd har regeringen med stöd av 2 kap. 13 § SdbL meddelat föreskrifter om längre bevarandetid i 19 § andra stycket SdbF.

Enligt bestämmelsen ska Skatteverket bevara uppgifter och handlingar gällande omställningsstöd i elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Det innebär att kravet på bevarande i minst tio år från EU är uppfyllt.

I eller utanför beskattningsdatabasen

Behandling av uppgifter i ärenden om omställningsstöd kommer att ske i beskattningsdatabasen (2 kap. 3 § 13 SdbL). Viss behandling som sker i urvalsverksamheten sker utanför beskattningsdatabasen med stöd av 1 kap. SdbL.

Registrerades rättigheter och Skatteverkets skyldigheter

I hanteringen av omställningsstöden måste Skatteverket som personuppgiftsansvarig i beskattningsverksamheten följa de skyldigheter, och tillvara ta de registrerades rättigheter, som följer av EU:s dataskyddsförordning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2]
  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1]
  • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Lag (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]