OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Särskilda beräkningsregler finns när ett nybildat aktiebolag har övertagit en enskild näringsidkares hela näringsverksamhet.

Särskilda valmöjligheter när en enskild näringsverksamhet ombildats till ett nybildat aktiebolag

I 5 § FOM3 och 6 § FOM3 finns de grundläggande förutsättningarna för ett företags rätt till omställningsstöd. Där finns t.ex. vissa krav på företagets nettoomsättning som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas företaget. Men om företaget är ett nybildat aktiebolag finns det särskilda beräkningsregler för företaget i det fall en enskild näringsidkare har överlåtit hela sin näringsverksamhet till det nybildade aktiebolaget under perioden 1 augusti 2019–31 juli 2020 (11 § första stycket FOM3). Att hela näringsverksamheten ska ha överlåtits innebär att den fysiska personen inte längre ska bedriva näringsverksamhet av något slag efter överlåtelsen (se motivuttalandet till 8 § FOM i Fm 2020:8 s. 11).

För att företaget ska få tillämpa de särskilda reglerna måste, enligt 11 § andra stycket FOM3, dessutom följande två krav vara uppfyllda:

  • Den enskilda näringsidkaren måste äga samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om omställningsstöd. Endast direkt ägande godtas. Om den enskilda näringsidkaren äger aktiebolaget genom ett mellanliggande holdingbolag är förutsättningarna alltså inte uppfyllda.
  • Omställningsstöd för stödperioden får inte sökas av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i. Endast direkt helägda aktiebolag omfattas av bestämmelsen. Genom bestämmelsen säkerställs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning endast tillgodoräknas en sökande.

Vad är ett nybildat företag?

Med nybildat aktiebolag menas i första hand aktiebolag som bildats av den enskilda näringsidkaren själv. Även förvärvade lagerbolag får betraktas som nybildade, om lagerbolaget inte hade ett avslutat räkenskapsår när verksamhetsöverlåtelsen skedde (se motivuttalande till 8 § FOM i Fm 2020:8 s. 11).

Vilka nettoomsättningar får jämföras?

Det särskilda regelverket innebär att aktiebolaget vid tillämpningen av 5 § FOM3, 6 § första stycket 1 och 3 FOM3 kan välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden (januari-februari, mars, april, augusti–oktober respektive november-­december 2019) som aktiebolagets totala nettoomsättning för perioden.

Vidare innebär regelverket att aktiebolaget vid tillämpning av 6 § första stycket 2 FOM3 kan välja att anse den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 som aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Aktiebolaget kan välja att tillämpa endast den ena av de två nämnda beräkningsreglerna. Exempelvis kan ett aktiebolag som har ett första räkenskapsår som avslutats före den 1 maj 2020, välja att använda den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden (januari-februari, mars, april, augusti–oktober respektive november-december 2019) som sin totala nettoomsättning för denna period. Samtidigt kan nettoomsättningen för räkenskapsåret som avslutats närmast före den 1 maj 2020 baseras på den nettoomsättning som aktiebolaget haft under sitt första räkenskapsår.

Läs mer om vad som menas med nettoomsättning.

Vilken redovisningsnormgivning ska tillämpas?

Om en alternativ beräkningsregel tillämpas ska nettoomsättningen beräknas med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilda näringsidkaren tillämpade för den aktuella perioden (se motivuttalande till 8 § i Fm 2020:8 s.11). Om redovisningen för den enskilda näringsverksamheten har upprättats utifrån normgivningen för K1-regelverket, ska denna gälla även om det nybildade aktiebolaget tillämpar annan normgivning för sitt första räkenskapsår.

Exempel: valmöjligheter vid ombildning

En fysisk person A ombildar sin enskilda näringsverksamhet den 1 november 2019. All verksamhet i näringsverksamheten övergår till ett av A köpt lagerbolag. Aktiebolagets första räkenskapsår är 22 oktober till den 31 december 2019. Samtliga aktier i bolaget ägs av A vid tidpunkten för prövningen av ansökan under 2021. Omställningsstöd söks inte av något annat aktiebolag som A äger samtliga andelar i.

Den enskilda näringsverksamheten hade en sammanlagd nettoomsättning för januari–februari, mars, april, och augusti–oktober 2019 på 400 000 kr, 150 000 kr, 100 000 kr respektive 600 000 kr. Den totala nettoomsättningen i den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår 1 januari–31 oktober 2019 var 2 700 000 kr.

Bolaget redovisar för sitt första räkenskapsår under 2019 en total nettoomsättning på 350 000 kr. För perioden januari–februari 2021, mars 2021, april 2021 och augusti–oktober 2020 har bolaget räknat fram en sammanlagd nettoomsättning om 150 000 kr, 140 000 kr, 105 000 kr respektive 100 000 kr. Vad innebär en tillämpning av 11 § FOM3 för bolaget?

Bolaget får använda den enskilda näringsverksamhetens sammanlagda nettoomsättning för januari–februari (400 000 kr), mars (150 000 kr), april (100 000 kr) samt augusti–oktober 2019 (600 000 kr) vid bedömningen av om bolaget uppfyller villkor i 5 § och 6 § första stycket 1 och 3 FOM3 för att få stöd. Det vill säga om

  • den sammanlagda nettoomsättningen januari–februari 2021 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen januari–februari 2019
  • den sammanlagda nettoomsättningen mars 2021 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen mars 2019
  • den sammanlagda nettoomsättningen april 2021 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen april 2019
  • den sammanlagda nettoomsättningen augusti–oktober 2020 understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen augusti–oktober 2019
  • nedgången i nettoomsättningen för respektive stödperiod så gott som uteslutande beror på corona
  • omställningsstödet för respektive stödperiod uppgår till minst 5 000 kr vid en tillämpning av 12–19 §§ FOM3.

I detta fall uppfyller bolaget villkoret i 5 § FOM3 om en tillräcklig nivå på sin minskning i nettoomsättning för stödperioden januari–februari 2021 i förhållande till referensperioden januari–februari 2019 (150 000/400 000 = 37,5 %) och för stödperioden augusti–oktober 2020 i förhållande till referensperioden augusti–oktober 2019 (100 000/600 000= 16,7 %). För stödperioderna mars och april uppfylls däremot inte villkoret.

Bolaget får vid bedömningen om omsättningskravet enligt 6 § första stycket 2 FOM3 är uppfyllt välja mellan den totala nettoomsättningen för den enskilda näringsverksamhetens sista räkenskapsår (2 700 000 kr) eller bolagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutades den sista december 2019 (350 000 kr). Eftersom aktiebolagets nettoomsättning räkenskapsåret 22 oktober 2019 till 31 december 2019 i detta fall är högre än 48 630 kr (71 dagar/365 dagar x 250 000 kr) – motsvarande det jämkade kravet på minsta nettoomsättning för detta första avkortade räkenskapsår – har det ingen betydelse (6 § andra stycket FOM3). Men valmöjligheten hade haft betydelse om exempelvis det nybildande aktiebolaget inte hade haft ett räkenskapsår som avslutats före den 1 maj 2020 eller haft en nettoomsättning som understigit 48 630 kr för räkenskapsåret 22 oktober 2019 till 31 december 2019.

Stödperioden november–december 2020 berörs inte eftersom bolagets nettoomsättning räkenskapsåret 22 oktober 2019 till 31 december 2019 var tillräckligt hög och motsvarande referensperiod för 2019 inryms i bolagets första räkenskapsår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]