OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för de aktörer som godkända lagerhållare.

Godkänd lagerhållare

För den som är godkänd lagerhållare inträder skattskyldig­heten när (10 kap. 13 § LTS)

  • Snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare
  • snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (jämför dock 10 kap. 14 LTS)
  • godkännandet som lagerhållare återkallas (gäller då allt snus och tuggtobak samt all övrig tobak som ingår i lagerhållarens lager).

Exempel: lagerhållaren säljer snus, tuggtobak och övrig tobak till en kund som inte är godkänd lagerhållare

Lagerhållare A säljer snus, tuggtobak och övrig tobak till AB X, som inte är godkänd som lagerhållare. AB X säljer varorna vidare till lagerhållare B. Varorna levereras direkt av lagerhållare A till lagerhållare B.

I detta fall ska lagerhållare A redovisa tobaksskatten för varorna, eftersom A har levererat varor till en köpare som inte är godkänd lagerhållare (AB X). Att varorna fysiskt har levererats till en adress hos lagerhållare B som AB X anvisat påverkar inte det faktum att skattskyldigheten inträtt för lagerhållare A. Lagerhållare B har dock

möjlighet att göra avdrag för skatt på varor för vilka skattskyldigheten tidigare har inträtt.

Exempel: lagerhållaren säljer snus, tuggtobak och övrig tobak till en kund som är godkänd lagerhållare

Lagerhållare A säljer snus, tuggtobak och övrig tobak till lagerhållare B, men levererar varorna direkt till lagerhållare B:s kund AB X, som inte är godkänd som lagerhållare.

I detta fall inträder inte skattskyldigheten för A, eftersom A har sålt varorna till en köpare som är godkänd lagerhållare (B). Det är istället lagerhållare B som ska redovisa skatten, eftersom lagerhållare B har levererat varorna till en köpare som inte är lagerhållare. Att lagerhållare A på lagerhållare B:s uppdrag har utfört transporten av varorna till AB X påverkar inte B:s skattskyldighet.

Leveranser till köpare i andra länder

Ett godkännande som lagerhållare följer av svenska nationella regler och har ingen motsvarighet i andra länder. En svensk lagerhållare som säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till en utländsk köpare (som inte är godkänd lagerhållare i Sverige) ska därför alltid redovisa svensk tobaksskatt för varorna. Det finns emellertid möjlighet för lagerhållaren att göra avdrag för skatten under vissa förutsättningar.

Rättsfall: inträder skattskyldighet för en godkänd lagerhållare som levererar snus till ett bolag i Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skattskyldighet inträder för en godkänd lagerhållare i Sverige som levererar snus till bolag Y i Danmark. I ett förhandsbesked uttalade Skatterättsnämnden att lagerhållaren kommer att leverera snus till bolag Y, som inte är godkänd lagerhållare i Sverige. Skattskyldighet inträder därför för lagerhållaren när det aktuella snuset levereras till bolag Y. Högsta förvalt­nings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked (RÅ 2007 ref. 55). Domen avsåg tillämpningen av 39 § 1 i tidigare LTS. Den bestämmelsen motsvaras numera av 10 kap. 13 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 397).

Leveranser av annan anledning än försäljning

Skattskyldighetens inträde enligt 10 kap. 13 § 1 LTS förutsätter att varorna levereras till en köpare. Om leveransen sker av någon annan anledning än en försäljning, t.ex. då varor ges bort i marknadsföringssyfte, inträder skattskyldigheten för lagerhållaren i stället på grund av att denne tar varorna i anspråk för annat ändamål än försäljning enligt 10 kap. 13 § 2 LTS (se dock undantaget i 10 kap. 14 § LTS).

Lagerhållare som tar i anspråk snus, tuggtobak eller övrig tobak för annat ändamål än försäljning

Skattskyldigheten inträder för en godkänd lagerhållare när snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (10 kap. 13 § 2 LTS). Exempel på händelser som ska utlösa beskattning är att varorna används i lagerhållarens verksamhet, att varuprover ges bort eller att lagerbrister uppkommer genom svinn eller stöld.

Om en lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 10 kap. 13 § LTS inträder efter konkursbeslutet (10 kap. 4 § LTS).

Skattskyldigheten inträder alltså enligt samma bestämmelser som gäller för godkända lagerhållare.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]