OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för andra skattskyldiga än godkända lagerhållare.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 10 kap. 20 § första stycket 1 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att vara godkänd som lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (10 kap. 21 § 1 LTS).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare och utan att det är fråga om distansförsäljning

För den som är skattskyldig enligt 10 kap. 20 första stycket 2 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare och utan att det är fråga om distansförsäljning, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (10 kap. 21 § 2 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

För den som är skattskyldig enligt 10 kap. 20 § första stycket 3 LTS, d.v.s. den som använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, inträder skatt­skyldigheten när varorna används för annat än avsett ändamål (10 kap. 21 § 3 LTS).

Säljare eller mottagare vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige. Detta gäller både för säljare som är skattskyldig enligt 10 kap. 15 § 1 LTS och för mottagare som är skattskyldig enligt 10 kap. 15 § 2 LTS (10 kap. 16 § LTS).

I annat fall yrkesmässigt innehar varor utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige

För den som är skattskyldig enligt 10 kap. 22 § LTS, d.v.s. den som i annat fall än som avses i 10 kap. 12 - 21 §§ LTS yrkesmässigt innehar varor utan att skatten för dessa varor har redovisats i Sverige, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då varorna kom att innehas av den skattskyldiga personen (10 kap. 23 § LTS).

Import och otillåten införsel

För den som är skatt­skyldig enligt 10 kap. 17 § LTS för import eller otillåten införsel till Sverige inträder skatt­skyldig­heten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullag­stiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull (10 kap. 18 § första stycket LTS).

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för central klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet (10 kap. 18 § andra stycket LTS)

Tullskulden vid en import uppkommer vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas (artikel 77.2 i unionstullkodexen och prop. 2021/22:23 s. 71 och prop. 2021/22:61 s. 386).

Vid otillåten införsel följer tidpunkten för tullskuldens uppkomst av bestämmelserna i artikel 79 i unionstullkodexen om tullskuld vid bristande efterlevnad (prop. 2021/22:61 s. 386).

Kompletterande information

Deklarationstidpunkt för punktskattedeklaration

Särskild skattedeklaration för skatt på snus, tuggtobak och övrig tobak

För vilken redovisningsperiod ska punktskatt redovisas?

När ska skatten vara betald?

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2]