OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2023-02-01

Sidan är ny i årsutgåva 2023 och innehåller förtydliganden om fast driftställe genom fastighet som utgör lagertillgång och grunden för skattskyldighet vid avyttring av lagerfastighet.

Fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet utgör ett fast driftställe (2 kap. 29 § andra stycket åttonde strecksatsen IL). Bestämmelsen infördes för att Sverige vill kunna beskatta inkomster av tomtrörelse och annan verksamhet där fast egendom utgör en omsättningstillgång men där verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det saknas fast driftställe enligt definitionen i artikel 5 i OECD:s modellavtal (prop. 1986/87:30 s. 42–43). Bestämmelsen är alltså en anpassning av begreppet fast driftställe i intern rätt för att behålla rätten att beskatta inkomster från sådan verksamhet i Sverige.

För att bestämmelsen ska vara tillämplig behöver inte de tre villkoren i huvudregeln i 2 kap. 29 § första stycket IL vara uppfyllda. Det är tillräckligt att konstatera att fastigheten utgör en omsättningstillgång enligt de särskilda reglerna i 27 kap. IL om byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse (se RÅ 1991 not. 228).

Grunden för skattskyldigheten vid avyttring av lagerfastighet finns i två bestämmelser i IL eftersom avyttring av lagerfastighet också omfattas av bestämmelsen om inkomst från en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § 3 IL respektive 6 kap. 11 § 1 IL). Det är tillräckligt att åberopa en av de nämnda grunderna för skattskyldighet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster