OBS: Detta är utgåva 2023.9. Visa senaste utgåvan.

I en periodisk sammanställning ska vissa uppgifter om gränsöverskridande handel med varor och tjänster lämnas.

Uppdaterat denna sida

Nytt: 2023-06-27

Sidan har tillkommit med anledning av den nya mervärdesskattedeklarationen som träder i kraft den 1 juli 2023.

Varför ska en periodisk sammanställning lämnas?

Beskattning av gräns­överskridande handel med varor och tjänster mellan beskattningsbara personer bygger till stor del på destinations­principen. Principen innebär att mervärdesskatten tillfaller destinations­staten, alltså det land där en vara eller tjänst konsumeras. Det är köparen som är betalningsskyldig i dessa fall i stället för säljaren. För att myndigheterna i köparens land ska kunna kontrollera att förvärvet redovisas måste säljaren lämna vissa uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Bestämmelser om periodisk sammanställning finns i 35 kap. SFL och i Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning (SKVFS 2019:19). Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2020. För tid innan ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

I mervärdesskattedirektivet finns motsvarande bestämmelser i artikel 262–265.

Vem är skyldig att lämna periodisk sammanställning?

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 eller 2 § SFL ska i vissa fall lämna en periodisk sammanställning (35 kap. 2 § första stycket SFL). Bestämmelsen motsvaras av artikel 262 i mervärdesskattedirektivet.

Periodisk sammanställning ska lämnas när det finns uppgifter att redovisa om

 • leveranser och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder
 • tillhandahållande av vissa tjänster mellan EU-länder.

Vilka varutransaktioner ska tas med?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om leveranser, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder (35 kap. 2 § första stycket 1 SFL). Skatteverkets föreskrifter innebär att uppgifter ska lämnas vid leveranser och överföringar men inte vid förvärv (SKVFS 2019:19).

Leveranser av varor

Uppgifter ska lämnas om leverans av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. ML om följande förutsättningar är uppfyllda:

Om varor tillhandahålls i form av delleveranser ska uppgift lämnas för varje delleverans.

En mellanman i en s.k. trepartshandel som har meddelat säljaren sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet av varorna ska lämna uppgift om den efterföljande leveransen av varorna i den periodiska sammanställningen.

Överföring

Uppgifter ska lämnas om överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om

 • överföringen likställs med leverans av varor enligt 5 kap. 12 § ML
 • den som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt i det land dit varorna förs.

Överföringar som inte ska tas med

Uppgift om överföringen ska inte lämnas i periodisk sammanställning om överföringen

 • görs för sådan leverans av en vara som transporteras från Sverige till ett annat EU-land och leveransen är gjord i det andra EU-landet enligt 6 kap. 8 § eller 14 § ML (distansförsäljning eller monteringsleverans)
 • avser en vara som ska levereras ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under persontransport med avgångsplats i ett EU-land och ankomstplats i ett annat EU-land
 • avser leverans av gas, el, värme eller kyla som är gjord i det andra EU-landet på villkor som motsvarar de som anges i 6 kap. 22–28 §§ ML.
 • görs för sådan leverans av varan som omfattas av undantag från skatteplikt för fartyg eller för unionsinterna leveranser enligt 10 kap. 69–73 §§, 42–47 §§, eller 84–88 §§ ML eller undantagna som export enligt 10 kap. 64–66 §§ ML
 • görs för att det är fråga om tillhandahållande av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i det andra EU-landet (under förutsättning att försändningen eller transporten av varan avslutas i det andra EU-landet där tjänsten faktiskt utförs och att varan efter att tjänsten utförts sänds tillbaka till den beskattningsbara personen i Sverige som har överfört varan)
 • görs för att den överförda varan ska användas för tillhandahållande av tjänster (t.ex. uthyrning) i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i det andra EU-landet
 • görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska användas i det andra EU-landet, under förutsättning att motsvarande import av varan från en plats utanför EU skulle omfattas av förfarandet för tillfällig införsel och vara helt befriad från importtullar i det andra EU-landet

Om användningen av en vara ändras så att förutsättningarna enligt någon av punkterna ovan inte längre är uppfyllda ska uppgift om överföringen lämnas i en periodisk sammanställning.

Överföringen ska i sådant fall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då användningen av varan ändrades.

Överföring av varor till avropslager

Uppgifter ska lämnas om en sådan överföring av varor från Sverige till ett avropslager i ett annat EU-land som enligt 5 kap. 15 § ML inte ska likställas med en leverans av varor.

Vilka tjänstetransaktioner ska tas med?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om tillhandahållande av tjänster när följande förutsättningar är uppfyllda (35 kap. 2 § första stycket 2 SFL):

 • Tillhandahållandet av tjänsten är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är tillhandahållen.
 • Förvärvaren av tjänsten är betalningsskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i mervärdeskattdirektivet.

Transaktioner som omfattas av huvudregeln för beskattningsland vid tjänster mellan beskattningsbara personer

Hänvisningen till artikel 196 i mervärdesskattedirektivet innebär att säljaren ska lämna sammanställning i det fall tillhandahållandet av tjänsten omfattas av huvudregeln för beskattningsland när tjänster tillhandahålls mellan beskattningsbara personer. Tjänsterna ska beskattas i det land där köparen är etablerad och det är köparen som är betalningsskyldig för förvärvet. Motsvarande bestämmelse i ML är huvudregeln för beskattningsland i 6 kap. 33–34 §§ ML.

Tjänsten ska vara skattepliktig i EU-landet där tjänsten är tillhandahållen

En av förutsättningarna för att uppgift om tillhandahållande av tjänster ska lämnas i den periodiska sammanställningen är att tillhandahållandet av tjänsten är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är tillhandahållen. Det är de faktiska bestämmelserna om skatteplikt i det land tillhandahållandet är gjort som är avgörande.

Köparen ska ha åberopat sitt VAT-nr i ett annat EU-land

Redovisning i den periodiska sammanställningen förutsätter att köparen har åberopat sitt VAT-nummer i ett annat EU-land än Sverige.

Vilka tjänstetransaktioner ska inte tas med?

En tjänst som är undantagen från skatteplikt i det EU-land där tillhandahållandet är gjort ska inte tas med i en periodisk sammanställning.

Om säljaren saknar kunskap om de faktiska bestämmelserna i ett EU-land kan säljaren enligt Skatteverket förutsätta att EU-landet har infört de obligatoriska undantagen från skatteplikt som finns i mervärdesskattedirektivet. Nedan följer några av dessa undantag samt vad motsvarande undantag är enligt ML. Se även under rubriken Särskilda undantag som inte ska tas med.

Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset

Undantag för andra verksamheter

Undantag för vissa transporter samt undantag i samband med import eller export av varor

 • Arbete på lös egendom som bara förts till landet för att arbetet ska kunna utföras och som ska transporteras ut ur EU när arbetet har utförts (10 kap. 67 § ML).
 • Tjänster, inbegripet transporter, som har direkt samband med export eller import av varor som ska läggas i sådant lager som omfattas av särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt t.ex. tullager (10 kap. 68 § ML).

Undantag i samband med internationella transporter

Undantag för vissa transaktioner likställda med export

Undantag för tillhandahållande av tjänster som utförs av förmedlare

 • Förmedling för annans räkning i dennes namn när den förmedlade huvudtransaktionen, d.v.s. varu- eller tjänsteförsäljningen är gjord i ett land utanför EU (10 kap. 95 § ML)

Vilka uppgifter ska lämnas?

Uppgifterna ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Sammanställningen får lämnas till Skatteverket med hjälp av e-tjänsterna Filöverföring eller Periodisk sammanställning (SKVFS 2010:3). Föreskriften motsvaras av artikel 263.2 i mervärdesskattedirektivet.

I Skatteverkets föreskrifter finns närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i den periodiska sammanställningen (SKVFS 2019:19). Uppgifterna skiljer sig lite beroende på om det är leverans av varor, överföring av varor eller tillhandahållande av tjänster. Nedan följer en redogörelse av föreskriften. Föreskriften motsvaras av artikel 264.1 i mervärdesskattedirektivet.

Uppgifter vid leverans av varor

Uppgifter som ska anges vid leverans av varor:

 • det egna VAT-numret i Sverige
 • det VAT-nummer i ett annat EU-land som köparen meddelat säljaren
 • den sammanlagda ersättningen för varuleveranserna till varje köpare för sig
 • mellanmannens leverans i trepartshandel.

Uppgifter vid överföring av varor

Uppgifter som ska anges vid överföring av varor:

 • det egna VAT-numret i Sverige
 • det egna VAT-numret i det land som varorna förs till
 • för inköpta varor anges varornas faktiska inköpspris vid tidpunkten för överföringen av varorna om sådant inköpspris finns, i annat fall ska inköpspris för liknande varor vid tidpunkten för överföringen uppges
 • för tillverkade varor anges självkostnadspriset för varorna vid tidpunkten för överföringen.

Uppgifter vid överföring av varor till avropslager

Uppgifter som ska anges vid överföring av varor till avropslager:

 • det egna VAT-numret i Sverige
 • den avsedda köparens VAT-nummer i det EU-land till vilket varorna överförs
 • den avsedda köparens VAT-nummer och att varorna återsänts, om varor skickas tillbaka till Sverige enligt 5 kap. 18 § ML
 • den tidigare och den nya avsedda köparens VAT-nummer och att byte av köpare skett, om köparen byts ut enligt 5 kap. 19 § ML.

Uppgifter vid tillhandahållande av tjänster

Uppgifter som ska anges vid tillhandahållande av tjänster:

 • det egna VAT-numret i Sverige
 • det VAT-nummer i ett annat EU-land som köparen meddelat säljaren
 • den sammanlagda ersättningen för tillhandahållna tjänster för varje köpare för sig.

Beräkningen av ersättningen

I ersättningen för varorna och tjänsterna ska leveranskostnader och andra tillägg till priset som faktureras köparen räknas in. Ränta ska dock inte räknas in i ersättningen.

Valutaomräkning

Den ersättning som anges i periodiska sammanställningen ska anges i svenska kronor. Om företaget hämtar de belopp som ska redovisas från fakturering som görs i annan valuta än svenska kronor eller från bokföringen med annan redovisningsvaluta än svenska kronor måste valutan alltså räknas om.

Om euro används som redovisningsvaluta ska omräkningen till svenska kronor göras till den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser på sätt som framgår av 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro m.m.

I övriga fall ska omräkning göras till den växelkurs som anges i 8 kap. 21–23 §§ ML och som gäller vid tidpunkten för när den beskattningsgrundande händelsen inträffar. Det innebär att normalt är det kursen på dagen för leveransen eller tillhandahållandet som ska användas. Samma metod för omräkning till svenska kronor ska alltså användas som för redovisning av motsvarande belopp i mervärdesskattedeklarationen.

När ska uppgifterna lämnas?

Uppgifter ska lämnas i en periodisk sammanställning som avser en viss tidsperiod, rapporteringsperiod. I vilken rapporteringsperiod uppgifterna ska lämnas skiljer sig åt beroende på om det är varor eller tjänster som ska rapporteras.

Prisnedsättning

Om ersättningen förändras efter det att leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster rapporterats i den periodiska sammanställningen ska den uppgiftsskyldige lämna uppgift om storleken av höjningen eller sänkningen. Uppgiften ska lämnas för den rapporteringsperiod som ändringsfakturan (för prishöjningen eller nedsättningen) för händelsen har utfärdats eller borde ha utfärdats. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra leveranser eller tillhandahållanden som avser samma VAT-nummer under perioden (SKVFS 2019:19).

Rättelse

En rättelse i en periodisk sammanställning ska avse samma rapporteringsperiod som den i vilken den felaktiga uppgiften lämnats. En rättad periodisk sammanställning ska bara avse det VAT-nummer för vilket en felaktig uppgift lämnats. Det är det totala beloppet för korrekt leverans av varor, överföring av varor eller tillhandahållande av tjänster som ska anges. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra leveranser av varor, överförings av varor och tillhandahållande av tjänster som avser samma VAT-nummer under perioden (SKVFS 2019:19).

Tillhandahållande av tjänster till Sverige

För en skattepliktig tjänst som tillhandahålls från ett annat EU-land och som är tillhandahållen i Sverige enligt 6 kap. 33–34 §§ ML ska mervärdesskatt redovisas här av köparen, och säljaren ska lämna en periodisk sammanställning. Vid tillhandahållande av tjänster från ett annat EU-land som är undantagna från skatteplikt och som är tillhandahållna här enligt 6 kap. 33–34 §§ ML ska säljaren inte lämna någon periodisk sammanställning för. Det innebär att tillhandahållande av tjänster som är obligatoriskt undantagna från skatteplikt enligt mervärdesskattedirektivet är sådana tjänstetransaktioner som inte ska tas med i en periodisk sammanställning.

Särskilda undantag som inte ska tas med

Utöver de obligatoriskt undantagna tjänsterna ska en säljare i ett annat EU-land inte heller lämna en periodisk sammanställning för tjänster som är tillhandahållna här men som Sverige valt att undanta från skatteplikt i enlighet med artikel 98.2 mervärdesskattedirektivet eller som Sverige särskilt får undanta under vissa villkor. Däremot ska en periodisk sammanställning normalt lämnas om en svensk säljare tillhandahåller sådana tjänster till en köpare i annat EU-land.

Framställningstjänster

Enligt artikel 98.2 och bilaga III punkt 6 har Sverige rätt att undanta framställningstjänster avseende s.k. periodiska publikationer från mervärdesskatteplikt, d.v.s. publikationer som tillhandahålls av vissa allmännyttiga ideella föreningar (10 kap. 26 § ML).

Artistframträdande

Enligt mervärdesskattedirektivet får Sverige under vissa villkor särskilt tillämpa undantaget för artistframträdanden, d.v.s. för en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk (10 kap. 30 § ML och artikel 380 och del B punkt 2 i bilaga X mervärdesskattedirektivet).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av periodisk sammanställning i elektronisk form; [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar