Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2011-07-08

Dnr: 131 418222-11/111

1 Sammanfattning

I dokumentet redovisas hur Skatteverket bedömer några olika situationer där gränsdragningen mellan tjänsteresa och privat resa har uppfattats oklar.

En resa som en anställd gör mellan bostaden och tjänstestället kan inte bedömas som en tjänsteresa, utan bör alltid ses som en arbetsresa, dvs. en privat resa. Detta gäller även om resan är föranledd av ett oplanerat och hastigt uppkommet tjänsteärende eller liknande.

Inte heller för den som arbetar på annan ort än bostaden kan en resa mellan arbetsorten och bostaden anses som en tjänsteresa, och detta gäller även om resan görs i samband med arbete på hemorten.

Kostnad för hemresa från en semesterresa är en privat levnadskostnad. En anställd som i ett akut tjänsteärende kallas hem av arbetsgivaren och får en tidigarelagd hemresa bekostad av arbetsgivaren — men som har kvar kostnaden för den ursprungliga hemresan — bör dock inte anses få någon skattepliktig förmån.

2 Frågeställning

Fråga har ställts om en oplanerad inställelse på tjänstestället, t.ex. i samband med jourtjänst eller en akut uppkommen situation, kan anses utgöra tjänsteresa för en anställd. En sådan oplanerad resa kan behöva företas med egen bil eller med taxi på kvällen efter den ordinarie arbetstiden eller under helgledighet.

En annan fråga gäller när en anställd har sitt tjänsteställe på annan ort än hemorten, t.ex. på femtio mils avstånd, och ska tjänstgöra en dag på sin hemort. Kan en hemresa för övernattning i bostaden pga. tjänsteärendet i ett sådant fall anses som en tjänsteresa?

Vidare har fråga ställts om en anställd som i ett akut tjänsteärende kallas hem från en semesterresa av arbetsgivaren ska beskattas för hemresan om den bekostas av arbetsgivaren. En sådan resa hem från en privat vistelse utgör inte tjänsteresa enligt den allmänna definitionen.

3 Gällande rätt

Begreppet tjänsteresa omnämns i 12 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, men det ges ingen definition i lagtexten. Normalt avses sådana resor som en anställd gör i tjänsten på arbetsgivarens uppdrag eller som i övrigt är nödvändiga för att utföra arbetsuppgifterna. En tjänsteresa kan påbörjas eller avslutas vid bostaden, tjänstestället eller på annan plats. Resor till eller från en sommarstuga eller semesterort utgör dock normalt inte tjänsteresa.

Avdragsrätt för tjänsteresor med kollektivtrafik eller taxi görs med faktisk utgift utan avdragsbegränsning, se 12 kap. 2 § första och andra stycket. Avdrag för tjänsteresor med egen bil görs med schablonbelopp, se 5 §.

Arbetsresor definieras i 12 kap. 26 § som "resor mellan bostaden och arbetsplatsen". Avdragsrätt föreligger för skäliga utgifter för sådana resor, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, se 27 — 30 §§. När det gäller arbetsresor är avdragsrätten begränsad till den del av kostnaderna under beskattningsåret som sammanlagt överstiger 9 000 kr, se 2 § tredje stycket. I första hand medges avdrag för resa med allmänna kommunikationer, men i vissa situationer kan avdrag medges för resa med egen bil eller taxi.

När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor finns viss avdragsrätt för hemresor, t.ex. över helgen. Vissa krav ställs när det gäller avstånd mellan orterna och beräkning av utgiften, och den som på grund av sitt arbete vistas på annan ort än hemorten får göra avdrag för högst en hemresa per vecka, se 24 §. En sådan resa mellan arbetsorten och bostaden anses således vara en privat resa.

4 Bedömning

4.1 Arbetsresor och hemresor

Enligt Skatteverkets uppfattning bör en tydlig skiljelinje finnas mellan vad som skatterättsligt är privata resor i form av arbetsresor och hemresor, respektive tjänsteresor. Hur avgränsningen görs styr vilken avdragsrätt den anställde har. Gränsdragningen kan upplevas svår i de situationer en anställd "tvingas" göra en kanske oplanerad och kostsam resa till tjänstestället och där resan direkt förorsakas av jourtjänstgöring eller ett på annat sätt uppkommet brådskande tjänsteärende. Samtidigt är det ju så att alla resor mellan bostaden och tjänstestället en anställd gör givetvis görs på grund av han har detta arbete, men lagstiftaren har reglerat och begränsat vilken avdragsrätt som ska finnas för det som i grunden anses som privata resor, dvs. arbetsresor och hemresor. Eftersom dessa slags resor är definierade i lagtexten bör definitionerna styra den anställdes avdragsrätt och därmed arbetsgivarens möjlighet att betala ut skattefri reseersättning etc. Resor som en anställd gör mellan bostaden och tjänstestället, oavsett om detta är beläget på hemorten eller annan ort, kan därför inte utgöra tjänsteresor.

Exempel 1 — arbetsresor.

Anna arbetar som säkerhetschef på en fabrik där hon också har sitt tjänsteställe. Hon bor tre mil från fabriken och åker normalt buss till och från arbetet. En fredagskväll går ett larm på fabriken och hon behöver då genast bege sig dit. Då det inte finns någon bussförbindelse på kvällen, och hon inte heller har någon bil tillgänglig, tar hon en taxi för att komma till fabriken, och sedan även tillbaka till bostaden när hon är klar.

Taxiresorna avser resor mellan bostaden och tjänstestället, dvs. är arbetsresor. Om arbetsgivaren bekostar resorna uppkommer därför en skattepliktig förmån av motsvarande värde, och detta gäller oavsett att det var fråga om en oplanerad inställelse. Anna bör dock ha avdragsrätt för utgiften, eller för en motsvarande skattepliktig förmån, då möjlighet att använda allmänna kommunikationer saknades vid tidpunkten för resan.

Exempel 2 — hemresor.

Ivar som är bosatt i Karlstad och har familj där arbetar heltid måndag till fredag på ett kontor i Stockholm. Han hyr en övernattningslägenhet i Stockholm. En fredag ska Ivar tjänstgöra tillfälligt vid arbetsgivarens filial i Karlstad. Han har två alternativ för resan.

a) Han reser från Stockholm till familjebostaden i Karlstad på torsdag kväll, övernattar där och åker sedan till filialen på fredag morgon. På eftermiddagen åker han åter till bostaden och på söndag kväll åker han till Stockholm.

Resan från Stockholm till Karlstad är en hemresa eftersom den avslutas vid bostaden, och motsvarande gäller återresan till Stockholm eftersom den startar vid bostaden. Arbetsgivaren kan inte betala ut någon skattefri reseersättning för dessa resor. Resan från bostaden till filialen och tillbaka är en tjänsteresa som avslutas i bostaden, och reseersättning kan betalas ut för denna sträcka.

b) Han reser från Stockholm direkt till filialen på fredag morgon. På eftermiddagen åker han hem till bostaden, och åker tillbaka till Stockholm på söndag kväll.

Resan från Stockholm till filialen är en tjänsteresa, som avslutas i bostaden på fredag eftermiddag. Resan på söndag kväll från bostaden till Stockholm är en hemresa (privat resa).

Observera att karaktären på resan från Stockholm till Karlstad således avgörs av om resan går direkt till bostaden (hemresa) respektive till filialen (tjänsteresa).

4.2 Avbruten semesterresa

Ibland uppkommer situationen att en anställd som är på en privat betald semesterresa beordras hem i ett akut uppkommet tjänsteärende och att arbetsgivaren bekostar en ny hemresebiljett.

Om den anställde kan avboka sin privata hemresa bör den av arbetsgivaren betalda hemresan ses som en skattepliktig förmån eftersom en sådan hemresa i grunden är en privat levnadskostnad. Om villkoren för den nya hemresan i stort överensstämmer med den som avbokats bör förmånen kunna värderas till ett belopp som motsvarar värdet på den avbokade hemresan.

Om den anställde däremot inte kan avboka sin hemresa eller utnyttja värdet av den vid senare tillfälle och således har kvar kostnaden bör den av arbetsgivaren betalda resan inte anses utgöra någon beskattningsbar förmån. Den anställde har ju enbart fått olägenheten av att behöva avbryta sin semester och har ingen inbesparad privat levnadskostnad. Samma bör gälla om arbetsgivaren även bekostar medföljande familjemedlemmars hemresa. Eftersom hemresan i ett sådant fall inte utgör en ordinär tjänsteresa bör arbetsgivaren spara underlag som visar vilken akut händelse som har föranlett den avbrutna semestern. Även underlag som visar att den anställde inte kunnat avboka sin egen resa, t.ex. kopia av villkoren vid biljettbeställningen, bör sparas.

Exempel 3.

Kevin arbetar som datatekniker på ett sjukhus i Malmö. På sin semester har han åkt på en treveckors resa till Australien tillsammans med makan. Efter en vecka kontaktas han av arbetsgivaren som ber honom att genast avbryta semestern och åka hem för att åtgärda ett datorhaveri på sjukhuset. Makarna vill då båda avbryta resan och åka hem samtidigt.

a) Kevin har ingen möjlighet att boka om eller avboka hemresebiljetterna och arbetsgivaren bokar därför snabbast möjliga flygresa hem för makarna.

Kevin kan inte anses ha fått någon beskattningsbar förmån av arbetsgivaren i samband med hemresan och den föranleder ingen beskattning.

b) Om Kevin däremot har möjlighet att avboka hemresan och återfå utgiften eller senare utnyttja värdet av den för en ny resa uppkommer en skattepliktig förmån om arbetsgivaren bekostar hemresan.