Datum: 2010-12-06

Dnr: 131 470881-10/111

Hemställan

Skatteverket har den 6 december 2010 till Finansdepartementet skickat in en hemställan om lagändring i bestämmelsen gällande flytt av pensionskapital mellan pensionsförsäkringar.

Bakgrund

Av 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår bl.a. att bestämmelserna i 58 kap. IL inte hindrar en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som avses i 58 kap. 5 § IL (vissa försäkringar som meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige) om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad.

Det är Skatteverkets uppfattning att den som tecknar den nya försäkringen också ska vara försäkringstagare till den gamla försäkringen.

Begreppet försäkringstagare är inte definierat i skattelagstiftningen. Eftersom begreppet är förklarat i försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, torde den innebörden bli gällande även i IL. I 1 kap. 4 § FAL anges att med försäkringstagare betyder den som har ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag. Av andra stycket i samma paragraf i FAL framgår att det som sägs om en försäkringstagare också ska tillämpas på den som vid personförsäkring har förvärvat försäkringstagarens rätt. För kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar är det alltid arbetsgivaren som tecknar försäkringen (20 kap. 1 § FAL) och som därmed är försäkringstagare (20 kap. 2 § FAL).

Det kan ifrågasättas, bl.a. gällande kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar, om bestämmelserna i IL ger möjlighet att flytta pensionskapital från en pensionsförsäkring till en annan i de fall innehavaren av den gamla försäkringen inte är dess ursprunglige tecknare. Innehavaren kan t.ex. ha förvärvat försäkringen genom överlåtelse. Flyttmöjligheten från en pensionsförsäkring kan också ifrågasättas i de fall försäkringstagaren till försäkringen har upphört att existera eller har avlidit.

Den civilrättsliga definitionen av försäkringstagare skapar problem vid t.ex. flytt av kapital mellan ka-försäkringar. Det är osäkert om en arbetsgivare som övertar en pensionsförsäkring blir försäkringstagare i och med övertagandet av försäkringen. Det är inte denne nye arbetsgivare som ingått avtal om försäkring. Visserligen anges i FAL att det som sägs om försäkringstagare även ska tillämpas på den som har förvärvat försäkringstagarens rätt, men det behöver enligt Skatteverkets mening inte innebära att övertagaren därmed också blir försäkringstagare. Resonemanget som förts angående skattskyldighet för livförsäkring i lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar kan stödja denna uppfattning. Enligt denna lag åvilade skattskyldigheten den som slutit försäkringsavtal med utländskt försäkringsföretag eller den som vid överlåtelse av försäkringen trätt i dennes ställe. I förarbetena anges att det kan uppkomma fall när identitet inte råder mellan försäkringstagare och försäkringens ägare och att äganderätten t.ex. kan ha övergått till annan än den som ursprungligen tecknat försäkringen (prop. 1989/90:110 s. 762). I och för sig fanns inte bestämmelsen om förvärvande av försäkringstagarens rätt i då gällande "gamla FAL" men som framgår av förarbetena till nu gällande FAL uppges detta följa av allmänna rättsgrundsatser varför det även tidigare bör ha varit så att "gamla FAL" tillämpats på den som förvärvat försäkringstagarens rätt som om han vore försäkringstagare.

Tillämpningsinformation

Vid införandet av skattebestämmelsen om möjlighet till flytt av försäkringskapital (prop. 1998/99:87 respektive 2006/07:26) noterades att tillämpningen av regeln begränsas av om det av avtalet alternativt av lagstiftningen framgår att flytt av pensionskapital mellan pensionsförsäkringar inte kan låta sig göras. Att försäkringar som är begagnade och försäkringar där försäkringstagaren har upphört att existera inte ska omfattas av flyttregeln, har däremot inte anförts från lagstiftarens sida. Tvärtom förefaller det som om det införda regelverket närmast tar sikte på att de allra flesta pensionsförsäkringar med en avtalad flytträtt ska kunna omfattas av den skatterättsliga bestämmelsen. Skatteverket har med anledning härav lämnat in en hemställan om lagändring till Finansdepartementet.

Lagtexten framstår i sin nuvarande utformning inte som klar och entydig. Betydande osäkerhet råder om flyttar av pensionskapital i pensionsförsäkringar, överlåtna respektive sådana där försäkringstagaren har upphört att existera eller har avlidit, omfattas av flyttregeln. Med anledning härav kommer dylika flyttar av pensionskapital tills vidare inte att ifrågasättas skattemässigt. Detta gäller under förutsättning att övriga flyttvillkor är uppfyllda. Hemställan om lagändring har översänts till Finansdepartementet och Skatteverket kommer på sin hemsida att publicera ytterligare information när rättsläget klarlagts.