Områden: Inkomstskatt

Datum: 2009-12-14

Dnr: 131 907604-09/111

Nytt: 2023-10-20

I stället för vad som sägs i avsnitt 4, första och andra stycket, ska handläggaren hänvisa personen till att lämna in en ansökan till behörig myndighet för att få hemvistet fastställt, se Ansökan om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Framställs yrkandet om fastställande av hemvist för treårsperioden efter utgången av denna och sökanden vid ansökningstillfället bara har hemvist i en av de avtalsslutande staterna ska ansökan göras till denna stat.

Nytt: 2022-02-15

Adressen till behörig myndighet har ändrats sedan ställningstagandet skrevs. Adressen är Skatteverket, Behörig myndighet MAP/APA, 205 30 Malmö eller oca@skatteverket.se.

1 Sammanfattning

För svensk medborgare som efter utflyttning till Spanien har väsentlig anknytning hit och som är obegränsat skattskyldig i Spanien ska, under en treårsperiod efter utflyttningen, det skatterättsliga hemvistet vid tillämpning av skatteavtalet avgöras genom överenskommelse mellan staternas behöriga myndigheter. Ärendena ska handläggas enligt de riktlinjer som följer under 4.

2 Bakgrund och frågeställning

I flertalet av de skatteavtal Sverige har ingått anges att frågan om i vilken stat en person i avtalets mening ska anses ha hemvist avgörs med tillämpning av den s.k. stegen om personen är obegränsat skattskyldig enligt intern rätt i båda staterna. I skatteavtalet mellan Sverige och Spanien anges i stället att behöriga myndigheter ska överenskomma om vilken stat som är hemviststat inom en treårsperiod efter utflyttningen för det fall att en svensk medborgare har väsentlig anknytning till Sverige och samtidigt är obegränsat skattskyldig i Spanien. I förarbetena till avtalet, prop. 1976/77:2 s. 7 anges att i den ovan angivna situationen hemvistet bara i undantagsfall ska anses ha övergått från Sverige till Spanien under treårsperioden. I övriga fall ska även enligt det spanska avtalet "stegen" tillämpas.

3 Gällande rätt m.m.

Av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet framgår följande: "Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna."

I punkt II av protokollet till avtalet anges att bestämmelserna i artikel IV punkt 3 endast tillämpas i fråga om svenska medborgare som utflyttar från Sverige och är begränsade att gälla under de första tre åren räknat från dagen för utflyttningen.

Av prop. 1976/77:2 s. 7-8 framgår att "Det bör dock understrykas att bakgrunden till den föreslagna bestämmelsen är att treårs-regeln i kommunalskattelagen i varje fall i princip skall kunna tillämpas i förhållande till Spanien. Det är alltså normalt inte meningen att frågan om dubbelt hemvist skall lösas med ledning av reglerna i art. IV punkt 2, även om detta undantagsvis kan vara motiverat. Den situationen kan alltså uppkomma att fråga om dubbelt hemvist inte kan lösas utan den skattskyldige kommer att anses ha hemvist i båda staterna. I sådant fall tillämpas avtalet på svensk sida som om den skattskyldige enligt avtalet har haft hemvist i Sverige och inte i Spanien."

Med "behörig myndighet" i Sverige avses enligt artikel III punkt 1 h)1) finansministern eller hans befullmäktigade ombud. Av förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal framgår att Skatteverket ska pröva sådana ärenden. Enligt verkets arbetsordning handhas ärendena av Rättsavdelningen.

4 Skatteverkets riktlinjer

Framställs ett yrkande om hemvist i Spanien i den beskrivna situationen översänder handläggande kontor yrkandet om fastställande av hemvist samt kopior på självdeklaration och intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien till behörig myndighet för handläggning. Adressen till behörig myndighet är Skatteverket, Huvudkontoret, Behörig myndighet, Rättsavdelningen, 171 94 SOLNA.

Har ett yrkande om hemvist i Spanien framställts enligt ovan men något intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien inte bifogats begär handläggande kontor in ett sådant för vidare handläggning.

I avvaktan på beslut från behörig myndighet i hemvistfrågan taxerar handläggande skattekontor personen som om han hade hemvist i Sverige i avtalets mening.