Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet, Pensioner)

Datum: 2009-03-30

Dnr: 131 134617-09/111

Nytt: 2020-06-29

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2020-06-15, dnr 8-319756.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att hela värdet i två eller flera pensionsförsäkringar med samma försäkringstagare och försäkrad får flyttas till en enda nytecknadpensionsförsäkring med samma person som försäkrad och som försäkringstagaren till de ursprungliga försäkringarna tecknar i samband med överföringen av de värden som finns i dessa försäkringar.

2 Bakgrund och frågeställning

Fr.o.m. den 1 januari 2000 har det — med undantag för det s.k. flyttstoppet 2007-02-02—2008-04-30 — varit möjligt att utan skattekonsekvenser flytta pensionsförsäkringskapital. Flyttregeln, som är ett undantag från bestämmelsen om att pensionsförsäkringar inte får återköpas, medger att pensionsförsäkringens hela värde kan överföras direkt till en annan pensionsförsäkring meddelad av samma eller annan försäkringsgivare förutsatt att försäkringstagaren tecknar den mottagande försäkringen i samband med överföringen och att samma person är försäkrad.

Flera livförsäkringsföretag erbjuder avtal om pensionsförsäkring som medger flytträtt. Det har också blivit alltmer vanligt med flytträtt i kollektivavtalad försäkring. Det förekommer att personer har flera olika avtalspensioner eller privata pensionsförsäkringar på mindre belopp. För att få en bättre överblick och lägre avgifter på pensionssparandet finns önskemål om att kunna lägga samman flera försäkringar i en och samma försäkring.

Mot bakgrund av ovanstående har fråga uppkommit om flyttregeln omfattar inte enbart överföring av hela värdet i en enda pensionsförsäkring till en nytecknad mottagande sådan försäkring utan även överföring av hela värdet i två eller flera pensionsförsäkringar till en nytecknad mottagande pensionsförsäkring.

3 Gällande rätt m.m.

De kvalitativa reglerna anger de tekniska villkoren för en pensionsförsäkring avseende ändamålet, förmånstagarkretsen, inlåsning av kapitalet, utbetalningsvillkoren, förfoganderätten m.m. Av 58 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår bl.a. att försäkringsavtalet ska innehålla villkor att försäkringen inte får pantsättas, belånas, ändras på sådant sätt att den inte längre uppfyller villkoren för pensionsförsäkring, överlåtas eller återköpas i andra fall än som avses i 58 kap. 17 eller 18 §§ IL.

I 58 kap. 18 § tredje stycket IL stadgas bl.a. att bestämmelserna i 58 kap. IL inte hindrar en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som avses i 58 kap. 5 § IL (vissa försäkringar som meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige) om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Bestämmelsen fanns från början i punkt 1 sextonde stycket av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370), KL.

I förarbetena till bestämmelsen, prop. 1998/99:87 s. 327-328 anges följande.

"En försäkringstagare som med stöd av försäkringsvillkor eller med försäkringsgivarens samtycke vill flytta sitt tillgodohavande för att fortsätta försäkringssparandet hos en annan försäkringsgivare bör kunna göra detta utan att hindras av nuvarande inskränkningar i KL för återköpsrätten. En förutsättning för att inte överföringen skall anses som återköp bör vara att det nya avtalet kan ses som en direkt fortsättning av det gamla livförsäkringsavtalet. (--). Det bör således krävas som förutsättning för flyttning att den nya försäkringen är av motsvarande slag som den tidigare försäkringen samt att försäkringens behållning överförs direkt från den gamla försäkringsgivaren till den nya försäkringsgivaren, så att t.ex. inga kontanter betalas ut. Som Riksskatteverket har framhållit bör en eventuell ändring i skattereglerna även gälla överföringar mellan pensionsförsäkringar hos en och samma försäkringsgivare. Skäl till sådana byten torde nämligen finnas i den mån en önskad förändring inte kan göras genom att ändra villkoren i den försäkring som redan finns. Om det finns flera sådana försäkringar i samma bolag bedöms varje försäkring för sig. Det bör därför införas ett uttryckligt undantag från reglerna i KL om återköp av pensionsförsäkringar för flyttning av livförsäkringssparande. Som en förutsättning skall gälla att hela värdet överförs direkt till en ny pensionsförsäkring. Det innebär att försäkringen skall uppfylla kraven för den erhållna skatteförmånen, såväl före som efter flyttningen, samt, om flyttningen skall ske till en annan försäkringsgivare, att försäkringens behållning överförs direkt till den nya försäkringsgivaren. Från skattesynpunkt torde de olika försäkringarna vid flyttning därmed kunna betraktas som samma avtal."

I författningskommentaren (s. 450) avseende i propositionen förslagen ändring i punkt 1 av anvisningarna till 31 § KL uttalas följande:

"I sextonde stycket har ett tillägg gjorts beträffande "flyttning" av en pensionsförsäkring. (- -).

I syfte att underlätta möjligheten att flytta ett livförsäkringssparande godtas en överföring av värdet från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Överföringen skall varken utgöra en skattepliktig intäkt eller medföra avdragsrätt för pensionsspararen.

En förutsättning för att detta skall få ske är att det ingås ett nytt försäkringsavtal som uppfyller de krav som gäller för att försäkringen skall anses som pensionsförsäkring. Det åligger den försäkringsgivare med vilket avtal ursprungligen har träffats att kontrollera att det föreligger ett sådant avtal innan försäkringens värde överförs. Överföringen av medel skall ske direkt till den nya försäkringen. (--)

Flyttning av medel bör endast kunna avse hela tillgodohavandet för en och samma försäkring."

4 Skatteverkets bedömning

Fråga är om flyttbestämmelsen avser att enbart medge flytt av hela kapitalet i en enda pensionsförsäkring eller om den även omfattar flytt av hela värdet i två eller flera olika pensionsförsäkringar till en nytecknad mottagande pensionsförsäkring.

Vissa av de ovan återgivna förarbetsuttalandena kan tolkas som att enbart överföring av hela värdet i en enda försäkring åsyftats. Lagtextens ordalydelse innefattar dock enligt Skatteverkets bedömning inte någon begränsning av den innebörden att en överföring av två eller flera pensionsförsäkringar till en för detta ändamål nytecknad pensionsförsäkring inte skulle medges. Med hänsyn till lagtextens ordalydelse finner Skatteverket att flyttregeln även omfattar det fall att hela värdet i två eller flera olika pensionsförsäkringar i ett sammanhang förs över till en nytecknad mottagande pensionsförsäkring, förutsatt att övriga villkor för flytten är uppfyllda. Detta innebär att den mottagande försäkringen tecknas i syfte att ta emot kapitalet från de försäkringar som omfattas av flytten, vilket i sin tur förutsätter att det redan vid avtalets tecknande är bestämt av avtalsparterna vilka försäkringar som omfattas av flytten.

Skatteverket anser att detta gäller såväl överföring av värdet i två eller flera pensionsförsäkringar tecknade i ett och samma försäkringsbolag som flytt av två eller flera pensionsförsäkringar tecknade i två eller flera olika försäkringsbolag förutsatt att den mottagande pensionsförsäkringen är tecknad i samband med flytten av alla de äldre försäkringarna.

Sammanfattningsvis innebär detta ställningstagande att hela värdet i två eller flera pensionsförsäkringar med samma försäkringstagare och försäkrad får flyttas till en och samma pensionsförsäkring som försäkringstagaren till de ursprungliga försäkringarna tecknar i samband med överföringen och som har samma person försäkrad som de äldre försäkringarna.