OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2008-02-15

Dnr: 131 102503-08/111

Nytt: 2020-01-23

Vid inkomst från uthyrning av nyttjanderätt får avdrag göras med ett schablonbelopp. Beloppet om 4 000 kr som nämns i ställningstagandet har ändrats.  Vilket belopp som ska användas framgår av 42 kap. 30 § andra stycket IL för aktuellt år.

1 Sammanfattning

Skatteverket har i tidigare skrivelser, dnr 130 591771-04/111 och 130 113752-05/11, ansett att time-share och leasehold är sådana tillgångar som ska behandlas enligt 52 kap. IL vid avyttringar.Vid upplåtelse av nyttjanderätt, ska inkomst p.g.a. uthyrning till annan tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital. Avdrag medges med 4 000 kr per år samt med den del av avgiften eller liknande som motsvarar hyra för den upplåtna delen av nyttjanderätten.

2 Bakgrund och frågeställning

Är inkomst från uthyrning av nyttjanderätt, som exempelvis time-share eller leasehold, skattepliktig vid den löpande inkomstbeskattningen för en fysisk person? Om så är fallet, medges några avdrag och hur beräknas dessa i sådana fall?

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att de termer och uttryck som används också omfattar motsvarande utländska företeelser om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.42 kap. IL innehåller bestämmelser om vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital. Av 1 § och dess första stycke framgår att inkomst vid uthyrning av tillgångar tas upp som intäkt. Av samma paragrafs andra stycke framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad.Ersättningar från upplåtelse av hyresrätt ska tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Detta följer av 42 kap. 30 § IL. Utgifter för upplåtelse får inte dras av. Istället får avdrag göras med 4 000 kr per år för varje hyreslägenhet. Av 42 kap. 31 § IL följer att avdrag dessutom får göras för den del av upplåtarens hyra som avser den upplåtna delen när en bostad innehas med hyresrätt.

4 Skatteverkets bedömning

Med nyttjanderätt avses här rättighet som medför rätt att disponera och nyttja en bostad för sitt eller sin familjs boende. Exempel på nyttjanderätter är time-share och leasehold.En nyttjanderätt innebär dock inte ett ägande av fastigheten eller lägenheten där bostaden finns. Innehavaren av en nyttjanderätt är inte heller ägare till en aktie eller en andel i ett bostadsföretag eller motsvarande i annat land. Nyttjanderätten medför enbart en rätt att disponera en bostad under viss tid.Bestämmelserna i IL utgår från svenska förhållanden. Det finns därför inga uttryckliga bestämmelser i IL som anger hur nyttjanderätter som time-share och leasehold ska behandlas i olika avseenden vid inkomstbeskattningen.Skatteverket har i tidigare skrivelser, dnr 130 591771-04/111 och 130 113752-05/111, ansett att time-share och leasehold är sådana tillgångar som ska behandlas enligt 52 kap. IL vid avyttringar.Vid upplåtelse av nyttjanderätt, ska inkomst p.g.a. uthyrning till annan tas upp till beskattning. Det är en inkomst som uppkommer vid uthyrning av en tillgång. Sådan inkomst ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, jfr 42 kap. 1 § första stycket IL.Den rättighet som den utländska tillgången medför, dvs. att en bostad får disponeras, motsvarar närmast en hyresrätt även om det finns skillnader. Ersättning från upplåtelse av nyttjanderätt, som exempelvis time-share eller leasehold, ska därför tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital på samma sätt som ersättning från en upplåten hyresrätt. Avdrag medges med 4 000 kr per år samt med den del av avgiften eller liknande som motsvarar hyra för den upplåtna delen av nyttjanderätten.