Områden: Folkbokföring

Ändring till och med: SFS 2022:1324

1 § En dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap till barn eller föräldraskap till barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller även i Sverige, om domen har fått laga kraft.

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i Danmark. Lag (2022:1324).

2 § En fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller i Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge. Lag (2022:1324).

3 § En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige,

1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,

2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med ett barns mor, ifall denna fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde,

3. om det här eller utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall denna rättegång kan leda till en dom som gäller i Sverige och rättegången påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde, eller

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen. Lag (2022:1324).

4 § Om det vid en svensk domstol väcks en talan om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor men det redan pågår en rättegång om någon av dessa frågor i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på en dom som har fått laga kraft i den utländska rättegången.

Om det pågår en rättegång i Danmark, Finland, Island eller Norge om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet.

Lag (2022:1324).

5 § Har upphävts genom lag (2022:1324).

Övergångsbestämmelser

2022:1324

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Bestämmelserna i 1-3 §§ i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om domar som har meddelats före ikraftträdandet och fastställelser genom bekräftelse som har skett före ikraftträdandet. Om en dom eller en fastställelse gällde i Sverige före ikraftträdandet, ska domen eller fastställelsen gälla här även efter ikraftträdandet. En dom eller en fastställelse som strider mot en dom eller en fastställelse som gällde i Sverige före ikraftträdandet ska inte vara giltig här.