Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2009-12-07

Dnr: 131 805991-09/111

Nytt: 2023-03-22

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-03-22, dnr 8-2281267.

1 Sammanfattning

Uppgift om försäljning av tjänster till näringsidkare i ett annat EU-land ska under vissa förutsättningar lämnas i en periodisk sammanställning. En av förutsättningarna för att försäljningen ska redovisas är att omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det medlemsland där tjänsten är omsatt.

Det är de faktiska bestämmelserna om skatteplikt i aktuellt medlemsland som är avgörande vad gäller redovisningsskyldigheten. Om säljaren saknar kunskap om de faktiska bestämmelserna i ett medlemsland anser Skatteverket att säljaren kan förutsätta att medlemslandet har infört de obligatoriska undantag från skatteplikt som finns i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2010 och har tagits fram på grund av ändrad lagstiftning

2 Frågeställning

Från och med den 1 januari 2010 ska försäljning av tjänster till näringsidkare i ett annat medlemsland under vissa förutsättningar redovisas i en periodisk sammanställning. En av förutsättningarna är att tjänsten ska vara skattepliktig i det andra medlemslandet. Fråga har uppkommit om hur företag ska kunna veta vilka tjänster som är skattepliktiga i ett annat medlemsland. Frågan är omöjlig att besvara varför Skatteverket i stället anger när en tjänst får antas vara undantagen från mervärdesskatt.

3 Gällande rätt m.m.

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009 medför att benämningen EG (Europeiska Gemenskapen) ersätts av EU (Europeiska Unionen). I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anges EG då lagen ännu inte har anpassats till Lissabonfördraget. Skatteverket använder i detta ställningstagande genomgående EU med undantag för delar av avsnittet gällande rätt.

De paragrafer i ML och skattebetalningslagen (1997:483), SBL, samt de artiklar i mervärdesskattedirektivet som nämns i detta ställningstagande gäller bestämmelserna i deras lydelse från och med den 1 januari 2010 om inget annat anges.

Enligt 10 kap. 33 § första stycket 2 SBL föreligger skyldighet att i en periodisk sammanställning lämna uppgift om omsättning av tjänst som är skattepliktig i det EG-land där tjänsten är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen motsvaras av artikel 262 c i mervärdesskattedirektivet.

Av artikel 196 i mervärdesskattedirektivet framgår att mervärdesskatt ska betalas av beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara personer registrerade till mervärdesskatt som köper sådana tjänster som avses i artikel 44, om tjänsterna tillhandahålls av en beskattningsbar person som inte är etablerad i medlemsstaten.

De tjänster som omfattas av artikel 44 i mervärdesskattedirektivet är de tjänster som i Sverige regleras i 5 kap. 5 § ML, dvs. tjänster som tillhandahålls näringsidkare och som omfattas av den s.k. huvudregeln vid bedömning av omsättningsland för tjänster som tillhandahålls näringsidkare.

Enligt prop. 2009/10:15 s.124 f . betonar några remissinstanser svårigheterna för en säljare att avgöra om en tjänst är skattepliktig i ett annat EU-land och att säljaren inte heller har något forum att vända sig till för att utreda om tjänsten är skattepliktig eller inte. Som svar på detta framförde regeringen att de olika medlemsstaternas skattemyndigheter borde kunna hjälpa till i utredningsfrågan, t.ex. genom att sammanställa de uppgifter som behövs.

Följande kategorier av undantag från skatteplikt för tjänster finns i mervärdesskattedirektivet.

 • Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset, artiklarna 132-134 i mervärdesskattedirektivet
 • Andra verksamheter, artikel 135-136 i mervärdesskattedirektivet
 • Vissa transporttjänster, artikel 142 i mervärdesskattedirektivet
 • Olika stödtjänster och andra tjänster som har samband med import eller export av varor, artikel 144 och artikel 146.1 d och e i mervärdesskattedirektivet
 • Vissa transaktioner i samband med internationella transporter, artiklarna 148-149 i mervärdesskattedirektivet
 • Vissa med export likställda transaktioner, artikel 151 i mervärdesskattedirektivet
 • Vissa tillhandahållanden av tjänster som utförs av förmedlare, artikel 153 i mervärdesskattedirektivet
 • Vissa tjänster som har direkt samband med sådana särskilda lager som särbehandlas, artiklarna 159-161 i mervärdesskattedirektivet

4 Skatteverkets bedömning

Uppgift om försäljning av tjänster till näringsidkare i ett annat EU-land ska under vissa förutsättningar lämnas i en periodisk sammanställning. En av förutsättningarna för att försäljningen ska redovisas är att omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det medlemsland där tjänsten är omsatt. En annan förutsättning är att det är fråga om en sådan tjänst som i Sverige skulle ha omfattats av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML om den hade omsatts inom landet.

Det är de faktiska bestämmelserna om skatteplikt i aktuellt medlemsland som är avgörande för redovisningsskyldigheten. Om säljaren saknar kunskap om de faktiska bestämmelserna i ett medlemsland anser Skatteverket att säljaren kan förutsätta att medlemslandet har infört de obligatoriska undantag från skatteplikt som finns i mervärdesskattedirektivet.

Följande tjänster omfattas av obligatoriska undantag från skatteplikt enligt mervärdesskattedirektivet. Endast tjänster som kan omfattas av huvudregeln, vid bedömning av omsättningsland för tjänster som tillhandahålls näringsidkare, har tagits med.

Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset

 • Tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg
 • Tjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet
 • Tjänster som tillhandahålls av fristående grupper
 • Tjänster i samband med organisations penninginsamling
 • Icke-kommersiell verksamhet som tillhandahålls av offentliga radio- och televisionsorgan
 • Tjänster som görs till medlemmar i organisation med allmännyttigt syfte
 • Visst tillhandahållande av personal av religiösa eller filosofiska institutioner

Undantag för andra verksamheter

 • Försäkrings- och återförsäkringstjänster
 • Finansiella tjänster
 • Lotterier m.m.

Undantag för vissa transporter samt undantag i samband med import eller export av varor

 • Varutransporter till eller från samt mellan Azorerna och Madeira
 • Tjänster i samband med import om värdet av dessa ingår i beskattningsunderlaget för varan
 • Arbete på lös egendom som förts till landet endast för att arbetet ska kunna utföras och transport ut ur gemenskapen skett när arbetet har utförts
 • Tjänster, inbegripet transporter, som har direkt samband med export eller import av varor som ska läggas i sådant lager som omfattas av särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt t.ex. tullager

Undantag i samband med internationella transporter

 • Vissa tjänster som avser fartyg som används på öppna havet eller som avser luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning såsom t.ex. underhåll, uthyrning och befraktning

Vissa med export likställda transaktioner

 • Tjänster som utförs inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser
 • Tjänster till vissa erkända internationella organisationer
 • Tjänster till vissa särskilda väpnade styrkor

Undantag för tillhandahållande av tjänster som utförs av förmedlare

 • Förmedling för annans räkning i dennes namn när den förmedlade huvudtransaktionen, dvs. varu- eller tjänsteförsäljningen, skett i land utanför EU

Medlemsländerna får även undanta vissa andra tjänster som har direkt samband med varor som är placerade i tullager, andra lager än tullager och liknande anordningar. Detta undantag är frivilligt för medlemsländerna att införa. Om det är fråga om en sådan tjänst bör kontroll, om den aktuella tjänsten är undantagen från skatteplikt, göras hos skattemyndigheten i det land där tjänsten är omsatt.

Mervärdesskattedirektivet innehåller även undantag från skatteplikt som är frivilliga för medlemsländerna att införa. Skatteverket har gjort bedömningen att de tjänster som omfattas av dessa frivilliga undantag inte omfattas av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2010 och har tagits fram på grund av ändrad lagstiftning.